DD(1) Các câu lệnh DD(1)

dd - convert and copy a file

TÓM TẮT

dd [TOÁN_HẠNG]…
dd TÙY_CHỌN

Sao chép tập tin, chuyển đổi và định dạng theo các toán hạng.

đọc và ghi BYTES byte mỗi lần(mặc định: 512); đè ibs và obs
chuyển đổi BYTES byte mỗi lần
chuyển đổi tập tin tùy theo danh sách các ký hiệu, phân cách nhau bởi dấu phẩy
chỉ sao chép SỐ khối đầu vào
đọc BYTES byte mỗi lần (mặc định: 512)
đọc từ TẬP_TIN thay cho đầu vào tiêu chuẩn
đọc tùy theo danh sách các ký hiệu phân cách bởi dấu phẩy
ghi BYTES byte mỗi lần (mặc định: 512)
ghi vào TẬP_TIN thay cho đầu ra tiêu chuẩn
ghi tùy theo danh sách các ký hiệu phân cách bởi dấu phẩy
(or oseek=N) skip N obs-sized output blocks
(or iseek=N) skip N ibs-sized input blocks
MỨC thông tin in ra đầu ra lỗi; “none” chặn tất cả nhưng trừ các thông báo lỗi, “noxfer” bỏ đi thống kê truyền tải, “progress” tm các thống kê truyền tải định kỳ

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. If N ends in 'B', it counts bytes not blocks.

Mỗi ký hiệu CONV có thể là:

từ EBCDIC tới ASCII
từ ASCII tới EBCDIC
từ ASCII tới EBCDIC thay thế
thêm mục ghi dừng dòng mới với khoảng trắng đến kích cỡ cbs
thay thế khoảng trắng theo sau trong mục ghi kích cỡ cbs bằng dòng mới
thay đổi chữ HOA thành chữ thường
thay đổi chữ thường thành chữ HOA
try to seek rather than write all-NUL output blocks
trao đổi mọi cặp byte đưa vào
thêm mọi khối đầu vào với NUL đến kích thước ibs; khi sử dụng với block hoặc unblock, thêm bằng khoảng trắng thay vì NUL
lỗi nếu tập tin kết quả đã có
không tạo tập tin kết quả
không cắt ngắn tập tin kết quả
tiếp tục sau khi gặp lỗi đọc
ghi vật lý dữ liệu tập tin kết quả lên đĩa trước khi thoát
như trên, nhưng đồng thời ghi cả siêu dữ liệu

Mỗi ký hiệu CỜ có thể là:

chế độ nối thêm (chỉ có ích cho đầu ra; cũng đề nghị “conv=notrunc”)
sử dụng I/O trực tiếp cho dữ liệu
không thành công nếu không phải thư mục
dùng I/O đã đồng bộ cho dữ liệu
như trên, nhưng đồng thời cho cả siêu dữ liệu
tích lũy các khối đầy đủ dữ liệu đầu vào (chỉ iflag)
sử dụng I/O không đặt khối
không cập nhật giờ truy cập
Yêu cầu xóa bộ nhớ đệm. Cũng nên xem oflag=sync
không ấn định thiết bị cuối điều khiển từ tập tin
không đi theo liên kết mềm

Gửi một tín hiệu USR1 đến tiến trình dd đang chạy để làm cho nó in thống kê vào ra đến đầu ra lỗi chuẩn và sau đó tiếp tục sao chép.

Các tùy chọn là:

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Paul Rubin, David MacKenzie và Stuart Kemp.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) dd invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4