CP(1) Användarkommandon CP(1)

cp — kopiera filer och kataloger

cp [FLAGGA]... [-T] KÄLLA DEST
cp [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG
cp [FLAGGA]... -t KATALOG KÄLLA...

Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Samma som -dR --preserve=all.
Kopiera inte fildata, bara attributen.
Gör en säkerhetskopia av varje befintlig destinationsfil.
Som --backup men tar inget argument.
Kopiera innehåll i specialfiler när rekursivt.
Samma som --no-dereference --preserve=links.
explain how a file is copied. Implies -v
Om en befintlig destinationsfil inte kan öppnas, ta bort den och försök igen (denna flagga ignoreras om -n också används).
Fråga innan något skrivs över (åsidosätter en tidigare flagga -n).
Följ symboliska länkar på kommandoraden i KÄLLA.
Hårdlänka filer istället för att kopiera.
Följ alltid symboliska länkar i KÄLLA.
Skriv inte över en existerande fil (åsidosätter en tidigare flagga -i).
Följ aldrig symboliska länkar i KÄLLA.
Samma som --preserve=mode,ownership,timestamps.
preserve the specified attributes
Bevara inte de angivna attributen.
Lägg till källsökvägen till KATALOG.
Kopiera kataloger rekursivt.
Styr klon-/CoW-kopior. Se nedan.
Ta bort varje befintlig destinationsfil före försök att öppna den (jämför med --force).
Styr skapande av glesa filer. Se nedan.
Ta bort eventuella avslutande snedstreck från varje KÄLL-argument.
Gör symboliska länkar istället för att kopiera.
Ersätt den vanliga ändelsen för säkerhetskopior.
Flytta alla KÄLLOR till KATALOG.
Behandla DEST som en vanlig fil.
Kopiera bara när KÄLLA är nyare än destinationen, eller när destinationen saknas helt.
Berätta vad som görs.
Stanna inom detta filsystem.
Sätt SELinux-säkerhetskontext på destinationsfilen till standardtypen.
Som -Z, eller om KTX anges, sätt då SELinux- eller SMACK-säkerhetskontext till KTX.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

ATTR_LIST is a comma-separated list of attributes. Attributes are 'mode' for permissions (including any ACL and xattr permissions), 'ownership' for user and group, 'timestamps' for file timestamps, 'links' for hard links, 'context' for security context, 'xattr' for extended attributes, and 'all' for all attributes.

Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en grov heuristik och motsvarande DEST görs likaledes gles. Det beteendet väljs av --sparse=auto. Ange --sparse=always för att alltid göra DEST gles när KÄLLA innehåller tillräckligt långa nollbytesekvenser. Ange --sparse=never för att hindra skapandet av glesa filer.

Utför, när --reflink[=always] anges, en lättviktskopiering, där datablocken endast kopieras när de ändras. Om detta inte är möjligt misslyckas kopieringen eller, om --reflink=auto anges, faller tillbaka till en standardkopiering. Använd --reflink=never för att vara säker på att en standardkopiering görs.

Ändelsen på säkerhetskopior är ”~” om inte annat anges av --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras med --backup-flaggan eller med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:

Gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges).
Gör numrerade säkerhetskopior.
Numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla.
Gör alltid enkla säkerhetskopior.

Som ett specialfall gör cp en säkerhetskopia av KÄLLA när force- och backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en befintlig normal fil.

Skrivet av Torbjorn Granlund, David MacKenzie och Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cp invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2023 GNU coreutils 9.2