CP(1) Polecenia użytkownika CP(1)

cp - kopiuje pliki i katalogi

cp [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
cp [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
cp [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

Kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

równoważne -dR --preserve=all
nie kopiuje danych, lecz same atrybuty pliku
tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
podczas kopiowania rekursywnego kopiuje zawartość plików specjalnych
równoważne --no-dereference --preserve=links
tłumaczy, jak plik jest kopiowany. Wymusza -v
jeśli istniejący plik docelowy nie może zostać otwarty, usuwa go i próbuje ponownie (opcja ta jest ignorowana, jeśli użyto też opcji -n)
pyta przed nadpisywaniem (ma pierwszeństwo przed wcześniejszą opcją -n)
podąża za dowiązaniami symbolicznymi z wiersza poleceń w ŹRÓDLE
tworzy dowiązania twarde zamiast kopii
zawsze podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE
nie nadpisuje istniejącego pliku (ma pierwszeństwo nad -u lub wcześniejszą opcją -i). Zob. też --update
nigdy nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE
równoważne --preserve=mode,ownership,timestamps
zachowuje podane atrybuty
nie zachowuje podanych atrybutów
używa pełnej nazwy pliku źródłowego pod KATALOGIEM
kopiuje katalogi rekurencyjnie
kontroluje klonowanie/kopiowanie przy zapisie. Patrz niżej
usuwa każdy istniejący plik docelowy przed próbą otwarcia go (w odróżnieniu od opcji --force)
kontroluje tworzenie tzw. rzadkich plików. Patrz niżej
usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO
tworzy dowiązania symboliczne zamiast kopii plików
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁA do KATALOGU
traktuje CEL jako zwykły plik
kontroluje, które z istniejących plików mają być aktualizowane; AKTUALIZUJ={ all (wszystkie), none (żadne), older (starsze-domyślnie) }. Zob. niżej
równoważne --update[=older]
wypisuje bieżące działania
pozostaje na tym systemie plików
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

LISTA-ATRYB jest rozdzieloną przecinkiem listą atrybutów. Istnieją następujące atrybuty: mode w przypadku uprawnień (w tym uprawnień atrybutów rozszerzonych i ACL), ownership w przypadku użytkownika i grupy, timestamps w przypadku znaczników czasu pliku, links w przypadku dowiązań zwykłych, context w przypadku kontekstu bezpieczeństwa, xattr w przypadku atrybutów rozszerzonych, natomiast all dotyczy wszystkich atrybutów.

Domyślnie, tzw. rzadkie pliki ŹRÓDŁOWE są wykrywane przez prymitywną heurystykę i powiązane pliki w CELU są również tworzone jako rzadkie. Jest to zachowanie, które można wybrać opcją --sparse=auto. Wybranie opcji --sparse=always spowoduje utworzenie pliku CELU jako rzadkiego, bez względu na to, czy plik ŹRÓDŁOWY zawiera wystarczająco długą sekwencję bajtów zerowych. Opcja --sparse=never zabroni tworzenia rzadkich plików.

AKTUALIZUJ kontroluje które z istniejących plików w celu mają być zastąpione. all jest domyślną operacją, gdy nie poda się opcji --update i powoduje zastąpienie wszystkich istniejących plików w lokalizacji docelowej. none jest podobne do opcji --no-clobber tj. żaden z plików w celu nie jest zastępowany, ale również pomijane pliki nie prowadzą do niepowodzenia programu. older jest domyślną operacją, gdy poda się --update i powoduje zastępowanie plików, gdy są starsze niż odpowiadającym im plik źródłowy.

W przypadku podania opcji --reflink[=always], tworzona jest lekka kopia, w której bloki danych są kopiowane tylko, gdy zostały zmodyfikowane. Jeśli nie jest to możliwe, to kopiowanie zawodzi lub, jeśli podana jest opcja --reflink=auto, program przechodzi do trybu kopii standardowej. Proszę użyć opcji --reflink=never, aby wymusić wykonanie kopii standardowej.

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
tworzy kopie numerowane
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Jako szczególny przypadek cp tworzy kopię zapasową ŹRÓDŁA, jeśli podano opcje force i backup, a ŹRÓDŁO i CEL są tą samą nazwą istniejącego, zwykłego pliku.

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

install(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cp invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4