EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Ανάγνωση/Εγγραφή μεταδεδομένων από/προς αρχεία ψηφιακών βιβλίων.

Υποστηριζόμενες μορφές για ανάγνωση μεταδεδομένων: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Υποστηριζόμενες μορφές για εγγραφή μεταδεδομένων: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Διαφορετικοί τύποι αρχείων υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές μεταδεδομένων. Αν προσπαθήσετε να εισάγετε κάποια μεταδεδομένα σε μορφή αρχείου που δεν τα υποστηρίζει, τα μεταδεδομένα θα αγνοηθούν σιωπηρά.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

String to be used when sorting by author. If unspecified, and the author(s) are specified, it will be auto-generated from the author(s).
Καθορισμός των συγγραφέων. Πολλαπλοί συγγραφείς πρέπει να διαχωρίζονται από τον χαρακτήρα &. Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να είναι στην εξής σειρά: Όνομα Επώνυμο.
Καθορισμός του εκδότη του βιβλίου.
Καθορισμός της κατηγορίας βιβλίου.
Δώστε μια περιγραφή για το ψηφιακό βιβλίο.
Καθορισμός του εξωφύλλου στο συγκεκριμένο αρχείο.
Ορίστε την ημερομηνία δημοσίευσης.
Ανάγνωση μεταδεδομένων από το καθορισμένο αρχείο OPF και ορισμός τους ως μεταδεδομένα του ψηφιακού βιβλίου. Τα μεταδεδομένα που καθορίζονται στη γραμμή εντολής θα υπερκαλύψουν αυτά που διαβάστηκαν από το αρχείο OPF
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.
Εμφάνιση μηνύματος βοήθειας και έξοδος
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.
Καθορισμός του δείκτη σειράς του βιβλίου.
Εισαγωγή του κωδικού ISBN του βιβλίου
Ρυθμίστε τη γλώσσα.
Set the BookID in LRF files
Καθορισμός του εκδότη του ψηφιακού βιβλίου.
Καταχώρηση βαθμολογίας. Επιλέξτε ένα νούμερο από 1 έως και 5.
Καθορισμός της σειράς στην οποία ανήκει αυτό το ψηφιακό βιβλίο.
Καθορισμός των ετικετών του βιβλίου. Πρέπει να είναι μια λίστα εγγραφών που διαχωρίζονται με κόμμα.
Εισαγωγή τίτλου.
The version of the title to be used for sorting. If unspecified, and the title is specified, it will be auto-generated from the title.
Καθορισμός του ονόματος ενός αρχείου OPF. Τα μεταδεδομένα θα γραφτούν στο αρχείο OPF.
δείξε τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος και κλείσε

Kovid Goyal

Kovid Goyal

Μαΐου 31, 2024 7.12.0