LS(1) Användarkommandon LS(1)

ls - list directory contents

ls [FLAGGA]... [FIL]...

Visa information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera posterna alfabetiskt om ingen av -cftuvSUX eller --sort anges.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Bortse inte från poster som inleds med .
Lista inte underförstådda . och ..
Med -l, skriv ut författare för varje fil.
Skriv C:s specialkoder för ickegrafiska tecken.
Med -l, skala storlekar med STORLEK när de skrivs ut; t.ex., --block-size=M; se STORLEKSformat nedan.
Lista inte underförstådda poster som slutar på ~
Med -lt: sortera efter och visa ctime, (tid för senaste ändring av filstatusinformation); med -l: visa ctime och sortera alfabetiskt; annars: sortera efter ctime, nyast först.
Lista poster kolumnvis.
color the output WHEN; more info below
Lista själva katalogerna, inte deras innehåll.
Anpassa utdata för Emacs dired-funktion.
Lista alla poster i katalogordning.
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
Detsamma, med undantag av ”*”.
across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C
Som -l --time-style=full-iso.
Som -l, men skriv inte ut ägare.
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
I en lång listning, skriv inte ut gruppnamn.
Med -l och -s, skriv storlekar som 1K 234M 2G etc.
d:o, men använd potenser av 1000, inte 1024.
Följ symboliska länkar angivna på kommandoraden.
follow each command line symbolic link that points to a directory
Visa inte underförstådda poster som matchar MÖNSTER (åsidosätts av -a eller -A).
hyperlink file names WHEN
Lägg till en indikator med stil ORD till postnamn: none (standard), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F).
Visa indexnummer för varje fil.
Visa inte underförstådda poster som matchar skalMÖNSTER.
Använd som standard 1024-bytesblock för filsystemsanvändning; används endast med -s och för totaler per katalog.
Använd långt listningsformat.
När filinformation visas för en symbolisk länk, visa information om filen länken refererar snarare än för själva länken.
Fyll bredden med en kommaseparerad lista av poster.
Som -l, men lista numeriska användar- och grupp-ID.
Skriv ut råa postnamn utan citeringar.
Som -l, men lista inte gruppinformation.
Lägg till en /-indikator till kataloger.
Skriv ? istället för ickegrafiska tecken.
Visa ickegrafiska tecken som de är (normalfall utom om programmet är ls(1) och utdata är en terminal).
Omge postnamnen med citationstecken.
Använd citationsstil ORD för postnamn: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (åsidosätter miljövariabeln QUOTING_STYLE).
Sortera baklänges.
Visa underkataloger rekursivt.
Skriv allokerade storleken i block för varje fil.
Sortera efter filstorlek, störst först.
Sortera enligt ORD istället för namn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width.
Ändra standarden att visa modifieringstid; åtkomsttid (-u): atime, access, use; ändringstid (-c): ctime, status; födelsetid: birth, creation;
med -l avgör ORD vilken tid att visa; med --sort=time, sortera enligt ORD (nyast först).
Tid-/datumformat med -l; se TIDSSTIL nedan.
Sortera efter tid, nyast först; se --time.
Antag tabulatorsteg varje KOLUMN, inte var 8:e.
Med -lt: sortera efter och visa åtkomsttid; med -l: visa åtkomsttid men sortera alfabetiskt; annars: sortera enligt åtkomsttid, nyast först.
Sortera inte; lista poster i katalogordning.
Naturlig sortering av (versions)nummer i text.
Ange utmatningsbredd till KOL, 0 betyder ingen gräns.
Lista poster radvis istället för kolumnvis.
Sortera alfabetiskt efter posternas ändelser.
Skriv eventuell säkerhetskontext för varje fil.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
-1
Lista en fil per rad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Argumentet STORLEK är ett heltal och eventuell enhet (exempel: 10K är 10·1024). Enheter är K, M, G, T, P, E, Z, Y (potenser av 1024) eller KB, MB, … (potenser av 1000). Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment variable can change the settings. Use the dircolors(1) command to set it.

0
om OK,
1
om smärre problem (t.ex., kan inte komma åt en underkatalog),
2
om allvarliga bekymmer (t.ex., kan inte komma åt kommandoradsargument).

Skrivet av Richard M. Stallman och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

dircolors(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) ls invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

November 2022 GNU coreutils 9.1