CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb

calibredb command [options] [arguments]

calibredb е интерфейсът на командния ред към базата данни на calibre. Той има няколко подкоманди, документирани по-долу.

calibredb може да се използва за манипулиране или на calibre база данни зададена по път или calibre Content server работи или на местната машина или по интернет. Може да стартирате calibre Content server с помощта или на calibre-server програмата или в основната calibre програма кликнете върху Свързване/споделяне  →  Старт на сървър за съдържание. Тъй като calibredb може да прави промени във ваши calibre библиотеки, първо трябва да настроите удостоверяване на сървъра. Там са два начина да направите това:

 • Ако планирате да се свържете само със сървър, работещ на един и същ компютър, може просто да използвате опцията --enable-local-write на Сървъра за съдържание, за да разрешите всяка програма, включително calibredb, работеща на локалния компютър, да прави промени в calibre данни. При изпълнение локалния компютър, да прави промени в calibre данни. При изпълнение Предпочитания → Споделяне през мрежата → Разширено.
 • Ако искате да разрешите достъп по интернет, тогава трябва да настроите потребителски акаунти на сървъра и използвайте --username и --password опции, към calibredb, за даване на достъп. Може да настроите потребителско удостоверяване за calibre-server с помощта на --enable-auth опция и използване на --manage-users за създаване на потребителските акаунти. Ако изпълнявате сървъра от основната calibre програма, използвайте Предпочитания → Споделяне през мрежата → Изискване на потребителско име/парола.

За да се свържете към работещ сървър за съдържание, предайте URL адреса на сървъра към --with-library опция, вижте документацията на тази опция за подробности и примери.

 • ГЛОБАЛНИ ОПЦИИ
 • list
 • add
ДОБАВЯНЕ ОТ ПАПКИ
 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB ОПЦИИ
 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search
 • fts_index
 • fts_search

ГЛОБАЛНИ ОПЦИИ

Покажи това помощно съобщение и излез
Път към calibre библиотеката. По подразбиране е да използвате пътя, съхранен в настройките. Може също така да се свържете към calibre Съдържание сървър, за да се извършат действия на отдалечени библиотеки. За да го направите, използвайте URL адрес на формуляра: http://hostname:port/#library_id for example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id е идентификационният номер за библиотека на библиотеката, към която искате да се свържете на сървъра Съдържание. Може да използвате специална library_id стойност на - да получите списък с библиотечни идентификатори налични на сървъра. За подробности как да настроите достъпа чрез сървър за съдържание вижте https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.
Парола за свързване към calibre Съдържание сървър. За да четене на паролата от стандартен вход, използвайте специалната стойност: <stdin>. За четене на паролата от файл, в употреба: <f:/path/to/file> (т.е. <f: последвано от пълния път към файла и следващ >). Ъгловите скоби в горното са необходими, не забравяйте да избягате от тях или използвайте кавички за вашия shell.
Таймаутът, в секунди, при свързване към calibre библиотека над мрежата. По подразбиране е две минути.
Име на потребител за свързване към calibre сървър за отдалечено съдържание
покажи версия на програмата и излез

calibredb списък [options]

Списък на книгите, налични в calibre базата данни.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Сортиране на резултатите възходящо
Полетата, които да се показват при изброяване на книги в базата данни. Трябва да бъде списък на разделени със запетаи полета. Налични полета: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid По подразбиране: title,authors. Специалното поле "всички" може да се използва за избор на всички полета. В допълнение към вградените полета по-горе, потребителски полета също са достъпни като *field_name, например за потребителско поле #rating използвайте името: *оценка
Генерирайте изход във формат JSON, който е по-подходящ за машинен разбор. Води до игнориране ширината на ред и разделител опции.
Максималният брой резултати за показване. По подразбиране: всички
Максималната ширина на един ред в изхода. По подразбиране е за откриване размер на екрана.
Префиксът за всички файлови пътища. По подразбиране е абсолютният път към папката на библиотеката.
Филтрирайте резултатите по заявката за търсене. За формата на заявката за търсене, моля, вижте свързаната с търсенето документация в Ръководството за потребителя. По подразбиране е да не се прави филтриране.
Низът, използван за разделяне на полета. По подразбиране е интервал.
Полето, по което да сортирате резултатите. Можете да посочите няколко полета, като ги разделите със запетаи. Налични полета: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid По подразб.: id
Шаблонът, който да се изпълнява, ако "template" е в списъка с полета. По подразбиране: Няма
Път до файл, съдържащ шаблона за изпълнение, ако "template" е в списъка с полета. По подразбиране: Няма
Заглавка за колоната на шаблона. По подразбиране: template. Тази опция се игнорира, ако опцията --for-machine е зададена

calibredb добавяне [опции] файл1 файл2 файл3 ...

Добавете посочените файлове като книги в базата данни. Може също да зададете папки, вижте свързаните с папката опции по-долу.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Задай автора на добавените книга(-и)
Ако се намерят книги с подобни заглавия и автори, слейте входящите формати (файлове) автоматично в съществуващи записи на книги. Стойност на "игнорирай" означава, че дублирани формати се изхвърлят. Стойност на "презапис" означава, че дублирани формати в библиотеката се презаписват с новодобавените файлове. Стойност от "нов_запис" означава, че дублирани формати са поставени в нов запис на книга.
Път към корицата, която да се използва за добавената книга
Добави книги към БД, дори ако вече ги има. Сравнението е въз основа върху заглавия и автори. Забележка, че опцията --automerge има предимство.
Добави празна книга (книга без форматиране)
Задайте идентификаторите за тази книга, например -I asin:XXX -I isbn:YYY
Задай ISBN номера на добавените книга(-и)
Списък със езици, разделени със запетаи (най-добре да използвате езикови кодове ISO639, макар че някои имена на езици също могат да бъдат разпознати)
Задай поредицата на добавените книга(-и)
Задай номер на поредица на добавените книга(-и)
Задай етикетите на добавените книга(-и)
Задай заглавия на добавените книга(-и)

ДОБАВЯНЕ ОТ ПАПКИ

Опции за контрол на добавянето на книги от папки. По подразбиране само файлове които имат разширения на известни типове файлове на е-книга се добавят.

Шаблон на файл-име (glob), файлове, отговарящи на този шаблон, ще бъдат добавени, при сканиране на папки за файлове, дори ако те не са на известен тип файл за е-книга. Може да се посочи няколко пъти за няколко шаблона.
Шаблон за файл-имена (glob), файлове, отговарящи на този модел, ще бъдат игнорирани, при сканиране на папки за файлове. Може да се зададе няколко пъти за няколко шаблона. Например: *.pdf ще игнорира всички PDF файлове
Да предположим, че всяка папка има само една логическа книга и че всички файлове в папката са различни формати на е-книги на тази книга
Рекурсивна обработка на папки

calibredb премахване на ids

Премахнете книгите, идентифицирани от ids, от базата данни. ids трябва да бъде списък от разделени със запетая id номера (може да получите id номера използвайки командата за търсене). Например 23,34,57-85 (при указване на диапазон, последното число в диапазона не е включено).

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Не използвай Кошче

calibredb add_format [options] id ebook_file

Добавете е-книга в ebook_file към наличните формати за логическата книга, идентифицирана чрез ID. Може да получите ID с помощта на командата за търсене. Ако форматът вече съществува, той се заменя, освен ако опцията - не замествай, е зададена.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Add the file as an extra data file to the book, not an ebook format
Не подменяй форматирането, ако е налично такова

calibredb remove_format [options] id fmt

Премахнете формата fmt от логическата книга, идентифицирана с ID. Може да получите ID с помощта на командата за търсене. FMT трябва да бъде разширение на файла като LRF или TXT или EPUB. Ако логическата книга няма налична FMT, не правете нищо.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

calibredb show_metadata [options] id

Показване на метаданните, съхранени в calibre базата данни за книгата, идентифицирана от id. id е id номер от командата за търсене.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Разпечатване на метаданни в OPF формат (XML)

calibredb set_metadata [options] book_id [/path/to/metadata.opf]

Задайте метаданните, съхранявани в базата данни на calibre за книгата, идентифицирана от book_id от OPF файла metadata.opf. book_id е идентификационен номер на книга от команда за търсене. Може бързо да усетите OPF формата, като използвате --as-opf преминете към командата show_metadata. Може също да зададете метаданните на отделни полета с опцията --field. Ако използвате опцията --field, няма нужда да указвате OPF файл.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Полето за задаване. Форматът е field_name:стойност, например: --field етикети:tag1,tag2. Използвайте --list-fields, за да получите списък с всички имена на полета. Може да зададете тази опция няколко пъти, за да зададете няколко полета. Забележка: За езиците вие трябва да използвате езиковите кодове ISO639 (например en за английски, fr за френски и така нататък). За идентификатори синтаксисът е --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. За булеви (да/не) полета използвайте вярно и невярно или да и не.
Списък с имена на полета метаданни, които могат да се използват с опцията --field

calibredb export [options] ids

Export the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export operation saves all formats of the book, its cover and metadata (in an OPF file). Any extra data files associated with the book are also saved. You can get id numbers from the search command.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Експортирай всички книги в базата данни, игнорирайки списъка от идентификатори.
Calibre конвертира всички не английски знаци в английски еквиваленти за имената на файлове. Това е полезно, ако записването е в наследена файл-система без пълна подкрепа за Уникод файл-имена. Задаването на тази опция ще деактивира това действие.
Обикновено, calibre ще запише корицата в отделен файл заедно с действителните файлове на е-книги. Задаването на тази опция ще деактивира това действие.
Save any data files associated with the book when saving the book Задаването на тази опция ще деактивира това действие.
Обикновено, calibre ще актуализира метаданните в записаните файлове от това, което е в библиотеката на calibre. По-бавен запис на диск. Задаването на тази опция ще деактивира това действие.
Обикновено, calibre ще напише метаданните в отделен OPF файл заедно с актуалните файлове на е-книги. Задаването на тази опция ще деактивира това действие.
Списък със формати, разделени със запетая, за да запазите за всяка книга. По подразбиране всички налични формати се запазват.
Доклад за напредъка
Заместване на интервалите с подчертаване.
Експорт на всички книги в единична папка
Шаблонът за контрол на файл-име и структурата на папка на записаните файлове. По подразб. е "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" който ще запише книги в в подпапка която ще запише книги в подпапка за автор с файл-име, съдържащо заглавие и автор. Наличните контроли са: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
Форматът, в който да се показват дати. %d - ден, %b - месец, %m - номер на месец, %Y - година. По подразб. е: %b, %Y
Експорт на книги в указаната папка. По подразб. е .
Конвертиране на пътища в малки букви.

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Разделен със запетаи списък с идентификатори на бази данни към каталог. Ако бъде обявено, --търсене се игнорира. По подразбиране: всички
Филтрирайте резултатите по заявката за търсене. За формата на заявката за търсене, моля, вижте документацията, свързана с търсенето, в Ръководството за потребителя. По подразбиране: без филтриране
Показване на подробна изходна информация. Полезно за отстраняване на грешки

Заглавие на генериран каталог, използван като заглавие в метаданни. По подразб.: 'My Books' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Създаване на кръстосани препратки в секция Автори за книги с няколко автори. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Запазете изхода от различни етапи на конверсионния процес в посочената папка. Полезно, ако не сте сигурни на кой етап от процеса на конвертиране се появява бъг. По подразб.: 'None' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Regex описващи етикети, за изключване като жанрове. По подразб.: '[.+]|^+$' изключва етикети в скоби, например '[Project Gutenberg]', и '+', етикета по подразбиране за четени книги. Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Посочва правилата, използвани за изключване на книги от генерирания каталог. Моделът за изключващо правило е или ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') или ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). Например: (('Архивирани книги','#състояние','Архивирани'),) ще изключи книга със стойност 'Архивирана' в потребителската колона 'състояние'. Когато са дефинирани няколко правила, всички правила ще бъдат приложени. По подразб.: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Включете секция 'Автори' в каталога. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Включете секция 'Описания' в каталог. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Включете секция 'Жанрове' в каталог. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Включете секция 'Последно добавено' в каталог. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Включете секция 'Серия' в каталог. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Включете секция 'Заглавия' в каталог. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Поле източник за секция 'Жанрове'. По подразб.: 'Етикети' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Персонализирано поле, съдържащо текст на бележка за вмъкване в заглавката на описанието. По подразб.: '' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
#<custom field>:[before|after]:[True|False] указващо: <custom field> Персонализирано поле, съдържащо бележки за обединяване с коментари [before|after] Поставяне на бележки по отношение на коментари [True|False] - Хоризонтално правило се вмъква между бележки и коментари По подразб.: '::' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Посочва изходния профил. В някои случаи се изисква изходен профил за оптимизиране на каталога за устройството. Например, 'kindle' или 'kindle_dx' създава структурирана Таблица на съдържанието със секции и артикули. По подразб.: 'None' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
--prefix-rules
Указва правилата, използвани за включване на префикси, указващи прочетени книги, елементи от списъка с желания и други зададени от потребителя префикси. Моделът за префикс правило е ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). Когато се дефинират няколко правила, ще се използва първото съвпадащо правило. По подразб.: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Използвайте наименувана преднастройка, създадена със строителя на GUI каталог. Преднастройка посочва всички настройки за изграждане на каталог. По подразб.: 'None' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Подсказка за размер (в инча) на корици за книги в каталог. Обхват: 1.0 - 2.0 По подразб.: '1.0' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати
Заменете налична корица при генериране на каталога. По подразб.: 'False' Прилага се за: AZW3, EPUB, MOBI изходни формати

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

Управление на записаните търсения, съхранени в тази база данни. Ако се опитате да добавите заявка с име, което вече съществува, тя ще бъде заменена.

Синтаксис за добавяне:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Синтаксис за премахване:

calibredb saved_searches remove search_name

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

calibredb add_custom_column [options] тип данни за име на етикет

Създаване на персонализирана колона. Етикет е машинното приятелско име на колоната. Трябва да не съдържа интервали или двоеточие. Име е човешкото приятелско име на колоната. типът данни е един от: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Речник с опции за персонализиране на начина, по който данните в тази колона ще бъдат интерпретирани. Това е JSON низ. За колони за изброяване използвайте --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Има много опции, които могат да отидат в променливата на дисплея. Опциите по тип колона са: съставен: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations време-дата: date_format изброяване: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations Най-добрият начин да намерите легални комбинации е да създадете персонализирана колона от подходящ тип в GUI след това да разгледате резервния OPF за книга (гарантирайте, че след добавянето на колоната е създаден нов OPF). Ще видите JSON за "дисплея" за новата колона в OPF.
Тази колона съхранява етикет като данни (т.е. множество стойности, разделени със запетаи). Важи само ако типът на данните е текст.

calibredb custom_columns [options]

Списък с налични персонализирани колони. Показва етикети на колони и идентификатори.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Покажи детайли за всяка колона

calibredb remove_custom_column [options] етикет

Премахнете потребителската колона, идентифицирана по етикет. Може да видите налични колони с командата custom_columns.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Не изисквай потвърждение

calibredb set_custom [options] column id value

Задайте стойността на персонализирана колона за книгата, идентифицирана от id. Може да получите списък с идентификатори с помощта на командата за търсене. Може да получите списък с персонализирани имена на колони с помощта на custom_columns командата.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Ако колоната съхранява няколко стойности, прибавете зададените стойности към съществуващите, вместо да се заместват.

calibredb restore_database [options]

Възстановяване на тази база данни от метаданните, съхранени в OPF файлове във всяка папка на calibre библиотеката. Това е полезно, ако вашия metadata.db файл е повреден.

ВНИМАНИЕ: Тази команда напълно регенерира вашата база данни. Ще загубите всички записани търсения, потребителски категории, контролни табла, съхранени настройки на конвертации за книга, и персонализирани рецепти. Възстановените метаданни ще бъдат само толкова точни, колкото това което се намира във OPF файловете.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Наистина направете възстановяването. Командата няма да се изпълни, освен ако тази опция не е зададена.

calibredb check_library [options]

Извършете някои проверки на файловата система, представляваща библиотека. Отчетите са invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Изход в CSV
Разделен със запетаи списък с разширения за игнориране. По подразбиране: всички
Разделен със запетаи списък с имена, които да се игнорират. По подразбиране: всички
Разделен със запетаи списък на отчетите. По подразбиране: всички
Вакуумирайте базата данни за търсене в пълен текст. Това може да е много бавно и интензивно за паметта, в зависимост от размера на базата данни.

calibredb list_categories [options]

Изготвяне на отчет за информация на категорията в базата данни. Информацията е еквивалент на това, което е показано в Етикети браузъра.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Разделен със запетаи списък с имена на справки за категории. По подразбиране: всички
Изход в CSV
Типът на CSV файл за производство. Избори: excel, excel-tab, unix
Изведете само броя на елементите в категория вместо преброявания за елемент в рамките на категорията
Максималната ширина на един ред в изхода. По подразбиране е за откриване размер на екрана.

calibredb backup_metadata [options]

Архивиране на метаданните, съхранени в базата данни в отделни OPF файлове във всяка папка с книги. Това обикновено се случва автоматично, но може да стартирате тази команда за принудително повторно генериране на файловете OPF, с опцията --всички.

Имайте предвид, че обикновено няма нужда да правите това, тъй като OPF файловете се архивират автоматично, всеки път, когато метаданните се променят.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Обикновено тази команда работи само на книги, които имат извън датата OPF файлове. Тази опция я кара да работи на всички книги.

calibredb клонинг път/към/нова/библиотека

Създаван клонинг на текущата библиотека. Това създава нова, празна библиотека, която има същите всички персонализирани колони, Виртуални библиотеки и други настройки като текущата библиотека.

Клонираната библиотека няма да съдържа книги. Ако искате да създадете пълен дубликат, включително всички книги, просто използвайте инструментите за файлова система, за да копирате папката на библиотеката.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

calibredb embed_metadata [options] book_id

Актуализиране на метаданните в актуалните файлове на книги, съхранени в calibre библиотеката от метаданните в calibre база данни. Обикновено метаданните се актуализират само когато се експортират файлове от calibre, тази команда е полезна, ако искате файловете да бъдат актуализирани на място. Имайте предвид, че различните файлови формати поддържат различни суми на метаданни. Може да използвате специалната стойност 'всички' за book_id към актуализиране на метаданни във всички книги. Може също да зададете много идентификатори на книги, разделени с интервали и диапазони на идентификатори разделени с тирета. Например: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Актуализиране само на метаданни във файлове на посочения формат. Задайте гó няколко пъти за няколко формата. По подразбиране всички формати се актуализират.

calibredb search [options] search expression

Търсене в библиотеката за посочен термин за търсене, връщане на разделен със запетаи списък с книжен идентификатор, съвпадащ на израза за търсене. Изходният формат е полезен за да се хранят в други команди, които приемат списък с идентификатори като вход.

Изразът за търсене може да бъде всичко от мощната заявка за търсене на calibre език, например: calibredb търсене author:asimov 'title:"i robot"'

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Максимален брой резултати, който да бъде върнат. По подразбиране са всички резултати.

calibredb fts_index [options] enable/disable/status/reindex

Контролирайте процеса на индексиране при търсене в пълен текст.

Включва FTS индексирането за тази библиотека
Изключва FTS индексирането за тази библиотека
Показва текущото състояние на индексиране
Може да се използва за повторно индексиране на определени книги или цялата библиотека. За повторно индексиране на определени книги посочете ИД на книгите като допълнителни аргументи след reindex команда. Ако не са посочени идентификатори на книги, цялата библиотека се индексира повторно.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Скоростта на индексиране. Използвайте за бързо индексиране чрез всичките ви компютърни ресурси и бавно за по-малко ресурсоемко индексиране. Забележете, че скоростта се нулира, за да се забави след всяко извикване.
Изчакайте, докато всички книги бъдат индексирани, показвайки периодично напредъка на индексирането

calibredb fts_search [options] израз за търсене

Извършете пълно текстово търсене в цялата библиотека или част от нея.

Винаги, когато предавате аргументи на calibredb, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Съвпадение само на точни думи, несвързани думи. Така че корекцията няма да съвпада с коригирането.
Включете фрагменти от текста около всяко съвпадение. Имайте предвид, че това прави търсенето много по-бавно.
Колко от библиотеката трябва да е индексирана, преди търсенето да бъде разрешено, като процент. По подразбиране е 90
Маркерът, използван за обозначаване на края на съвпадаща дума във фрагмент
Маркерът, използван за обозначаване на началото на съвпадаща дума във фрагмент
Форматът за извеждане на резултатите от търсенето. Или "text" за обикновен текст или "json" за JSON извеждане.
Ограничете търсените книги, като използвате израз за търсене или идентификатори. За пример: ids:1,2,3 за ограничаване по ИД или search:tag:foo за ограничаване до книги с етикет foo.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

юли 12, 2024 7.14.0