LS(1) Příručka uživatele LS(1)

ls - vypíše obsah adresáře

ls [VOLBA]... [SOUBOR]...

Vypisuje informace o SOUBORECH (implicitně z aktuálního adresáře). Jestliže není zadán žádný z přepínačů -cftuvSUX nebo --sort, výstup bude seřazen abecedně.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-a, --all
nebude ignorovat položky začínající na .
-A, --almost-all
nevypisuje `.' a `..'
--author
spolu s -l vypíše jméno autora každého souboru
-b, --escape
negrafické znaky escapuje ve stylu jazyka C
--block-size=VELIKOST
spolu s -l vypisuje velikosti v násobcích VELIKOSTI, např. „--block-size=M“; popis formátu VELIKOSTI je uveden níže
-B, --ignore-backups
nevypisuje soubory, jejichž jména končí na ~, pokud nejsou zadána v příkazovém řádku.
-c
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last modification of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
-C
vypisuje položky do sloupců
--color[=KDY]
obarví výstup; KDY smí být „always“ (vždy, výchozí hodnota), „auto“ nebo „never“ (nikdy), podrobnosti níže
-d, --directory
vypíše názvy adresářů místo jejich obsahu
-D, --dired
generuje výstup určený pro mód dired Emacsu
-f
nebude vypisovat obsah adresářů setříděně, zapne -aU, vypne -ls --color
-F, --classify
za jména souborů připojí znak indikující typ souboru (jeden z */=>@|)
--file-type
podobně, ale nepřidává „*“
--format=SLOVO
across -x (napříč), commas -m (čárky), horizontal -x (horizontální), long -l (dlouhý), single-column -1 (jeden sloupec), verbose -l (upovídaný), vertical -C (vertikální)
--full-time
jako -l --time-style=full-iso
-g
jako -l, ale nevypisuje vlastníka
--group-directories-first
seskupí adresáře a zobrazí je před ostatními soubory;
zachová funkci přepínače --sort, avšak --sort=none (-U) seskupování potlačí
-G, --no-group
ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině
-h, --human-readable
při -l a -s vypisuje velikosti jako 1K, 234M, 2G atd.
--si
podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024
-H, --dereference-command-line
následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce
--dereference-command-line-symlink-to-dir
následuje každý symbolický odkaz z příkazového řádku,
který ukazuje na adresář
--hide=VZOR
nevypisuje položky, které odpovídají zadanému shellovému VZORu (může být překryto volbami -a nebo -A)
--color[=KDY]
hyperodkazy z názvů souborů; KDY může být „always“ (vždy, výchozí chování), „auto“ nebo „never“ (nikdy)
--indicator-style=STYL
podle zadaného STYLu připojí indikátor ke jménu každé položky: none (žádný; výchozí volba), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
-i, --inode
vypisuje číslo i-uzlu pro každý soubor
-I, --ignore=VZOR
nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají shellovému VZORu
-k, --kibibytes
u zaplnění disku použije 1024bajtové bloky; použije se pouze s -s a souhrny u adresářů
-l
použije dlouhý formát výpisu
-L, --dereference
vypíše informace o souborech, na které se odkazují symbolické odkazy, místo informací o odkazech samotných
-m
vypisuje seznam položek oddělených čárkami
-n, --numeric-uid-gid
jako -l, ale vypisuje vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně
-N, --literal
vypisuje jména souborů tak, jak jsou na uložena
-o
jako -l, ale bez informace o skupině
-p, --indicator-style=slash
připojí za jméno každého adresáře znak `/'
-q, --hide-control-chars
vypisuje otazníky místo netisknutelných znaků
--show-control-chars
vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (výchozí, pokud není výstupem terminál a použitým programem 'ls')
-Q, --quote-name
vypisuje jména souborů v uvozovkách
--quoting-style=ZPŮSOB
použije způsob citování ZPŮSOB pro jména souborů: literal (doslovný), locale (lokalizovaný), shell, shell-always (vždy shell), shell-escape (escapovaný shell), shell-escape-always (vždy escapovaný shell), c, escape; (přebije proměnnou prostředí QUOTING_STYLE)
-r, --reverse
výpis bude setříděn v obráceném pořadí
-R, --recursive
vypíše obsah všech adresářů rekurzivně
-s, --size
vypisuje velikost souborů, v blocích
-S
výstup seřadí podle délky souborů, největší první
--sort=SLOVO
výstup seřadí podle SLOVA: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
--time=SLOVO
použije jiný čas než čas změny obsahu: čas přístupu (-u): atime, uaccess, use čas změny metadat (-c): ctime, status čas vytvoření: birth, creation;
s -l SLOVO určuje, který čas bude vypsán, se --sort=time, řadí podle SLOVA (nejnovější první)
--time-style=STYL_ČASU
formát času/data pro -l; vizte STYL_ČASU níže
-t
výstup seřadí podle času, nejnovější jako první; vizte přepínač --time
-T, --tabsize=SLOUPCŮ
předpokládá, že tabulátor má šířku n, namísto výchozích 8
-u
with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first
-U
netřídí; položky jsou vypisovány v pořadí, v jakém se nacházejí v adresáři
-v
přirozené řazení (verzovacích) čísel v textu
-w, --width=SLOUPCŮ
nastaví šířku výstupu, 0 znamená bez omezení
-x
vypisuje soubory do sloupců tříděných vodorovně
-X
třídí abecedně podle přípon
-Z, --context
vypíše pro každý soubor jakýkoliv bezpečnostní kontext
-1
vypíše jeden soubor na jeden řádek; „\n“ lze předejít pomocí -q nebo -b
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment variable can change the settings. Use the dircolors command to set it.

0
vše v pořádku,
1
drobné problémy (např. nebylo možné přistoupit k podadresáři),
2
závažné problémy (např. nebylo možné přistoupit k argumentu z příkazové řádky).

Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) ls invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32