DD(1) Polecenia użytkownika DD(1)

dd - konwertuje i kopiuje plik

dd [OPERATOR]...
dd OPCJA

Kopiuje plik, konwertując i formatując go zgodnie z operatorami.

odczytuje i zapisuje do BAJTÓW naraz (domyślnie: 512), przesłania ibs i obs
konwertuje BAJTÓW naraz
konwertuje plik według oddzielonej przecinkami listy symboli
kopiuje jedynie N wejściowych bloków
odczytuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)
Czyta z PLIKU zamiast ze standardowego wejścia
czyta według oddzielonej przecinkami listy symbolów
zapisuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)
zapisuje do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
zapisuje według oddzielonej przecinkami listy symbolów
(lub oseek=N) pomija N bloków wyjściowych o rozmiarze obs
(lub iseek=N) pomija N bloków wejściowych o rozmiarze ibs
POZIOM informacji wypisywanych na stderr; none wypisuje tylko komunikaty z błędami, noxfer wyłącza wypisywanie końcowych statystyk transferu, progress pokazuje okresowe statystyki transferu

Po N i BAJTACH mogą występować następujące przyrostki zwielokrotniające: c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M, GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024 itd. dla T, P, E, Z, Y, R, Q. Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd. Jeśli N kończy się literą B, zamiast bloków liczone są bajty.

KONW może przyjmować wartości:

z EBCDIC do ASCII.
z ASCII do EBCDIC
z ASCII do alternatywnego EBCDIC
dopełnia rekordy oddzielone znakami nowego wiersza spacjami do rozmiaru cbs
zamienia końcowe spacje w rekordach cbs znakiem nowego wiersza
zamienia duże litery na małe
zamienia małe litery na duże
próbuje pomijać zamiast zapisywać bloki wyjściowe złożone w całości z NUL
zamienia miejscami każdą parę bajtów wejściowych
dopełnia każdy blok wejściowy bajtami zerowymi (NUL); z opcjami block i unblock dopełnia spacjami zamiast NUL
przerywa, jeśli plik wyjściowy już istnieje
nie tworzy pliku wyjściowego
nie przycina pliku wyjściowego
kontynuuje po błędach odczytu
fizycznie zapisuje dane pliku wyjściowego przed zakończeniem
podobnie, lecz zapisuje także metadane

Każdy symbol FLAGA może przyjąć wartość:

tryb dopisywania (ma sens tylko dla wyjścia, sugeruje się użycie conv=notrunc)
używa bezpośredniego wejścia/wyjścia dla danych
zwraca błąd w przypadku innym niż katalog
używa synchronizowanego wejścia/wyjścia dla danych
podobnie, lecz także dla metadanych
gromadzi pełne bloki dla danych (tylko iflag)
używa asynchronicznego wejścia/wyjścia
nie aktualizuje czasu dostępu
żąda porzucenia bufora. Zobacz też oflag=sync
nie przypisuje kontrolowanego terminalu z pliku
nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi

Wysłanie sygnału USR1 do uruchomionego procesu dd, powoduje wyświetlenie przez niego statystyk wejścia/wyjścia na standardowe wyjście błędów i wznowienie kopiowania.

Dostępne opcje:

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie i Stuarta Kempa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) dd invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4