MV(1) Polecenia użytkownika MV(1)

mv - przenosi (przemianowuje) pliki

mv [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
mv [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
mv [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

Zmienia nazwę ŹRÓDŁA na CEL lub przenosi ŹRÓDŁO/ŹRÓDŁA do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--backup[=METODA]
tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
-b
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
-f, --force
nie pyta przed nadpisywaniem
-i, --interactive
pyta przed nadpisywaniem
-n, --no-clobber
nie nadpisuje istniejącego pliku

Jeśli zostanie podana więcej niż jedna opcja z -i, -f lub -n, jedynie ostatnia jest brana pod uwagę.

--strip-trailing-slashes
usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO
-S, --suffix=PRZYROSTEK
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
-t, --target-directory=KATALOG
przenosi wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU
-T, --no-target-directory
traktuje CEL jako zwykły plik
-u, --update
przenosi tylko jeśli plik ŹRÓDŁOWY jest nowszy niż plik docelowy lub gdy plik docelowy nie istnieje
-v, --verbose
wypisuje bieżące działania
-Z, --context
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

none, off
nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
numbered, t
tworzy kopie numerowane
existing, nil
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
simple, never
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Napisane przez Mike'a Parkera, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

rename(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mv invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32