CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb

calibredb command [options] [arguments]

calibredb je rozhraní příkazového řádku k databázi Calibre. Má několik níže zdokumentovaných podpříkazů.

calibredb calibredb` lze použít buď pro zacházení s databází Calibre zadanou cestou nebo se Serverem s obsahem Calibre běžícím buď na místním počítači nebo přes internet. Server s obsahem Calibre můžete spustit buď pomocí programu calibre-server nebo v hlavním programu Calibre klikněte na Připojit nebo sdílet  →  Spustit Server s obsahem. Protože calibredb může ve vašich knihovnách Calibre provádět změny, musíte nejprve na serveru nastavit ověřování. Jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout:

Pokud se plánujete připojovat pouze k serveru běžícímu na

stejném počítači, můžete jednoduše použít volbu Serveru s obsahem --enable-local-write, aby umožnil jakémukoliv programu, včetně calibredb, běžícímu na místním počítači provádět změny v datech Calibre. Při spuštění serveru z hlavního programu Calibru je tato možnost v Předvolby →  Sdílení po síti → Rozšířené.

Pokud chcete povolit přístup přes internet, měli byste na serveru nastavit

uživatelské účty a použít volby --username a --password pro calibredb, aby jim udělil přístup. Ověřování uživatele pro calibre-server můžete nastavit pomocí volby --enable-auth a pomocí --manage-users vytvořit uživatelské účty. Pokud spouštíte server z hlavního programu Calibre, použijte Předvolby → Sdílení po síti → Vyžadovat uživatelské jméno a heslo.

Pro připojení k běžícímu serveru s obsahem předejte adresu URL serveru volbě --with-library, viz dokumentace této volby pro podrobnosti a příklady.

 • GLOBÁLNÍ VOLBY
 • list
 • add
PŘIDÁVÁNÍ ZE SLOŽEK
 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
VOLBY EPUB
 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search
 • fts_index
 • fts_search

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
Cesta ke knihovně Calibre. Výchozí je použít cestu uloženou v nastaveních. Pro provádění akce na vzdálených knihovnách se můžete také připojit k Serveru s obsahem Calibre. Abyste to udělali, použijte URL ve formě: http://hostitel:port/#id_knihovny, například http://localhost:8080/#mojeknihovna. id_knihovny je identifikátor knihovny, ke které se chcete připojit na Serveru s obsahem. Pomocí speciální hodnoty id_knihovny - můžete získat seznam identifikátorů knihoven dostupných na serveru. Pro podrobnosti o nastavení přístupu prostřednictvím Serveru s obsahem navštivte https://manual.calibre-ebook.com/cs/generated/cs/calibredb.html.
Heslo pro připojení k Serveru s obsahem Calibre. Pro přečtení hesla ze standardního vstupu použijte speciální hodnotu: <stdin>. Pro přečtení hesla ze souboru použijte: <f:/path/to/file> (tj. <f: následované úplnou cestou k souboru a koncovou >). Výše uvedené lomené závorky jsou vyžadovány, nezapomeňte je uvodit nebo použijte uvozovky pro váš shell.
Časový limit v sekundách u připojení ke knihovně Calibre přes síť. Výchozí je dvě minuty.
Uživatelské jméno pro připojení k Serveru s obsahem Calibre
zobrazit číslo verze programu a ukončit

calibredb list [options]

Vypsat knihy dostupné v databázi Calibre.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Seřadit výsledky ve vzestupném pořadí
Zobrazená pole při výpisu knih v databázi. Měl by to být čárkami oddělený seznam polí. Dostupná pole: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Výchozí: title,authors. Pro výběr všech polí může být použito speciální pole „all“. Kromě výše uvedených polí jsou také dostupná vlastní pole, jako například *field_name, pro vlastní pole #rating použijte název *rating
Generovat výstup ve formátu JSON, který je vhodnější pro strojní analýzu. Způsobí, že šířka řádku a volby oddělovače budou ignorovány.
Maximální počet výsledků k zobrazení. Výchozí: vše
Maximální šířka jednoho řádku ve výstupu. Výchozí nastavení pro rozpoznání velikosti obrazovky.
Předpona pro všechny cesty k souborům. Výchozí je absolutní cesta do složky knihovny.
Filtrovat výsledky podle vyhledávacího dotazu. Pro formát vyhledávacího dotazu se podívejte do dokumentace související s hledáním v uživatelské příručce. Výchozí je neprovádět žádné filtrování.
Řetězec použitý pro oddělení polí. Výchozí je mezera.
Pole, podle kterého řadit výsledky. Více polí můžete zadat jejich oddělením čárkami. Dostupná pole: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Výchozí: id
Šablona, kterou spustit, pokud je „template“ v seznamu polí. Výchozí: Žádná
Cesta k souboru obsahujícímu šablonu, kterou spustit, pokud je „template“ v seznamu polí. Výchozí: Žádná
Záhlaví sloupce šablony. Výchozí: %dvýchozí. Tato volba je ignorována, pokud je nastavena volba --for-machine

calibredb add [options] file1 file2 file3...

Přidat zadané soubory jako knihy do databáze. Můžete také zadat složky, podívejte se na volby související s následující složkou.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Nastavit autory přidaných knih
Pokud jsou nalezeny knihy s podobnými názvy a autory, automaticky sloučit příchozí formáty (soubory) do existujících záznamů knih. Hodnota „ignore“ znamená, že duplicitní formáty jsou zahozeny. Hodnota „overwrite“ znamená, že duplicitní formáty v knihovně jsou přepsány nově přidanými soubory. Hodnota „new_record“ znamená, že duplicitní formáty jsou umístěny do nového záznamu knihy.
Nastavit použitou obálku pro přidanou knihu
Přidat knihy do databáze, i když již existují. Srovnání je prováděno na základě názvů knih. Pamatujte, že volby --automerge mají přednost.
Přidat prázdnou knihu (kniha bez formátů)
Nastavit identifikátory pro tuto knihu, např. -I asin:XXX -I isbn:YYY
Nastavit ISBN přidaných knih
Čárkami oddělený seznam jazyků (nejlepší je použít kódy jazyka ISO639, i když mohou být rozpoznány také některé názvy jazyků)
Nastavit série přidaných knih
Nastavit číslo série přidaných knih
Nastavit štítky přidaných knih
Nastavit název přidaných knih

Volby pro ovládání přidávání knih ze složek. Ve výchozím nastavení jsou přidávány pouze soubory, které mají příponu známých typů souborů e-knih.

Vzor názvu souboru (glob), soubory odpovídající tomuto vzoru budou přidány při prohledávání souborů ve složkách, dokonce i když nejsou známého typu souboru e-knihy. Může být zadáno vícekrát pro více vzorů.
Vzor názvu souboru (glob), soubory odpovídající tomuto vzoru budou ignorovány při prohledávání souborů ve složkách. Může být zadáno vícekrát pro více vzorů: Například: *.pdf bude ignorovat všechny soubory PDF
Předpokládat, že každá složka má pouze jednu logickou knihu, a že všechny soubory v ní jsou různé formáty e-knih této knihy
Zpracuj složky rekurzivně

calibredb remove ids

Odebrat knihy identifikované identifikátory z databáze. Identifikátory by měly být čárkami oddělený seznam identifikačních čísel (identifikační čísla můžete získat pomocí příkazu search). Například 23,34,57-85 (když zadáváte rozsah, poslední číslo rozsahu není zahrnuto).

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Nepoužívat Koš

calibredb add_format [options] id ebook_file

Přidat e-knihu v ebook_file do dostupných formátů pro logickou knihu identifikovanou identifikátorem. Identifikátor můžete získat pomocí příkazu search. Pokud formát již existuje, je nahrazen, pokud není zadána volba nenahrazovat.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Přidat soubor jako dodatečný datový soubor do knihy, ne jako formát e-knihy
Nenahrazovat formát, pokud již existuje

calibredb remove_format [options] id fmt

Odebrat formát fmt z logické knihy identifikované identifikátorem. Identifikátor můžete získat pomocí příkazu search. fmt by měla být přípona souboru, jako je LRF, TXT nebo EPUB. Pokud logická kniha nemá dostupné fmt, nedělat nic.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

calibredb show_metadata [options] id

Zobrazit metadata uložená v databázi Calibre pro knihu identifikovanou identifikátorem. Identifikátor je identifikační číslo z příkazu search.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Vypsat metadata v podobě OPF (XML)

calibredb set_metadata [options] book_id [/path/to/metadata.opf]

Nastavit metadata uložená v databázi Calibre pro knihu identifikovanou pomocí book_id ze souboru OPF metadata.opf. book_id je identifikační číslo knihy z příkazu search. Můžete získat rychlé chování pro formát OPF pomocí přepínače --as-opf příkazu show_metadata. Můžete také nastavit metadata jednotlivých polí pomocí volby --field. Pokud použijete volbu --field, není potřeba zadávat soubor OPF.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Pole k nastavení. Formát je field_name:value, například : --field tags:tag1,tag2. Použijte --list-fields pro získání seznamu všech názvů polí. Tuto volbu můžete zadat vícekrát pro nastavení více polí. Poznámka: Pro jazyky musíte použít kódy jazyka ISO639 (např. cs pro češtinu, en pro angličtinu, fr pro francouzštinu atd.). Pro identifikátory je syntaxe --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Pro pole logických hodnot (ano/ne) použijte pravda a nepravda nebo ano a ne.
Vypsat názvy polí metadat, která mohou být použita s volbou --field

calibredb export [options] ids

Exportovat knihy zadané identifikátory (čárkami oddělený seznam) do systému souborů. Operace exportu ukládá všechny formáty knihy, její obálku a metadata (v souboru OPF). Jakákoliv dodatečná data přidružená ke knize jsou také uložena Identifikační čísla můžete získat z příkazu search.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Exportovat všechny knihy v databázi, ignorovat seznam identifikátorů.
Nechat Calibre převést všechny neanglické znaky na anglické ekvivalenty pro názvy souborů. To je užitečné, pokud ukládáte do starší verze systému souborů bez plné podpory názvů souborů Unicode. Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.
Obyčejně Calibre uloží obálku do samostatného souboru společně se skutečnými soubory e-knih. Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.
Při ukládání knihy uložit všechny datové soubory přidružené ke knize Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.
Obyčejně Calibre aktualizuje metadata v uložených souborech z toho, co je v knihovně Calibre. Zpomalí ukládání na disk. Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.
Obyčejně Calibre zapíše metadata do samostatného souboru OPF společně se skutečnými soubory e-knih. Zadání tohoto přepínače vypne toto chování.
Čárkami oddělený seznam formátů pro uložení pro každou knihu. Ve výchozím nastavení jsou ukládány všechny dostupné formáty.
Průběh hlášení
Nahradit prázdné znaky podtržítky.
Exportovat všechny knihy do jedné složky
Šablona pro ovládání názvu souboru a struktury složekukládaných souborů. Výchozí je "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}", což uloží knihy do podsložky podle autora s názvy souborů obsahujícími název a autora. Dostupné ovládací prvky jsou: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
Formát, ve kterém zobrazovat data. %d - den, %b - měsíc, %m - číslo měsíce, %Y - rok. Výchozí je: %b, %Y
Exportovat knihy do zadané složky. Výchozí je .
Převést cesty na malá písmena.

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Čárkami oddělený seznam identifikátorů databáze pro katalog. Pokud je deklarováno, --search je ignorováno. Výchozí: vše
Filtrovat výsledky podle vyhledávacího dotazu. Pro formát vyhledávacího dotazu se podívejte do dokumentace související s hledáním v uživatelské příručce. Výchozí: žádné filtrování
Zobrazit podrobné výstupní informace. Užitečné pro ladění

Název generovaného katalogu použitý jako název v metadatech. Výchozí: 'My Books' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Vytvořit křížové odkazy v oddílu Autoři pro knihy s více autory. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Uložit výstup z různých stavů převodního řetězce do zadané složky. Užitečné, pokud si nejste jisti, ve kterém stavu procesu převodu se objevuje chyba. Výchozí: 'None' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Regulární výraz popisující štítky, které vyloučit jako žánry. Výchozí: '[.+]|^+$' vylučuje štítky v hranatých závorkách, např. '[Project Gutenberg]' a '+', výchozí štítek pro přečtené knihy. Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Určuje pravidla použitá pro vyloučení knih z generovaného katalogu. Model pro pravidlo vyloučení je buď ('<název pravidla>','Tags','<čárkami oddělený seznam štítků>') nebo ('<název pravidla>','<vlastní sloupec>','<vzor>'). Například: (('Archivované knihy','#stav','Archivováno'),) vyloučí knihu s hodnotou 'Archivováno' ve vlastním sloupci 'stav'. Pokud je definováno více pravidel, budou použita všechna pravidla. Výchozí: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Použije se na výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Zahrnout oddíl 'Autoři' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Zahrnout oddíl 'Popisy' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Zahrnout oddíl 'Žánry' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Zahrnout oddíl 'Nedávno přidané' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Zahrnout oddíl 'Série' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Zahrnout oddíl 'Názvy' do katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Zdrojové pole pro oddíl ‚Žánry. Výchozí: 'Štítky' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Vlastní pole obsahující text poznámky k vložení do záhlaví Popisu. Výchozí: '' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
#<custom field>:[before|after]:[True|False] určující: <custom field>Vlastní pole obsahující poznámky ke sloučení s komentáři [before|after] Umístění poznámek vzhledem ke kometářům [True|False] - Mezi poznámky a komentáře je vložena vodorovná čára Výchozí: '::' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Určuje výstupní profil. V některých případech je vyžadován výstupní profil pro optimalizaci katalogu pro zařízení. Například 'kindle' nebo 'kindle_dx' vytvoří strukturovaný obsah s Oddíly a Články. Výchozí: 'None' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
--prefix-rules
Určuje pravidla použitá pro zahrnutí předpon označujících přečtené knihy, seznam přání a jiné předpony zadané uživatelem. Model pro pravidlo předpony je ('<název pravidla>','<zdrojové pole>','<vzor>','<předpona>'). Pokud je definováno více pravidel, bude použito první odpovídající pravidlo. Výchozí: '(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))' Použije se na výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Použít pojmenovanou předvolbu vytvořenou Nástrojem pro sestavení katalogu v grafickém rozhraní. Předvolba určuje všechna nastavení pro sestavení katalogu. Výchozí: 'None' Použije se na výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Nápověda velikosti (v palcích) pro obálky knih v katalogu. Rozsah: 1,0 - 2,0 Výchozí: '1.0' Použije se na výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI
Nahradit existující obálku při generování katalogu. Výchozí: 'False' Použije se na: výstupní formáty AZW3, EPUB, MOBI

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

Spravovat uložená hledání umístěná v této databázi. Pokud se pokusíte přidat dotaz s názvem, který již existuje, bude nahrazen.

Syntaxe pro přidání:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntaxe pro odebrání:

calibredb saved_searches remove search_name

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

calibredb add_custom_column [options] label name datatype

Vytvořit vlastní sloupec. label je název sloupce vhodný pro stroje. Neměl by obsahovat mezery nebo dvojtečky. name je název sloupce vhodný pro lidi. datatype je jeden z: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Slovník voleb pro přizpůsobení, jak budou data v tomto sloupci interpretována. Toto je řetězec JSON. Pro sloupce výčtu použijte --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Je mnoho voleb, které mohou přijít do proměnné display. Volby podle typu sloupce jsou: složené: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datum a čas: date_format výčet: enum_values, enum_colors, use_decorations celá část, plovoucí: number_format text: is_names, use_decorations Nejlepší způsob jak najít zákonité kombinace, je vytvořit v grafickém rozhraní vlastní sloupec vhodného typu, pak vyhledat v záložním OPF knihu (ujistěte se, že byl vytvořen nový OPF od přidání sloupce). Uvidíte JSON pro "display" pro nový sloupec v OPF.
Tento sloupec ukládá štítky jako data (tj. více čárkami oddělených hodnot). Použije se, pouze pokud je datový typ text.

calibredb custom_columns [options]

Vypsat dostupné vlastní sloupce. Zobrazí popisky sloupců a identifikátory.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Zobrazit podrobnosti pro každý sloupec.

calibredb remove_custom_column [options] label

Odebrat vlastní sloupec identifikovaný popiskem. Dostupné sloupce můžete zobrazit příkazem custom_columns.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Nepožadovat potvrzení

calibredb set_custom [options] column id value

Nastavit hodnotu vlastního sloupce pro knihu identifikovanou identifikátorem. Seznam identifikátorů můžete získat pomocí příkazu search. Seznam názvů vlastních sloupců můžete získat pomocí příkazu custom_columns.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Pokud sloupec ukládá více hodnot, přidat zadané hodnoty k existujícím, namísto jejich nahrazení.

calibredb restore_database [options]

Obnovit tuto databázi z metadat uložených v souborech OPF v každé složce knihovny Calibre. To je užitečné, pokud byl váš soubor meatadata.db poškozen.

VAROVÁNÍ: Tento příkaz znovu úplně vygeneruje vaši databázi. Ztratíte všechna uložená hledání, uživatelské katalogy, zásuvné panely, uložená nastavení převodu pro knihu a vlastní předpisy. Obnovená metadata budou pouze tak přesná, jako to, co je nalezeno v souborech OPF.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Opravdu provést obnovení. Příkaz nebude spuštěn, pokud není zadána tato volba.

calibredb check_library [options]

Provést některé kontroly souborového systému představujícího knihovnu. Hlášení jsou invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Výstup v CSV
Čárkami oddělený seznam ignorovaných přípon. Výchozí: vše
Čárkami oddělený seznam ignorovaných názvů. Výchozí: vše
Čárkami oddělený seznam hlášení. Výchozí: vše
Vyčistit databázi fulltextového vyhledávání. V závislosti na velikosti databáze to může být velmi pomalé a náročné na paměť.

calibredb list_categories [options]

Vytvořit hlášení informací o kategoriích v databázi. Informace je ekvivalentem toho, co je zobrazeno v Prohlížeči štítků.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Čárkami oddělený seznam kategorií názvů vyhledávání. Výchozí: vše
Výstup v CSV
Typ souboru CSV, který vytvářet. Možnosti: excel, excel-tab, unix
Výstupem je pouze počet položek v kategorii namísto počtů na položku v kategorii.
Maximální šířka jednoho řádku ve výstupu. Výchozí nastavení pro rozpoznání velikosti obrazovky.

calibredb backup_metadata [options]

Zálohovat metadata uložená v databázi do jednotlivých souborů OPF v každé složce knih. Toto se normálně děje automaticky, ale můžete tento příkaz spustit s volbou --all, abyste vynutili opětovné vygenerování souborů OPF.

Pamatujte, že normálně není vůbec potřeba toto dělat, protože soubory OPF jsou zálohovány automaticky pokaždé, když se změní metadata.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Normálně tento příkaz pracuje pouze nad knihami, které mají zastaralé soubory OPF. Pomocí této volby pracuje nad všemi knihami.

calibredb clone path/to/new/library

Vytvořit klon aktuální knihovny. Toto vytvoří novou, prázdnou knihovnu, která má stejné vlastní sloupce, Virtuální knihovny a jiná nastavení jako aktuální knihovna.

Klonovaná knihovna nebude obsahovat žádné knihy. Pokud chcete vytvořit úplný duplikát včetně všech knih, pak jednoduše použijte nástroje vašeho systému souborů ke zkopírování složky knihovny.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

calibredb embed_metadata [options] book_id

Aktualizovat metadata ve skutečných souborech knih uložená v knihovně Calibre z metadat v databázi Calibre. Normálně jsou metadata aktualizována pouze při exportování souborů z Calibre, tento příkaz je užitečný, pokud chcete, aby byla metadata aktualizována na místě. Pamatujte, že různé formáty souborů podporují různá množství metadat. K aktualizaci metadat ve všech knihách můžete pro book_id použít speciální hodnotu 'all'. Můžete také zadat mnoho identifikátorů knih oddělených mezerami a rozsahů identifikátorů oddělených spojovníky. Například: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Aktualizovat metadata pouze v souborech zadaného formátu. Zadejte vícekrát pro více formátů. Ve výchozím nastavení jsou aktualizovány všechny formáty.

calibredb search [options] search expression

Vyhledat v knihovně zadaný hledaný výraz vracející čárkami oddělený seznam identifikátorů knih odpovídající hledanému výrazu.Výstupní formát je užitečný pro zásobení jiných příkazů, které přijímají seznam identifikátorů jako vstup.

Hledaný výraz může být cokoliv z výkonného jazyka vyhledávacích dotazů Calibre, například: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Maximální počet výsledků k navrácení. Výchozí je všechny výsledky.

calibredb fts_index [volby] enable/disable/status/reindex

Ovládání procesu indexování fulltextového vyhledávání.

Zapne indexování FTV pro tuto knihovnu.
Vypne indexování FTV pro tuto knihovnu.
Zobrazí aktuální stav indexování
Může být použito ke znovu indexování buď konkrétních knih, nebo celé knihovny. Pro znovu indexování konkrétních knih zadejte identifikátory knih jako další argumenty za příkazem reindex. Pokud nejsou zadány žádné identifikátory knih, bude znovu indexována celá knihovna.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Rychlost indexování. Použijte rychlé pro rychlé indexování využívající všechny zdroje vašeho počítače a pomalé pro indexování méně náročné na zdroje. Pamatujte, že rychlost se po každém vyvolání obnoví na pomalou.
Čekat, dokud nejsou všechny knihy indexovány, pravidelně zobrazovat průběh indexování

calibredb fts_search [volby] vyhledávací výraz

Provede fulltextové vyhledávání v celé knihovně nebo její podmnožině.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibredb, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Porovnávat pouze přesná slova, nikoliv související slova. Takže oprava se nebude shodovat s opravou.
Zahrnout úryvky textu obklopující každou shodu. Pamatujte, že to výrazně zpomaluje vyhledávání.
Kolik v procentech z knihovny musí být indexováno, než je povoleno vyhledávání. Výchozí nastavení je 90
Značka použitá k označení konce shodného slova uvnitř úryvku
Značka použitá k označení začátku shodného slova uvnitř úryvku
Formát, ve kterém vypisovat výsledky vyhledávání. Buď „text“ pro prostý text, nebo „json“ pro výstup JSON.
Omezit vyhledávané knihy buď pomocí vyhledávacího výrazu, nebo identifikátorů. Například: ids:1,2,3 pro omezení podle identifikátorů nebo search:tag:foo pro omezení na knihy se značkou foo.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

července 19, 2024 7.15.0