MV(1) Các câu lệnh MV(1)

mv - move (rename) files

TÓM TẮT

mv [TÙY_CHỌN]… [-T] NGUỒN ĐÍCH
mv [TÙY_CHỌN]… NGUỒNTHƯ_MỤC
mv [TÙY_CHỌN]… -t THƯ_MỤC NGUỒN

Đổi tên NGUỒN thành ĐÍCH, hoặc di chuyển (các) NGUỒN vào THƯ_MỤC.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

tạo bản sao lưu cho mỗi tập tin đích đã tồn tại
giống --backup nhưng không chấp nhận đối số
explain how a file is copied. Implies -v
không hỏi lại trước khi ghi đè
hỏi lại trước khi ghi đè
không ghi đè lên tập tin đã có

Nếu bạn chỉ ra nhiều hơn một trong số các tùy chọn -i, -f-n thì chỉ tùy chọn cuối cùng được áp dụng.

do not copy if renaming fails
gỡ bỏ mọi dấu gạch ngược đi theo khỏi mỗi đối số NGUỒN
thay cho hậu tố thường dùng để sao lưu
di chuyển mọi đối số NGUỒN vào THƯ_MỤC
coi ĐÍCH là một tập tin thông thường
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
cho biết cụ thể những gì đã thực hiện
đặt ngữ cảnh an ninh SELinux của các tập tin đích thành kiểu mặc định
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Hậu tố sao lưu là “~”, trừ khi đặt với --suffix hoặc SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Phương pháp điều khiển phiên bản có thể chọn qua tùy chọn --backup hoặc qua biến môi trường VERSION_CONTROL. Có những giá trị sau:

không bao giờ tạo bản sao lưu (dù đưa ra --backup)
đánh số thứ tự
đánh số thứ tự nếu có kho lưu trước đó, không thì dùng dạng đơn giản
luôn luôn tạo bản sao lưu dạng đơn giản

TÁC GIẢ

Viết bởi Mike Parker, David MacKenzie và Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

rename(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) mv invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4