LS(1) Uživatelské příkazy LS(1)

ls - vypíše obsah adresáře

ls [VOLBA]... [SOUBOR]...

Vypíše informace o SOUBORech (ve výchozím nastavení o aktuálním adresáři). Pokud není uvedena žádná z voleb -cftuvSUX nebo --sort, třídí položky abecedně.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-a, --all
nebude ignorovat položky začínající na .
-A, --almost-all
nevypisuje `.' a `..'
--author
spolu s -l vypíše jméno autora každého souboru
-b, --escape
netisknutelné znaky ve jménech souborů budou vypsány pomocí osmičkových posloupností se zpětným lomítkem
--block-size=n
Pro velikosti použije bloky o n bajtech.
-B, --ignore-backups
nevypisuje soubory, jejichž jména končí na ~, pokud nejsou zadána v příkazovém řádku.
-c
spolu s -lt bude obsah adresářů vypsán s a setříděně podle ctime (času poslední změny informací o souboru v i-uzlu); s (-l) bude obsah adresářů vypsán s ctime a setříděn podle názvů; v ostatních případech třídí podle ctime
-C
vypisuje položky do sloupců
--color[=KDY]
určuje, jestli mají být použity barvy k odlišení typů souborů. KDY může být `never' (nikdy), `always' (vždy) nebo `auto' (automaticky)
-d, --directory
vypíše adresáře jako soubory (místo jejich obsahu) a nenásleduje symbolické odkazy
-D, --dired
generuje výstup určený pro mód dired Emacsu
-f
nebude vypisovat obsah adresářů setříděně, zapne -aU, vypne -ls --color
-F, --classify
za jména souborů připojí znak indikující typ souboru (jeden z */=>@|)
--file-type
podobné, jen nepřipojuje `*'
--format=SLOVO
across -x (napříč), commas -m (čárky), horizontal -x (horizontální), long -l (dlouhý), single-column -1 (jeden sloupec), verbose -l (upovídaný), vertical -C (vertikální)
--full-time
jako -l --time-style=full-iso
-g
jako -l, ale nevypisuje vlastníka
--group-directories-first
seskupí adresáře a zobrazí je před ostatními soubory.
lze použít s volbou --sort, ale použití --sort=none (-U) seskupování zruší
-G, --no-group
ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině
-h, --human-readable
spolu s -l vypisuje velikosti v lidmi čitelném formátu (například 1K 234M 2G)
--si
podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024
-H, --dereference-command-line
následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce
--dereference-command-line-symlink-to-dir
následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce, pokud je jejich cílem adresář
--hide=VZOR
nevypisuje položky, které odpovídají zadanému shellovému VZORu (může být překryto volbami -a nebo -A)
--indicator-style=STYL
podle zadaného STYLu připojí indikátor ke jménu každé položky: none (žádný; výchozí volba), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
-i, --inode
vypisuje číslo i-uzlu pro každý soubor
-I, --ignore=VZOR
nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají shellovému VZORu
-k
jako --block-size=1K
-l
použije dlouhý formát výpisu
-L, --dereference
vypíše informace o souborech, na které se odkazují symbolické odkazy, místo informací o odkazech samotných
-m
vypisuje seznam položek oddělených čárkami
-n, --numeric-uid-gid
jako -l, ale vypisuje vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně
-N, --literal
vypisuje speciální znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (včetně kontrolních znaků)
-o
jako -l, ale bez informace o skupině
-p, --indicator-style=slash
připojí za jméno každého adresáře znak `/'
-q, --hide-control-chars
vypisuje otazníky místo netisknutelných znaků
--show-control-chars
vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (výchozí, pokud není výstupem terminál a použitým programem ls)
-Q, --quote-name
vypisuje jména souborů v uvozovkách
--quoting-style=STYL
použije STYL k uvození vypisovaných jmen: literal, locale, shell, shell-always, c, escape
-r, --reverse
výpis bude setříděn v obráceném pořadí
-R, --recursive
vypíše obsah všech adresářů rekurzivně
-s, --size
vypisuje velikost souborů, v blocích
-S
třídí podle velikosti
--sort=ŘAZENÍ
neřadí položky podle jména, ale podle zvoleného ŘAZENÍ: none -U, extension -X, size -S, time -t, version -v
--time=ÚDAJ
spolu s -l použije pro čas ÚDAJ, namísto data poslední změny souboru: atime -u, access -u, use -u, ctime -c nebo status -c; Spolu s --sort=time použije vybraný časový údaj itaké jako řadící klíč
--time-style=STYL
spolu s -l vybere STYL výpisu časových údajů: full-iso, long-iso, iso, locale, +FORMÁT. FORMÁT je interpretován jako u `date'; pokud je FORMÁT zadán ve tvaru FORMÁT1<nový řádek>FORMÁT2, FORMÁT1 se použije pro starší soubory a FORMÁT2 pro novější; Pokud je STYL doplněn prefixep `posix-', bude STYL platit jen mimo locale POSIX
-t
třídí podle času změny
-T, --tabsize=n
předpokládá, že tabulátor má šířku n, namísto výchozích 8
-u
spolu s -lt: výpis třídí podle času posledního přístupu; ten použije i pro zobrazení času; Spolu s -l: výpis třídí podle jména a pro zobrazení času použije času posledního přístupu; v ostatních případech: třídí podle času posledního přístupu
-U
netřídí; položky jsou vypisovány v pořadí, v jakém se nacházejí v adresáři
-v
třídí podle verze
-w, --width=n
předpokládá, že obrazovka je široká n sloupců
-x
vypisuje soubory do sloupců tříděných vodorovně
-X
třídí abecedně podle přípon
-Z, --context
ke každému souboru vypíše informace o zabezpečení (SELinux security context)
-1
vypisuje jeden soubor na řádku
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

VELIKOST může být (nebo může být celé číslo volitelně následované) jedním z následujících: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G, T, P, E, Z, Y.

Jako výchozí se pro rozlišení typu souborů nepoužívá barva. To je ekvivalentní použití --color=none. Volba --color bez volitelného KDY je ekvivalentní použití --color=always. S --color=auto jsou barevné kódy použity jen pokud je standardní výstup připojen k terminálu (tty). Proměnná prostředí LS_COLORS má vliv na použité barvy a lze ji snadno nastavit příkazem dircolors.

Návratová hodnota je 0, pokud je vše v pořádku, 1, pokud nastaly drobné problémy a 2, pokud nastaly vážné problémy.

Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější http://gnu.org/licenses/gpl.html
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro ls je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a ls, měl by příkaz
info coreutils 'ls invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0