LS(1) Polecenia użytkownika LS(1)

ls - wypisuje zawartość katalogu

ls [OPCJA]... [PLIK]...

Wypisuje informacje o PLIKACH (domyślnie - o bieżącym katalogu). Sortuje wpisy alfabetycznie, jeżeli nie podano żadnej z opcji -cftuvSUX ani --sort.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a, --all
bez ukrywania plików zaczynających się od .
-A, --almost-all
bez pokazywania . ani ..
--author
z opcją -l: wyświetla autora każdego pliku
-b, --escape
cytuje znaki niegraficzne w stylu języka C (ósemkowo)
--block-size=ROZMIAR
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
-B, --ignore-backups
nie wyświetla plików kończących się znakiem ~
-c
z -lt:sortuje wyniki wg ctime (czasu ostatniej modyfikacji danych o pliku) i wypisuje go; z -l: sortuje wyniki według nazwy i wypisuje ctime; w pozostałych przypadkach: sortuje według ctime, poczynając od najnowszych plików
-C
wypisuje pliki w kolumnach
--color[=KIEDY]
koloruje wyniki. KIEDY może przyjąć wartości: always (domyślne, jeśli nie podano), auto lub never. Więcej informacji znajduje się poniżej
-d, --directory
wypisuje same katalogi, nie ich zawartość
-D, --dired
tworzy dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa
-f
nie sortuje, włącza -aU, wyłącza -ls --color
-F, --classify
dodaje znak wskazujący typ wpisu (jeden z następujących: */=>@|)
--file-type
podobnie, lecz nie używa *
--format=SŁOWO
across odpowiada -x (poziomo), commas -m (oddzielone przecinkami), horizontal -x (poziomo), long -l (długi, z dodatkowymi informacjami), single-column -1 (w jednej kolumnie), verbose -l (długi, z dodatkowymi informacjami), vertical -C (pionowy, w kolumnach)
--full-time
jak -l --time-style=full-iso
-g
jak -l, ale nie wypisuje właściciela
--group-directories-first
grupuje najpierw katalogi;
ta opcja może być uzupełniona opcją --sort, ale wyłącza ją użycie opcji --sort=none (-U)
-G, --no-group
w długim formacie, nie pokazuje informacji o grupach
-h, --human-readable
with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.
--si
podobnie, ale używa potęg 1000 zamiast 1024
-H, --dereference-command-line
podąża za dowiązaniami symbolicznymi podanymi w wierszu poleceń
--dereference-command-line-symlink-to-dir
podąża za każdym dowiązaniem symbolicznym
wskazującym na katalog
--hide=WZORZEC
nie pokazuje wpisów pasujących do WZORCA powłoki (wyłączane przez -a lub -A)
--hyperlink[=KIEDY]
hyperlink file names; WHEN can be 'always' (default if omitted), 'auto', or 'never'
--indicator-style=SŁOWO
dodaje wskaźniki typów plików stylu SŁOWO: none (domyślnie - brak), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
-i, --inode
wyświetla numer i-węzła każdego pliku
-I, --ignore=WZORZEC
nie pokazuje plików pasujących do WZORCA powłoki
-k, --kibibytes
default to 1024-byte blocks for disk usage; used only with -s and per directory totals
-l
używa długiego formatu wyjściowego
-L, --dereference
podczas pokazywania informacji pliku dla dowiązania symbolicznego, pokazuje informacje o pliku wskazywanym przez dowiązanie, zamiast o nim samym
-m
wypełnia wpisami, oddzielonymi przecinkami, całą dostępną szerokość
-n, --numeric-uid-gid
jak -l, ale wypisuje numeryczne identyfikatory użytkownika i grupy
-N, --literal
print entry names without quoting
-o
jak -l, ale bez informacji o grupie
-p, --indicator-style=slash
dodaje wskaźnik / do katalogów
-q, --hide-control-chars
wypisuje ? zamiast znaków niedrukowalnych
--show-control-chars
pokazuje znaki niedrukowalne bez zmian (domyślnie, chyba że program nazywa się ls, a wyjściem jest terminal)
-Q, --quote-name
ujmuje nazwy w podwójne cudzysłowy
--quoting-style=SŁOWO
use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
-r, --reverse
odwraca porządek sortowania
-R, --recursive
wypisuje katalogi rekursywnie
-s, --size
wypisuje rozmiar zajęty przez każdy plik, w blokach
-S
sortuje według rozmiaru, od największych
--sort=SŁOWO
sortuje wg SŁOWA zamiast nazwy: none (jak -U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
--time=SŁOWO
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
--time-style=TIME_STYLE
time/date format with -l; see TIME_STYLE below
-t
sort by time, newest first; see --time
-T, --tabsize=KOLUMNA
przypisuje tabulatorowi tyle znaków co KOLUMNA, zamiast domyślnych 8
-u
z -lt: sortuje i wypisuje według czasu ostatniego dostępu, z -l: pokazuje czas dostępu i sortuje według nazw, w pozostałych przypadkach: sortuje według czasu dostępu, od najnowszych
-U
bez sortowania, wypisuje według kolejności w katalogu
-v
sortuje według liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach plików
-w, --width=KOLUMNA
ustawia szerokość wyjścia na KOLUMNA. 0 oznacza brak limitu
-x
wypisuje nazwy w wierszach, zamiast w kolumnach
-X
sortuje alfabetycznie według rozszerzeń
-Z, --context
wyświetla kontekst bezpieczeństwa dla każdego pliku
-1
wypisuje po jednym pliku w wierszu. Unikać "\n" z -q lub -b
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

Używanie kolorów do wyróżnienia typów plików jest wyłączone domyślnie oraz przy podaniu opcji --color=never. Z opcją --color=auto, ls wysyła kolory kodów tylko wtedy, gdy standardowe wyjście jest przyłączone do terminala. Zmienna środowiskowa LS_COLORS może zmieniać te ustawienia. Można ją ustawić przy pomocy polecenia dircolors.

0
OK,
1
przy drobnych problemach (np. brak dostępu do podkatalogu),
2
przy poważnych problemach (np. brak dostępu do podanego argumentu).

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ls invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32