DATE(1) Polecenia użytkownika DATE(1)

date - wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy

date [OPCJA]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Display date and time in the given FORMAT. With -s, or with [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]], set the date and time.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wyświetla czas podany w ŁAŃCUCHU, nie aktualny
odnotowuje przetwarzaną datę i ostrzega o potencjalnie nieprawidłowym użyciu na standardowe wyjście błędów
jak --date; dla każdego wiersza PLIKU-DAT
wypisuje datę/czas w formacie ISO 8601. FORMAT=date daje samą datę (domyślnie), natomiast hours, minutes, seconds lub ns daje datę i czas o określonej precyzji. Przykład: 2006-08-14T02:34:56-06:00
output the available resolution of timestamps Example: 0.000000001
Wyświetla czas i datę w formacie RFC 5322. Przykład: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
wyświetla czas i datę w formacie RFC 3339. FORMAT=date, seconds lub ns wyświetla czas i datę z żądaną precyzją. Przykład 2006-08-14 02:34:56-06:00
wyświetla czas ostatnie modyfikacji PLIKU
ustawia czas na opisany w ŁAŃCUCHU
wyświetla lub ustawia czas uniwersalny (UTC)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

All options that specify the date to display are mutually exclusive. I.e.: --date, --file, --reference, --resolution.

FORMAT określa wyjście. Rozpoznawane sekwencje:

%%
literalny znak procenta %
%a
lokalny skrót nazwy dnia tygodnia (np. nie)
%A
lokalna pełna nazwa dnia tygodnia (np. niedziela)
%b
lokalny skrót nazwy miesiąca (np. sty)
%B
lokalna pełna nazwa miesiąca (np. styczeń)
%c
lokalna data i czas (np. czw mar 3 23:05:25 2005)
%C
stulecie, jak %Y, tylko z obciętymi ostatnimi dwiema cyframi (np. 20)
%d
dzień miesiąca (np. 01)
%D
data, to samo co %m/%d/%y
%e
dzień miesiąca uzupełniony spacjami, jak %_d
%F
pełna data; jak %+4Y-%m-%d
%g
ostatnie dwie cyfry roku numeru tygodnia ISO (patrz %G)
%G
rok numeru tygodnia ISO (patrz %V); użyteczny zwykle jedynie z %V
%h
to samo co %b
%H
godzina (00..23)
%I
godzina (01..12)
%j
dzień roku (001..366)
%k
godzina, uzupełniona spacją ( 0..23); to samo co %_H
%l
godzina, uzupełniona spacją ( 1..12); to samo co %_I
%m
miesiąc (01..12)
%M
minuta (00..59)
%n
znak nowego wiersza
%N
nanosekundy (000000000..999999999)
%p
lokalny odpowiednik AM lub PM; w wielu językach pusty (w tym w polskim)
%P
jak %p, lecz małymi literami
%q
kwartał roku (1..4)
%r
czas w formacie 12-godzinnym (np. 11:11:04 PM)
%R
godzina i minuty w formacie 24-godzinnym; to samo co %H:%M
%s
seconds since the Epoch (1970-01-01 00:00 UTC)
%S
sekunda (00..60)
%t
tabulator
%T
czas; to samo co %H:%M:%S
%u
dzień tygodnia (1..7); 1 to poniedziałek
%U
numer tygodnia w roku, niedziela zaczyna tydzień (00..53)
%V
numer tygodnia ISO, poniedziałek zaczyna tydzień (01..53)
%w
dzień tygodnia (0..6); 0 oznacza niedzielę
%W
numer tygodnia w roku, poniedziałek zaczyna tydzień (00..53)
%x
lokalna reprezentacja daty (np. 19.03.2012)
%X
lokalna reprezentacja czasu (np. 23:13:48)
%y
ostatnie dwie cyfry roku (00..99)
%Y
rok
%z
numeryczna strefa czasu +hhmm (np. -0400)
%:z
numeryczna strefa czasu +hh:mm (np. -04:00)
%::z
numeryczna strefa czasu +hh:mm:ss (np. -04:00:00)
%:::z
numeryczna strefa czasu z : do wymaganej precyzji (np. -04, +05:30)
%Z
alfabetyczny skrót strefy czasowej (np. EDT)

Domyślnie, date wypełnia pola numeryczne zerami. Następujące opcjonalne modyfikatory mogą być umieszczone po %:

-
(łącznik) nie wypełnia pola
_
(podkreślenie) wypełnianie spacjami
0
(zero) wypełnianie zerami
+
wypełnianie zerami, oraz dodanie znaku + przed przyszłymi latami z >4 cyframi.
^
używa wielkich liter, jeśli to możliwe
#
zamienia wielkość liter, jeśli to możliwe

Po każdym modyfikatorze można opcjonalnie podać szerokość, jako liczbę dziesiętną; a na końcu kolejny opcjonalny modyfikator, który może przyjąć wartość E, aby używać alternatywnej, lokalnej reprezentacji, jeśli jest dostępna lub O, aby użyć alternatywnych, lokalnych symboli liczbowych, jeśli są dostępne.

Convert seconds since the Epoch (1970-01-01 UTC) to a date

$ date --date='@2147483647'

Show the time on the west coast of the US (use tzselect(1) to find TZ)

$ TZ='America/Los_Angeles' date

Pokazuje lokalny czas dla godziny 9 rano następnego piątku na wschodnim wybrzeżu USA

$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

ŁAŃCUCH DATY

Łańcuch opcji --date=ŁAŃCUCH może być prawie dowolnym dającym się odczytać przez człowieka (po angielsku!) łańcuchem, takim jak "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" lub "2004-02-29 16:21:42", a nawet "next Thursday". Łańcuch daty może zawierać odniesienia do daty kalendarzowej, pory dnia, strefy czasowej, dnia tygodnia, względnego czasu, względnej daty i liczb. Łańcuch pusty wskazuje początek dnia. Łańcuch daty jest bardziej złożony niż to wyjaśniono w niniejszym podręczniku, ale jest w pełni opisany w dokumentacji info.

Napisane przez Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/date
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) date invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org>, Rafał Maszkowski <rzm@icm.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2023 GNU coreutils 9.3