CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb

calibredb komut [seçenekler] [değişkenler]

calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the Content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.

To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • GENEL SEÇENEKLER
 • list
 • add
ADDING FROM FOLDERS
 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB SEÇENEKLER
 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search
 • fts_index
 • fts_search

bu yardım iletisini göster ve çık
Path to the calibre library. Default is to use the path stored in the settings. You can also connect to a calibre Content server to perform actions on remote libraries. To do so use a URL of the form: http://hostname:port/#library_id for example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is the library id of the library you want to connect to on the Content server. You can use the special library_id value of - to get a list of library ids available on the server. For details on how to setup access via a Content server, see https://manual.calibre-ebook.com/tr/generated/tr/calibredb.html.
Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file, use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them or use quotes for your shell.
The timeout, in seconds, when connecting to a calibre library over the network. The default is two minutes.
Calibre içerik sunucusuna bağlanmak için kullanıcı adı
programın sürüm numarasını göster ve çık

calibredb list [seçenekler]

Calibre veritabanındaki kullanılabilir kitapları listele.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Sonuçları artan şekilde sırala
Veritabanındaki kitaplar listelenirken görüntülenecek alanlar. Alanların virgülle ayrılmış bir listesi olmalıdır. Erişilebilir alanlar: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Öntanımlı: title,authors. "Tümü" özel alanı tüm alanları seçmek için kullanılabilir. Yukarıdaki tümleşik alanlara ek olarak, *alan_adı şeklinde kişisel alanlara da erişilebilir. Mesela, #onaylama kişisel alanı için şu ismi kullanın: *onaylama
Makine ayrıştırması için daha uygun olan JSON biçiminde çıktı üret. Satır genişliği ve ayraç seçeneklerinin yok sayılmasına neden olur.
Gösterilecek en fazla sonuç sayısı. Varsayılan: tümü
Girdideki bir satırın en fazla genişliği. Varsayılanı ekranın boyutunu algılamaktır.
Tüm dosya yolları için önek. Varsayılan kitaplık dizininin mutlak yoludur.
Sonuçları arama sorgusuna göre süzün. Arama sorgusunun biçimi için lütfen Kullanıcı Kılavuzundaki ilgili belgelendirmeye bakın. Varsayılan olarak süzme işlemi yapılmaz.
Alanları ayırmak için kullanılan karakter dizisi. Varsayılan olarak boşluk karakteridir.
The field by which to sort the results. You can specify multiple fields by separating them with commas. Available fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Default: id
The template to run if "template" is in the field list. Default: None
Path to a file containing the template to run if "template" is in the field list. Default: None
Heading for the template column. Default: template. This option is ignored if the option --for-machine is set

calibredb add [options] file1 file2 file3 ...

Add the specified files as books to the database. You can also specify folders, see the folder related options below.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Eklenen kitap(lar)ın yazarlarını ayarla
If books with similar titles and authors are found, merge the incoming formats (files) automatically into existing book records. A value of "ignore" means duplicate formats are discarded. A value of "overwrite" means duplicate formats in the library are overwritten with the newly added files. A value of "new_record" means duplicate formats are placed into a new book record.
Eklenen kitap için kullanılacak kapağın yolu
Add books to database even if they already exist. Comparison is done based on book titles and authors. Note that the --automerge option takes precedence.
Boş bir kitap ekle (biçimi olmayan bir kitap)
Set the identifiers for this book, e.g. -I asin:XXX -I isbn:YYY
Eklenen kitap(lar)ın ISBN'lerini ayarla
Virgülle ayrılmış dillerin listesi (bazı dil isimleri anlaşılamayacağı için en iyisi ISO639 dil kodlarını kullanmak olacaktır)
Eklenen kitap(lar)ın serilerini ayarla
Eklenen kitap(lar)ın seri numaralarını ayarla
Eklenen kitap(lar)ın etiketlerini ayarla
Eklenen kitapların adlarını ayarla

Options to control the adding of books from folders. By default only files that have extensions of known e-book file types are added.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be added when scanning folders for files, even if they are not of a known e-book file type. Can be specified multiple times for multiple patterns.
A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be ignored when scanning folders for files. Can be specified multiple times for multiple patterns. For example: *.pdf will ignore all PDF files
Assume that each folder has only a single logical book and that all files in it are different e-book formats of that book
Process folders recursively

calibredb kimlikleri kaldır

Kimlikleri ile belirtilen kitapları veri tabanından sil. Kimlikler, kimlik numaralarının virgülle ayrılmış listesi olmalıdır (arama komutuyla kimlik numaralarını alabilirsiniz). Örneğin, 23,34,57-85 (aralık belirtirken, aralıkta son numara dahil edilmez).

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Do not use the Recycle Bin

calibredb add_format [seçenekler] id e-kitap_file

e-kitap_file'ndaki e-kitabı kimliği ile tanımlanan mantıksal kitap için kullanılabilir biçime ekle. Arama komutunu kullanarak kimlik alabilirsiniz. Biçim zaten mevcutsa, yer değiştirme seçeneği belirtilmediği takdirde yer değiştirilir.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Mevcut biçimi değiştirmeyin

calibredb remove_format [seçenekler] id fmt

id ile tanımlanan mantıksal kitaptan fmt biçimini kaldır. Arama komutunu kullanarak id numarasını alabilirsiniz. fmt LRF veya TXT veya EPUB gibi bir dosya uzantısı olmalıdır. Mantıksal kitabın kullanılabilir fmt'si yoksa, hiçbir şey yapma.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb show_metadata [seçenekler] id

id ile tanımlanan kitap için Calibre veri tabanında kayıtlı metadata'yı göster. id, arama komutuyla gelen id numarasıdır.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Üstbilgiyi OPF formunda yazdır (XML)

calibredb set_metadata [options] book_id [/path/to/metadata.opf]

Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by book_id from the OPF file metadata.opf. book_id is a book id number from the search command. You can get a quick feel for the OPF format by using the --as-opf switch to the show_metadata command. You can also set the metadata of individual fields with the --field option. If you use the --field option, there is no need to specify an OPF file.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Ayarlanacak alan. Biçimi alan_ismi:değer şeklindedir, örneğin: --field etiketler:etiket1,etiket2. Tüm alan isimlerinin listesini almak için --list-fields kullanın. Birden çok alan ayarlamak için bu seçeneği birden fazla kere kullanabilirsiniz. Not: Diller için ISO639 dil kodlarını kullanmalısınız (örn. İngilizce için en, Fransızca için fr ve benzeri). Tanımlayıcılar için, söz dizimi --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY şeklindedir. Bool (evet/hayır) değerler için true ve false veya yes veya no kullanın.
--field seçeneğiyle kullanılabilecek metadata alan isimlerini listeleyin

calibredb export [seçenekler] id'ler

ids ile (virgülle ayrılmış liste) belirtilen kitapları dosya sistemine çıkar. Dışa aktarma işlemi kitabın tüm biçimlerini, kapak ve metadatada'sını (opf dosyasına) kaydeder. Id numaralarını arama komutuyla alabilirsiniz.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kimlik listesine bakmadan tüm kitapları dışa aktar.
Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Bu anahtar bu davranışı kapatacaktır.
Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book files. Bu anahtar bu davranışı kapatacaktır.
Normal olarak Calibre üst veriyi Calibre kitaplığındaki kaydedilmiş dosyalardan günceller. Diske kaydetmeyi yavaşlatır. Bu anahtar bu davranışı kapatacaktır.
Normal olarak Calibre üst veriyi gerçek e-kitap dosyalarının yanına ayrı bir OPF dosyasına yazar. Bu anahtar bu davranışı kapatacaktır.
Kitapların kaydedileceği biçimlerin virgülle ayrılmış listesi. Varsayılan olarak tüm biçimlerde kaydedilir.
Rapor durumu
Boşlukları alt çizgi ile değiştir.
Export all books into a single folder
The template to control the filename and folder structure of the saved files. Default is "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" which will save books into a per-author subfolder with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
Tarihlerin görüntüleneceği biçim. %d - gün, %b - ay, %m - ay numarası, %Y - yıl. Varsayılan: %b, %Y
Export books to the specified folder. Default is .
Yolları küçük harflere dönüştür.

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kataloglanacak veritabanı kimliklerinin virgülle ayrılmış listesi. Kullanılırsa, --search yok sayılır. Varsayılan: all
Sonuçları arama sorgusuna göre sırala. Arama sorgusu biçimi için, lütfen Kullanıcı Kılavuzundaki aramayla ilgili belgeye bakın. Varsayılan: filtre yok
Ayrıntılı çıktı bilgisi göster. Hata ayıklamada faydalıdır

Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Source field for 'Genres' section. Default: 'Etiketler' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name that already exists, it will be replaced.

Syntax for adding:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax for removing:

calibredb saved_searches remove search_name

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb add_custom_column [seçenekler] etiket isim veritürü

Bir özel sütun oluştur. etiket sütunun makinenin anlayacağı ismidir. Boşluk veya sütun içermemelidir. name sütunun kullanıcı dostu ismidir. veritürü şunlardan biridir: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Bu sütundaki verinin nasıl yorumlanacağının özelleştirilmesi için seçenekler sözlüğü. Bu bir JSON karater dizisidir. Sıralama sütunları için, --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" kullanındisplay değişkenine verilebilecek bir çok seçenek vardır. Sütun türüne göre seçenekler: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations Uygun kombinasyonlar bulmanın en iyi yolu grafik arayüzden uygun türde bir özel sütun oluşturmak ardından kitap için OPF yedeğine bakmaktır (Sütun eklendikten sonra yeni bir OPF oluştuğundan emin olun). OPF'de yeni sütun için "display" JSON'unu göreceksiniz.
Bu sütun etiket benzeri verileri (virgülle ayrılmış değerleri) içerir. Sadece veri tipi metin olduğunda uygulanır.

calibredb özel_sütunlar [seçenekler]

Kullanılabilir özel sütunları listele. Sütun etiketlerini ve kimliklerini gösterir.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Her sütun için ayrıntıları göster.

calibredb remove_custom_column [seçenekler] etiket

Etiket tarafından belirlenmiş kişisel sütunu kaldır. Kullanılabilir sütunları custom_columns komutuyla görebilirsiniz.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Onaylama sorma

calibredb set_custom [options] column id value

Set the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids using the search command. You can get a list of custom column names using the custom_columns command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Sütun birden çok değer saklıyorsa, belirtilen değerleri üzerine yazmak yerine mevcut olanlara ekleyin.

calibredb restore_database [options]

Restore this database from the metadata stored in OPF files in each folder of the calibre library. This is useful if your metadata.db file has been corrupted.

WARNING: This command completely regenerates your database. You will lose all saved searches, user categories, plugboards, stored per-book conversion settings, and custom recipes. Restored metadata will only be as accurate as what is found in the OPF files.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kurtarmayı gerçekleştir. Komut bu seçeneği seçmediğinizde çalışmayacaktır.

calibredb check_library [seçenekler]

Bir kitaplığı temsil eden dosya sisteminde bazı kontroller gerçekleştirir. Raporlar: invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

CSV biçiminde çıktı
Yoksayılacak eklentilerin virgülle ayrılmış listesi. Varsayılan: tümü
Yoksayılacak isimlerin virgülle ayrılmış listesi. Default: tümü
Raporların virgülle ayrılmış listesi. Varsayılan: tümü
Vacuum the full text search database. This can be very slow and memory intensive, depending on the size of the database.

calibredb list_categories [options]

Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the Tag browser.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Virgülle ayrılmış aranacak kategori isimleri listesi. Öntanımlı: tümü
CSV biçiminde çıktı
Üretilecek CSV dosyası türü. Seçilebilecekler: excel, excel-tab, unix
Kategori içindeki öğe başına sayı yerine kategori içindeki öğe sayısını çıktıla
Girdideki bir satırın en fazla genişliği. Varsayılanı ekranın boyutunu algılamaktır.

calibredb backup_metadata [options]

Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books folder. This normally happens automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the --all option.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is changed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Normal olarak bu komut sadece tarihi geçmiş OPF dosyaları içeren kitaplarda çalışır. Bu seçenek onu tüm kitaplarda çalıştırır.

calibredb clone path/to/new/library

Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, Virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb embed_metadata [seçenekler] kitap_kimliği

Calibre kitaplığında saklanan asıl kitap sayfalarını Calibre veri tabanındaki metadata ile güncelle. Normalde, metadata yalnızca Calibre'den dışa aktarım yapılırken güncellenir, bu komut dosyaları olduğu gibi değiştirmek istiyorsanız faydalıdır. Değişik dosya biçimlerinin değişik miktarda metadata desteklediğini unutmayın. kitap_kimliği için özel bir değer olan 'all' kullanarak tüm kitaplarda metadata güncelleyebilirsiniz. Ayrıca birden çok kitap kimliğini boşluklarla ayırarak ve kimlik aralıklarını tire ile ayırarak belirtebilirsiniz. Örneğin: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Sadece belirtilen biçimlerdeki dosyaların üstbilgilerini güncelle. Birden çok biçim için birden çok defa tanımlama yapmanız gerekir. Varsayılan olarak tüm biçimler güncellenir.

calibredb search [options] search expression

Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Azami döndürülecek sonuç sayısı. Varsayılan tüm sonuçlardır.

calibredb fts_index [options] enable/disable/status/reindex

Control the Full text search indexing process.

Turns on FTS indexing for this library
Turns off FTS indexing for this library
Shows the current indexing status
Can be used to re-index either particular books or the entire library. To re-index particular books specify the book ids as additional arguments after the reindex command. If no book ids are specified the entire library is re-indexed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The speed of indexing. Use fast for fast indexing using all your computers resources and slow for less resource intensive indexing. Note that the speed is reset to slow after every invocation.
Wait till all books are indexed, showing indexing progress periodically

calibredb fts_search [options] search expression

Do a full text search on the entire library or a subset of it.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Only match on exact words not related words. So correction will not match correcting.
Include snippets of the text surrounding each match. Note that this makes searching much slower.
How much of the library must be indexed before searching is allowed, as a percentage. Defaults to 90
The marker used to indicate the end of a matched word inside a snippet
The marker used to indicate the start of a matched word inside a snippet
The format to output the search results in. Either "text" for plain text or "json" for JSON output.
Restrict the searched books, either using a search expression or ids. For example: ids:1,2,3 to restrict by ids or search:tag:foo to restrict to books having the tag foo.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

Ocak 06, 2023 6.11.0