LS(1) Opdrachten voor gebruikers LS(1)

ls - toon de inhoud van mappen

ls [OPTIE]... [BESTAND]...

Toon informatie over de gegeven BESTANDen (standaard in de huidige map). De items worden alfabetisch gesorteerd als geen van de opties -cftuvSUX noch --sort gegeven is.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

-a, --all
ook de namen tonen die beginnen met een '.'
-A, --almost-all
items '.' en '..' weglaten
--author
met -l, toon de auteur van elk bestand
-b, --escape
niet-grafische tekens tonen als codes in C-stijl
--block-size=GROOTTE
met -I, schaal de groottes met GROOTTE tijdens afdrukken; b.v. '--block-size=M'; zie GROOTTE formaat hieronder
-B, --ignore-backups
geen namen tonen die eindigen op ~
-c
met -lt: op 'ctime' sorteren en deze tonen (de tijd van de laatste statusinformatiewijziging); met -l: op naam sorteren en 'ctime' tonen; anders: op 'ctime' sorteren, recentste eerst
-C
de items in kolommen presenteren
--color[=WANNEER]
bestandstypen met kleuren onderscheiden; WANNEER is 'always' (altijd), 'never' (nooit), of 'auto' (uitvoerapparaat afhankelijk); meer informatie hieronder
-d, --directory
toon alleen mappen, niet hun inhoud
-D, --dired
uitvoer produceren voor de 'dired'-modus van Emacs
-f
hetzelfde als -aU zonder -ls --color
-F, --classify
achter elk item het type aanduiden (één van */=>@|)
--file-type
idem, behalve '*' niet achteraan toevoegen
--format=WOORD
pagina breed -x, komma's -m, horizontaal -x, lang -l, enkele-kolom -1, uitgebreid -l, verticaal -C
--full-time
hetzelfde als -l --time-style=full-iso
-g
als -l, maar geen eigenaar tonen
--group-directories-first
mappen vóór bestanden groeperen;
kan aangevuld worden met een --sort, maar gebruik van --sort=none of -U deactiveert groepering
-G, --no-group
in een lange lijst, druk groep namen niet af
-h, --human-readable
met -I en -s, toon de groottes zoals b.v. 1K 234M 2G
--si
idem, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken
-H, --dereference-command-line
symbolische koppelingen op opdrachtregel volgen
--dereference-command-line-symlink-to-dir
symbolische koppelingen op opdrachtregel
die naar een map verwijzen volgen
--hide=PATROON
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen (geldt niet samen met -a of -A)
--hyperlink[=WANNEER]
hyperlink bestandsnamen; ALS van 'altijd' (standaard als weggelaten), 'auto' or 'nooit'
--indicator-style=WOORD
op deze wijze achter elk item het type aanduiden; WOORD kan zijn: 'none' (standaard), 'slash' (-p), 'file-type' (--file-type) of 'classify' (-F)
-i, --inode
het indexnummer van elk bestand tonen
-I, --ignore=PATROON
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen
-k, --kibibytes
standaard in 1024-byte blokken voor disk gebruik; wordt alleen gebruikt met -s en voor totalen van mappen
-l
uitgebreide bestandsinformatie tonen
-L, --dereference
bij het tonen van bestandsinformatie voor een symbolische koppeling, de informatie over het bestand waar de koppeling naar verwijst tonen in plaats van over de koppeling zelf
-m
geen kolommen maar komma gescheiden lijst tonen
-n, --numeric-uid-gid
als -l, met numerieke gebruikers- en groeps-ID's
-N, --literal
de item namen tonen zonder aanhalingen of escapes
-o
als -l, maar groepsinformatie niet tonen
-p, --indicator-style=slash
een '/'-indicator achter map namen toevoegen
-q, --hide-control-chars
een '?' tonen in plaats van niet-grafische tekens
--show-control-chars
niet-grafische tekens tonen zoals ze zijn (standaard, tenzij uitvoer naar terminal gaat)
-Q, --quote-name
item namen omsluiten met aanhalingstekens
--quoting-style=WOORD
gebruik de quote stijl WOORD voor item namen: literal, local, shell, shell- always, shell-escape, shell-escape-always,c, escape (overschrijft de QUOTING_STYLE omgevingsvariabele)
-r, --reverse
de sorteervolgorde omdraaien
-R, --recursive
submappen recursief tonen
-s, --size
toegewezen aantal blokken tonen voor ieder bestand
-S
op bestandsgrootte sorteren (grootste eerst)
--sort=WIJZE
te gebruiken sorteerwijze; WIJZE kan zijn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
--time=SOORT
verander de standaard van modificatie tijden; toegangs tijdstip (B(-u): atime, toegang, gebruik; veranderings tijdstip (-c): ctime, status; aanmaak tijd: aanmaak, creatie;
met -I, WOORD bepaald welk tijdstip getoond wordt; met --sort=tijd , sorteer op WOORD (nieuwste eerste)
--time-style=TIJD_STIJL
datum/tijd formaat met -I; zie TIJD_STIJL hieronder
-t
sorteer op tijdstip, nieuwste eerst; zie --tijd
-T, --tabsize=AANTAL
te gebruiken tabstop AANTAL in plaats van 8
-u
met -lt: op toegangstijd sorteren en deze tonen; met -l: toegangstijd tonen en op naam sorteren; anders: op toegangstijd sorteren (nieuwste eerst)
-U
de items ongesorteerd tonen, op plaatsingsvolgorde
-v
logisch sorteren op (versie)nummers in de naam
-w, --width=BREEDTE
te gebruiken scherm BREEDTE; 0 betekent onbegrensd
-x
de items per regel tonen i.p.v. in kolommen
-X
alfabetisch sorteren op bestands extensie
-Z, --context
beveiligingscontext van elk bestand tonen
-1
één item per regel tonen; onderdruk '\n' met -q of -b
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

Het TIJD_STIJL argument is full-iso, long-iso, iso, locale of +FORMAAT. FORMAAT wordt geïnterpreteerd zoals in date(1). Als FORMAAT van de vorm is als FORMAAT1<newline>FORMAAT2, dan hoort FORMAAT1 bij niet-recente bestanden en FORMAAT2 bij recente bestanden. TIJD_STIJL voorafgegaan met 'posix'- heeft alleen effect buiten de POSIX locale. Tevens bepaalt de TIJD_STIJL omgevingsvariabele de standaard te gebruiken stijl.

Het gebruik van kleuren om bestandstypes te onderscheiden kan uitgeschakeld worden met --color=never (standaard). Met --color=auto produceert 'ls' alleen kleurcodes als standaarduitvoer verbonden is met een terminal. Omgevingsvariabele LS_COLORS kan deze instellingen wijzigen. Gebruik het commando 'dircolors' om deze variabele in te stellen.

0
indien OK,
1
bij kleine problemen (bijv. geen toegang tot een submap),
2
bij serieuze problemen (bijv. geen toegang tot argument op opdrachtregel)

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
of lokaal via: info '(coreutils) ls invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32