CP(1) Polecenia użytkownika CP(1)

cp - kopiuje pliki i katalogi

cp [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
cp [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
cp [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

Kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

równoważne -dR --preserve=all
nie kopiuje danych, lecz same atrybuty pliku
tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
podczas kopiowania rekursywnego kopiuje zawartość plików specjalnych
równoważne --no-dereference --preserve=links
explain how a file is copied. Implies -v
jeśli istniejący plik docelowy nie może zostać otwarty, usuwa go i próbuje ponownie (opcja ta jest ignorowana, jeśli użyto też opcji -n)
pyta przed nadpisywaniem (ma pierwszeństwo przed wcześniejszą opcją -n)
podąża za dowiązaniami symbolicznymi z wiersza poleceń w ŹRÓDLE
tworzy dowiązania twarde zamiast kopii
zawsze podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE
nie nadpisuje istniejącego pliku (ma pierwszeństwo nad wcześniejszą opcją -i)
nigdy nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE
równoważne --preserve=mode,ownership,timestamps
preserve the specified attributes
nie zachowuje podanych atrybutów
używa pełnej nazwy pliku źródłowego pod KATALOGIEM
kopiuje katalogi rekurencyjnie
kontroluje klonowanie/kopiowanie przy zapisie. Patrz niżej
usuwa każdy istniejący plik docelowy przed próbą otwarcia go (w odróżnieniu od opcji --force)
kontroluje tworzenie tzw. rzadkich plików. Patrz niżej
usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO
tworzy dowiązania symboliczne zamiast kopii plików
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁA do KATALOGU
traktuje CEL jako zwykły plik
kopiuje tylko jeśli ŹRÓDŁO jest nowsze niż plik docelowy lub gdy plik docelowy nie istnieje
wypisuje bieżące działania
pozostaje na tym systemie plików
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ATTR_LIST is a comma-separated list of attributes. Attributes are 'mode' for permissions (including any ACL and xattr permissions), 'ownership' for user and group, 'timestamps' for file timestamps, 'links' for hard links, 'context' for security context, 'xattr' for extended attributes, and 'all' for all attributes.

Domyślnie, tzw. rzadkie pliki ŹRÓDŁOWE są wykrywane przez prymitywną heurystykę i powiązane pliki w CELU są również tworzone jako rzadkie. Jest to zachowanie, które można wybrać opcją --sparse=auto. Wybranie opcji --sparse=always spowoduje utworzenie pliku CELU jako rzadkiego, bez względu na to, czy plik ŹRÓDŁOWY zawiera wystarczająco długą sekwencję bajtów zerowych. Opcja --sparse=never zabroni tworzenia rzadkich plików.

W przypadku podania opcji --reflink[=always], tworzona jest lekka kopia, w której bloki danych są kopiowane tylko, gdy zostały zmodyfikowane. Jeśli nie jest to możliwe, to kopiowanie zawodzi lub, jeśli podana jest opcja --reflink=auto, program przechodzi do trybu kopii standardowej. Proszę użyć opcji --reflink=never, aby wymusić wykonanie kopii standardowej.

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
tworzy kopie numerowane
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Jako szczególny przypadek cp tworzy kopię zapasową ŹRÓDŁA, jeśli podano opcje force i backup, a ŹRÓDŁO i CEL są tą samą nazwą istniejącego, zwykłego pliku.

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cp invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2023 GNU coreutils 9.2