CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb

calibredb command [options] [arguments]

calibredb är kommandoradsgränssnittet till calibre-databasen. Det har flera underkommandon, dokumenterade nedan.

calibredb kan användas för att manipulera antingen en calibre-databas anges per sökväg eller en calibre-innehållsserver körs antingen på den lokala maskinen eller över internet. Du kan starta en calibre-Innehållsserver med antingen calibre-server programmet eller klicka på i calibre-huvudprogrammet Anslut/dela  →  Starta innehållsserver. Eftersom calibredb kan göra ändringar i ditt calibre-bibliotek måste du först ställa in autentisering på servern. Det finns två sätt att göra det:

 • Om du planerar att bara ansluta till en server som körs på samma dator, kan du helt enkelt använda flaggan --enable-local-write av innehållsservern, så att alla program, inklusive calibredb, körs på den lokala datorn för att göra ändringar i dina calibre-data. När du kör servern från calibre-huvudprogrammet är det här alternativet i Inställningar → Dela via nätet → Avancerat.
 • Om du vill aktivera åtkomst via internet bör du ställa in användarkonton på servern och använda --username eller --password flaggorna för calibredb för att ge den åtkomst. Du kan ställa in användarautentisering för calibre server genom att använda --enable-auth flaggan och använda --manage-users för att skapa användarkonton. Om du kör servern från calibre-huvudprogrammet använder du Inställningar → Dela via nätet → Kräv användarnamn/lösenord.

För att ansluta till en körande innehållsserver, skicka server-URL:en med flaggan --with-library, se dokumentationen för den flaggan för detaljer och exempel.

 • GLOBALA ALTERNATIV
 • list
 • add
TILLÄGGNING TILL FRÅN MAPPAR
 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB ALTERNATIV
 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search
 • fts_index
 • fts_search

visa denna hjälptext och avsluta
Sökväg till calibre-biblioteket. Standard är att använda sökvägen lagrad i inställningarna. Du kan också ansluta till en calibre-innehållsserver för att utföra åtgärder på fjärrbibliotek. Så här använder du en URL av formen: http://hostname:port/#bibliotek_id till exempel http://localhost:8080/#mittbibliotek. Bibliotek_id är bibliotekets identifierare för det bibliotek du vill ansluta till på innehållsservern. Du kan använda det speciella bibliotek_id-värdet för att få en lista över biblioteksidentifierare tillgängliga på servern. Mer information om hur du anpassar åtkomst via en innehållsserver finns i https://manual.calibre-ebook.com/sv/generated/sv/calibredb.html.
Lösenord för anslutning till en calibre-innehållsserver. För att läsa lösenordet från standardinmatning, använd specialvärdet: <stdin>. För att läsa lösenordet från en fil, använd: <f:/path/to/file> (dvs. <f: följt av hela sökvägen till filen och en efterföljande>). Vinkelparenteserna ovan är nödvändiga, kom ihåg att undkomma dem eller använd citattecken för ditt skal.
Tidsgränsen, i sekunder, när du ansluter till ett calibre-bibliotek via nätverket. Standard är två minuter.
Användarnamn för anslutning till en calibre-innehållsserver
visar programmets versionsnummer och avsluta

calibredb list [options]

Lista de böcker som finns i calibre-databasen.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Sortera resultaten i stigande ordning
Fälten som ska visas när böcker listar i databasen. Bör vara en kommaseparerad lista med fält. Tillgängliga fält: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Standard: title,authors. Specialfältet "alla" kan användas för att välja alla fält. Förutom de inbyggda fälten ovan är anpassade fält också tillgängliga som *field_name, till exempel för ett anpassat fält #rating, använd namnet: *rating
Skapa utmatning i JSON-format, vilket är mer lämpat för maskintolkning. Resulterar i radbredd och avgränsningsalternativ att ignorera.
Högsta antalet resultat att visa. Standard: alla
Största bredd på en enskild rad i utmatning. Standardinställningen är att upptäcka skärmstorlek.
Prefixet för alla sökvägar. Standard är den absoluta sökvägen till biblioteksmappen.
Filtrera resultat efter sökförfrågan. För information om sökformatet, se sökrelaterad dokumentation i användarmanualen. Standard är att inte filtrera.
Sträng som används för att separera fält. Standard är blanksteg.
Fältet efter vilket resultaten ska sorteras. Du kan ange flera fält genom att separera dem med kommatecken. Tillgängliga fält: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Standard: id
Mallen som ska köras om "template" finns i fältlistan. Standard: Ingen
Sökväg till en fil som innehåller mallen som ska köras om "template" finns i fältlistan. Standard: Ingen
Rubrik till mallkolumnen. Standard: template. Det här alternativet ignoreras om alternativet --for-machine är inställt

calibredb add [options] file1 file2 file3 ...

Lägg till de angivna filerna som böcker i databasen. Du kan även ange mappar, se mapprelaterade alternativ nedan.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Ange författarna för den tillagda boken eller de tillagda böckerna
Om böcker med liknande titlar och författare hittas, slå samman de inkommande formaten (filer) automatiskt med befintliga bokposter. Värdet "ignore" betyder att dubblettformat kasseras. Värdet "overwrite" betyder att dubblettformat i biblioteket skrivs över med de nyligen tillagda filerna. Värdet "new_record" betyder att dubblettformat placeras i en ny bokpost.
Sökväg till omslaget att använda för den tillagda boken
Lägg till böcker i databasen även om de redan finns. Jämförelse görs baserat på boktitlar och författare. Observera att alternativet --automerge har företräde.
Lägg till en tom bok (en bok utan format)
Ange identifierare för den här boken, t.ex. -I asin:XXX -I isbn:YYY
Ange ISBN för den tillagda boken eller de tillagda böckerna
En kommaseparerad lista med språk (bäst att använda ISO639-språkkoder, även om vissa språknamn kanske också känns igen)
Ange serier för den tillagda boken eller de tillagda böckerna
Ange serienummer för den tillagda boken eller de tillagda böckerna
Ange taggar i den tillagda boken eller de tillagda böckerna
Ange namn på den tillagda boken eller de tillagda böckerna

Alternativ för att anpassa tilläggning av böcker från mappar. Som standard läggs endast filer som har ändelser av kända e-boksfiltyper till.

Ett filnamnsmönster (glob), filer som matchar det här mönstret kommer att läggas till vid skanning av mappar efter filer, även om de inte är av en känd e-boksfiltyp. Kan anges flera gånger för flera mönster.
Ett filnamn (glob)-mönster, filer som matchar det här mönstret ignoreras vid skanning av mappar efter filer. Kan anges flera gånger för flera mönster. Till exempel: *.pdf ignorerar alla PDF-filer
Antag att varje mapp endast har en enda logisk bok och att alla filer i den är olika e-boksformat av den boken
Bearbeta mappar rekursivt

calibredb remove ids

Ta bort böcker som identifierats av id från databasen. id:et ska vara en kommaseparerad lista med id-nummer (du kan få id-nummer med sökkommandot). Till exempel 23,34,57-85 (när du anger ett intervall, det sista numret i intervallet inkluderas inte).

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Använd inte Papperskorgen

calibredb add_format [options] id ebook_file

Lägg e-boken i ebook_file till tillgängliga format för den logiska boken som identifieras av id. Du kan få id genom att använda sökkommandot. Om formatet redan finns ersätts det, såvida inte ersätt inte flaggan anges.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Lägg till filen som en extra datafil till boken, inte som ett e-boksformat
Ersätt inte formatet om det redan finns

calibredb remove_format [options] id fmt

Ta bort formatet fmt från den logiska boken identifierad med hjälp av id. Du kan få id med sökkommandot. fmt bör vara en filändelse som LRF eller TXT eller EPUB. Om den logiska boken inte har fmt tillgängligt, görs inget.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

calibredb show_metadata [options] id

Visa metadata lagrade i calibre-databasen för boken identifierad av id. id är ett id-nummer från sökkommandot.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Skriv metadata i OPF-form (XML)

calibredb set_metadata [options] book_id [/path/to/metadata.opf]

Ställ in metadata som lagras i calibre-databasen för den bok som identifieras med book_id från OPF-filen metadata.opf. book_id är ett bok-id-nummer från sökkommandot. Du kan få en snabb känsla för OPF-formatet genom att använda omkopplaren --as-opf till kommandot show_metadata. Du kan också ställa in metadata för enskilda fält med flaggan --field. Om du använder flaggan --field behöver du inte ange en OPF-fil.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Fältet för att ställa in. Format är field_name:value, till exempel: --field tags:tag1,tag2. Använd --list-fields för att få en lista över alla fältnamn. Du kan ange det här alternativet flera gånger för att ställa in flera fält. Observera: För språk du måste använda ISO639-språkkoder (t.ex. en för engelska, fr för franska och så vidare). För identifierare, är syntaxen --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. För boolean (ja/nej) fält använder sann och falsk eller ja och nej.
Ange namn på metadatafälten som kan användas med flaggan --field

calibredb export [options] ids

Exportera böckerna som anges av identifierare (en kommaseparerad lista) till filsystemet. Exporten sparar alla format av boken, dess omslag och metadata (i en OPF-fil). Eventuella extra datafiler som är kopplade till boken sparas också. Du kan få id-nummer från sökkommandot.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Exportera alla böcker i databasen och ignorera listan med identifierare.
Låt calibre konvertera alla icke-engelska tecken till engelska ekvivalenter för filnamn. Detta är användbart om du sparar i ett äldre filsystem utan fullt stöd för Unicode-filnamn. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.
Normalt sparar calibre omslaget i en separat fil tillsammans med själva e-bokfilerna. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.
Spara alla datafiler som är kopplade till boken när du sparar boken Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.
Normalt kommer calibre att uppdatera metadata i de sparade filerna utifrån det som finns i calibre-biblioteket. Detta gör att filerna sparas långsammare till disken. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.
Normalt kommer calibre att skriva metadata i en separat OPF-fil tillsammans med själva e-bokfilerna. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.
Kommaseparerad lista med format att spara för varje bok. Som standard sparas alla tillgängliga format.
Rapportera förlopp
Ersätt "whitespace" med understreck.
Exportera alla böcker till en enda mapp
Mallen för att anpassa filnamn och mappstruktur för de sparade filerna. Standard är "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" vilket sparar böcker i en undermapp per författare med filnamn bestående av titel och författare. Tillgängliga kontroller är: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
Format för datumvisning. %d - dag, %b - månad, %m - månadsnummer, %Y - år. Standard är: %b, %Y
Exportera böcker till den angivna mappen. Standard är .
Konvertera sökvägar till gemener.

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Kommaseparerad lista över databas-ID till katalogen. Om de deklareras, ignoreras --search. Standard: alla
Filtrera resultat efter sökförfrågan. För information om sökformatet, se sökrelaterad dokumentation i användarmanualen. Standard: Ingen filtrering
Visa detaljerad utmatningsinformation. Användbart för felsökning

Titel på den skapade katalogen som används som titel i metadata. Standard: 'My Books' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Skapa korsreferenser i författarsektionen för böcker med flera författare. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Spara utmatning från olika stadier av konverteringsprocessen till den angivna mappen. Användbart om du är osäker på i vilket skede av konverteringsprocessen ett problem inträffar. Standard: 'None' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Regex beskriver taggar som ska exkluderas som genrer Standard: '[.+]|^+$' exkluderar parentestaggar, t.ex. '[Project Gutenberg]', och '+', standard-tagg för lästa böcker. Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Anger de regler som används för att exkludera böcker från den skapade katalogen. Modellen för en undantagsregel är antingen ('<regel namn>','Taggar','<komma-separerad lista med taggar>') eller ('<regel namn>','<anpassad column>','<mönster>'). Till exempel: (("Arkiverade böcker", "# status", "Arkiverade"),) kommer att exkludera en bok med ett värde på "status" "Arkiverat" i den anpassade kolumnen. När flera regler är definierade, kommer alla regler tillämpas. Standard: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Inkludera 'Författar' sektion i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Inkludera sektionen 'Beskrivningar' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Inkludera sektionen 'Genrer' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Inkludera sektioen 'Nyligen tillagda' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Inkludera sektioen 'Serier' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Inkludera sektionen 'Titlar' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Källfältet för "Genrer" sektion. Standard: 'Taggar' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Anpassat fält innehåller anmärkningstext att infoga i beskrivningsrubrik. Standard: '' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
#<custom field>:[before|after]:[True|False] anger: <custom field> Anpassat fält innehåller anteckningar att slå samman med kommentarer [before|after] Placering av anteckningar med avseende på kommentarer [True|False] - En horisontell linje infogas mellan anteckningar och kommentarer Standard: '::' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Anger utmatningsprofilen. I vissa fall krävs en utmatningsprofil för att optimera katalogen för enheten. Till exempel skapar "kindle" eller "kindle_dx" en strukturerad innehållsförteckning med avsnitt och artiklar. Standard: 'None' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
--prefix-rules
Anger de regler som används för att inkludera prefix som indikerar lästa böcker, önskelistsposter och andra användardefinierade prefix. Modellen för en prefixregel är ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). När flera regler är definierade, kommer den första matchande regeln användas. Standard: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Använd en namngiven förinställning skapas med GUI Catalog Builder. En förinställning specificerar alla inställningar för att bygga en katalog. Standard: 'None' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Storleksråd (i tum) för bokomslag i katalog. Intervall: 1.0 - 2.0 Standard: '1.0' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat
Ersätt befintliga omslag när du skapar katalog. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

Hantera sparade sökningar i den här databasen. Om du försöker lägga till en förfrågan med ett namn som redan finns, kommer den att ersättas.

Syntax för att lägga till:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax för att ta bort:

calibredb saved_searches remove search_name

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

calibredb add_custom_column [options] label name datatype

Skapa en anpassad kolumn. label är det maskinvänliga namnet på kolumnen. Får inte innehålla blanksteg eller kolon. name är det människovänliga namnet på kolumnen. datatype är en av: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

En ordbok med alternativ för att anpassa hur data i den här kolumnen ska tolkas. Det här är en JSON-sträng. För uppräkningskolumner, använd --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Det finns många alternativ som kan gå in i visningsvariabel. Alternativen per kolumntyp är: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations Det bästa sättet att hitta giltiga kombinationer är att skapa en anpassad kolumn av lämplig typ i gränssnittet och sedan titta på OPF-säkerhetskopian för en bok (se till att en ny OPF har skapats sedan kolumnen lades till). Du kommer att se JSON för "visningen" av den nya kolumnen i OPF.
Denna kolumn lagrar taggar som data (dvs. flera kommaseparerade värden). Gäller endast om datatypen är text.

calibredb custom_columns [options]

Lista anpassade kolumner. Visar kolumnnamn och identifierare.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Visa detaljer för varje kolumn.

calibredb remove_custom_column [options] label

Ta bort den anpassade kolumnen som identifieras med etikett. Du kan se tillgängliga kolumner med kommandot custom_columns.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Fråga inte efter bekräftelse

calibredb set_custom [options] column id value

Ställ in värdet på en anpassad kolumn för boken som identifieras av identifierare. Du kan få en lista med id med hjälp av sökkommandot. Du kan få en lista med anpassade kolumnnamn med hjälp av custom_columns kommando.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Om kolumnen lagrar flera värden, lägg till de angivna värdena till de befintliga i stället för att ersätta dem.

calibredb restore_database [options]

Återställ denna databas från metadata som lagras i OPF-filer i varje mapp i calibre-biblioteket. Det här är användbart om din metadata.db-fil har skadats.

VARNING: Det här kommandot återskapar din databas hlet. Du förlorar alla sparade sökningar, användarkategorier, pluggbrädor, lagrade konverterings inställningar per bok och anpassade recept. Återställda metadata är bara så exakta som det som finns i OPF-filerna.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Verkligen gör återställningen. Kommandot kommer inte köras om det här alternativet har angetts.

calibredb check_library [options]

Utföra vissa kontroller av filsystemet som representerar ett bibliotek. Rapporter är invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Utmatning i CSV
Kommaseparerad lista över tillägg att ignorera. Standard: alla
Kommaseparerad lista över namn att ignorera. Standard: Alla
Kommaseparerad lista över rapporter. Standard: Alla
Rensa heltextsökningsdatabasen. Detta kan vara mycket långsamt och minneskrävande, beroende på databasens storlek.

calibredb list_categories [options]

Skapa en rapport om kategoriinformationen i databasen. Informationen motsvarar vad som visas i taggbläddraren.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Kommaseparerad lista över kategoriuppslagsnamn. Standard: Alla
Utmatning i CSV
Den typ av CSV-fil som ska produceras. Val: excel, excel-tab, unix
Mata endast ut antalet poster i en kategori istället för antalet per post inom kategorin
Största bredd på en enskild rad i utmatning. Standardinställningen är att upptäcka skärmstorlek.

calibredb backup_metadata [options]

Säkerhetskopiera metadata som lagras i databasen inuti individuella OPF-filer i varje bokmapp. Det här sker normalt automatiskt, men du kan köra det här kommando för att tvinga nyskapande av OPF-filer med flaggan --all.

Observera att det är normalt ingen anledning att göra det här, eftersom OPF-filerna säkerhetskopieras automatiskt varje gång metadata ändras.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Normalt fungerar det här kommandot endast på böcker som har inaktuella OPF-filer. Det här alternativet gör att det fungerar på alla böcker.

calibredb clone sökväg/till/nytt/bibliotek

Skapa en klon av det aktuella biblioteket. Det här skapar ett nytt, tomt bibliotek som har alla samma anpassade kolumner, virtuella bibliotek och andra inställningar som det aktuella biblioteket.

Det klonade biblioteket kommer inte att innehålla några böcker. Om du vill skapa en fullständig dubblett, inklusive alla böcker, använd helt enkelt dina filsystemverktyg för att kopiera biblioteksmappen.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

calibredb embed_metadata [options] book_id

Uppdatera metadata i själva bokfilerna som är lagrade i calibre-biblioteket från metadata i calibre-databasen. Normalt uppdateras metadata endast vid export av filer från calibre, det här kommandot är användbart om du vill att filerna ska uppdateras på plats. Observera att olika filformat stöder olika mängder metadata. Du kan använda specialvärdet 'all' för book_id för att uppdatera metadata i alla böcker. Du kan också ange många bokidentifierare åtskilda med blanksteg och id-intervall åtskilda med bindestreck. Till exempel: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Uppdatera bara metadata i filer för ett särskilt format. Specificera det flera gånger för flera format. Som standard kommer alla format uppdateras.

calibredb search [options] sökuttryck

Sök i biblioteket efter den angivna söktermen och returnera en kommaseparerad lista med bokidentifierare som matchar sökuttrycket. Utmatningsformatet är användbart för att mata in andra kommandon som accepterar en lista med identifierare som inmatning.

Sökuttrycket kan vara vad som helst från calibres kraftfulla sökfrågespråk, till exempel: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Högsta antalet resultat att returnera. Standard är alla resultat.

calibredb fts_index [options] enable/disable/status/reindex

Kontrollera indexeringsprocessen för heltextsökning.

Aktiverar FTS-indexering för det här biblioteket
Inaktiverar av FTS-indexering för det här biblioteket
Visar aktuell indexeringsstatus
Kan användas för att återindexera antingen vissa böcker eller hela biblioteket. För att återindexera vissa böcker, specificera bok-id:et som ytterligare argument efter kommandot reindex. Om inga bokidentifierare anges återindexeras hela biblioteket.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Indexeringshastigheten. Använd snabb för snabb indexering med alla dina datorresurser och långsam för mindre resurskrävande indexering. Observera att hastigheten återställs till långsam efter varje anrop.
Vänta tills alla böcker har indexerats och visar indexeringsförlopp med jämna mellanrum

calibredb fts_search [options] sökuttryck

Gör en heltextsökning på hela biblioteket eller en delmängd av det.

När du skickar argument till calibredb som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Matcha endast på exakta ord, inte relaterade ord. Så korrigering kommer inte att matcha korrigering.
Inkludera kodavsnitt som omger varje matchning. Observera att detta gör sökningen mycket långsammare.
Hur mycket av biblioteket som måste indexeras innan sökning är tillåten, i procent. Standard är 90
Markören som används för att indikera slutet på ett matchat ord i ett kodavsnitt
Markören som används för att indikera början på ett matchat ord i ett kodavsnitt
Formatet att mata ut sökresultaten i. Antingen "text" för vanlig text eller "json" för JSON-utmatning.
Begränsa de sökta böckerna, antingen med ett sökuttryck eller identifierare. Till exempel: ids:1,2,3 för att begränsa med id eller search:tag:foo för att begränsa till böcker med taggen foo.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 03, 2024 7.10.0