EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Esta é a cadea que se empregara cando se ordea por nome. De non especificarse, xerarase a través dos nomes dos/as autores/as.
Estabelecer a autoría. Se hai varios autores, deberán separarse co símbolo &. A orde dos nomes dos autores ten de ser Nome Apelido
Definir o produtor do libro.
Definir a categoría do libro.
Set the e-book description.
Definir a capa do ficheiro especificado.
Estabelecer a data de publicación.
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.
show this help message and exit
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.
Estabelecer a posición que ocupa o libro nesta colectánea.
Definir o ISBN do libro.
Definir o idioma.
Estabelecer o ficheiro BookID en ficheiros de LRF
Set the e-book publisher.
Estabelecer a valoración. Debe ser un número entre 1 e 5.
Set the series this e-book belongs to.
Estabelecer etiquetas para o libro. Debe ser unha lista separada por comas
Definir o título.
Está é a versión do título que se empregará para ordenar. De non especificarse, xerarase automaticamente a partir do título.
Especificar o nome dun ficheiro de OPF. Os metadatos escribiranse no ficheiro de OPF.
show program's version number and exit

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maio 31, 2024 7.12.0