CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize گزینه ها

کالیبر را با افزونه های خارجی به دلخواه تنظیم کنید

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Add a plugin by specifying the path to the ZIP file containing it.
For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
غیر فعال کردن افزونه ی نام برده شده
فعال کردن افزونه ی نام برده شده
show this help message and exit
فهرست کردن تمام وصله‌های نصب‌شده
حذف افزونه ای اضافه شده توسط کاربر بوسیله ی حذف اسم آن. تاثیری بر افزونه های خود برنامه ندارد
show program's version number and exit

Kovid Goyal

Kovid Goyal

مهٔ 31, 2024 7.12.0