CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [options]

Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Everything after the -- is passed to the script. You can also use calibre-debug as a shebang in scripts, like this:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Engada un engadido simple (por exemplo un engadido que consista nun só ficheiro .py), indicando a ruta ao ficheiro py que contén o código do engadido.
Run Python code.
Depurar a detección de dispositivos
(Un)register calibre from Windows Default Programs. --default-programs = (register|unregister)
Executar a ferramenta diff de calibre. Por exemplo: calibre-debug --diff file1 file2
Launch the calibre "Edit book" tool in debug mode.
Run the Python code in file.
Explode the book into the specified folder. Usage: -x file.epub output_dir Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.
Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for the export folder and the libraries to export. You can also specify them as command line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export folder and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries. Examples: calibre-debug --export-all-calibre-data # for interactive use calibre-debug --export-all-calibre-data /path/to/empty/export/folder /path/to/library/folder1 /path/to/library2 calibre-debug --export-all-calibre-data /export/folder all # export all known libraries
For internal use
Executar a GUI con depuración habilitada. A saída da depuración envíase a stdout e stderr.
Executar a GUI con unha consola de depuración, rexistrando na ruta indicada. Só para uso interno, utilizar a opción -g para executar a GUI en modo depuración
show this help message and exit
Implode a previously exploded book. Usage: -i output_dir file.epub Imports the book from the files in output_dir which must have been created by a previous call to --explode-book. Be sure to specify the same file type as was used when exploding.
Import previously exported calibre data
Analizar o ficheiro(s) MOBI na ruta(s) indicada
Mostrar as rutas necesarias para instalar o entorno de calibre
Run a plugin that provides a command line interface. For example: calibre-debug -r "Plugin name" -- file1 --option1 Everything after the -- will be passed to the plugin as arguments.
Run the named test(s). Use the special value "all" to run all tests. If the test name starts with a period it is assumed to be a module name. If the test name starts with @ it is assumed to be a category name.
Don't run with the DEBUG flag set
Apagar unha instancia do Calibre en execución, de existir. Teña en conta que, se existen traballos en execución, estes cancelaranse en silencio, así que hai que utilizala con coidado.
Subset the specified font. Use -- after this option to pass option to the font subsetting program.
Probar os módulos binarios na compilación
show program's version number and exit
Run the E-book viewer in debug mode

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maio 31, 2024 7.12.0