EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]

Convert an e-book from one format to another.

input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first two arguments to the command.

The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then it is treated as a folder and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is written to that folder. These files are the files that would normally have been passed to the output plugin.

After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying various options. The available options depend on the input and output file types. To get help on them specify the input and output file and then use the -h option.

For full documentation of the conversion system see Conversió de llibres electrònics

Sempre que passeu arguments a ebook-convert i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Les opcions i els valors predeterminats per al canvi d'opcions depenen del format d'entrada com del format de sortida, per tant, sempre és possible comprovar-ho amb:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

A continuació es detallen les opcions comunes a totes les conversions, seguides per les opcions específiques de cada format d'entrada i de sortida.

  • OPCIONS D'ENTRADA
  • OPCIONS DE SORTIDA
  • APARENÇA
  • PROCESSAMENT HEURÍSTIC
  • CERCA I SUBSTITUCIÓ
  • DETECCIÓ DE L'ESTRUCTURA
  • TAULA DEL CONTINGUT
  • METADADES
  • DEPURACIÓ
mostra aquest missatge d'ajuda i surt
Especifica el perfil d'entrada. El perfil d'entrada proporciona informació al sistema de conversió de com interpretar informació diversa del document d'entrada. Per exemple, longituds depenent de la resolució (longitud en píxels). Les opcions són: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900
Llista els noms de les receptes integrades. Podeu crear un llibre electrònic a partir d'una recepta integrada així: «Nom de la recepta.recipe» sortida.epub
Especifica el perfil de sortida. El perfil de sortida li diu al sistema de conversió com ha d'optimitzar el document creat per al dispositiu especificat. En alguns casos es pot utilitzar un perfil de sortida per optimitzar la sortida per a un dispositiu particular, però no sol ser necessari. Les opcions són:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_large, generic_eink_hd, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_scribe, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet
mostra el número de versió del programa i surt

Opcions per a controlar el processament del fitxer d'entrada mobi

Especifiqueu la codificació de caràcters del document d'entrada. Aquesta opció anul·larà qualsevol codificació que pugui estar indicada al document. És particularment útil per a documents que no indiquen cap codificació o ho fan incorrectament.

Opcions per a controlar el processament de la sortida epub

Desactiva les divisions als salts de línia. Normalment, els fitxers d'entrada es divideixen en dos automàticament a cada salt de pàgina. Així s'obté un llibre electrònic que es pot analitzar més ràpidament i amb menys recursos. La divisió però, és lenta i si el vostre fitxer d'origen conté un gran nombre de salts de pàgina, hauríeu de desactivar la divisió als salts de pàgina.
Només es necessita aquesta opció si voleu utilitzar l'EPUB amb FBReaderJ. Aplanarà el sistema de fitxers de dins l'EPUB i posarà tots els fitxers al nivell superior.
Insereix una taula del contingut en línia que apareixerà com a part del contingut principal del llibre.
The maximum image size (width x height). A value of none means use the screen size from the output profile. A value of profile means no maximum size is specified. For example, a value of 100x200 will cause all images to be resized so that their width is no more than 100 pixels and their height is no more than 200 pixels. Note that this only affects the size of the actual image files themselves. Any given image may be rendered at a different size depending on the styling applied to it in the document.
Posa la taula del contingut en línia inserida al final del llibre en lloc del començament.
The version of the EPUB file to generate. EPUB 2 is the most widely compatible, only use EPUB 3 if you know you actually need it.
Extract the contents of the generated EPUB file to the specified folder. The contents of the folder are first deleted, so be careful.
Divideix tots els fitxers HTML més grans d'aquesta mida (en KB). Això és necessari, ja que la majoria de lectors EPUB no poden gestionar fitxers grans. El valor per defecte de 260KB, que és la mida requerida per Adobe Digital Editions. Establiu-ho a 0, per a inhabilitar la divisió en funció de la mida.
Si el fitxer d'entrada no té portada i no n'especifiqueu cap, es genera una portada per defecte amb títol, autors... Aquesta opció inhabilita la generació d'aquesta portada.
No utilitzis cap portada SVG. Utilitzeu aquesta opció si el vostre EPUB s'utilitzarà en un dispositiu que no té suport per a SVG, com ara l'iPhone o el JetBook Lite. Sense aquesta opció, aquests dispositius mostraran una portada en blanc.
Quan s'utilitza una portada SVG, aquesta opció fa que s'escali per a cobrir l'àrea de pantalla disponible, però encara preservarà la seva relació d'aspecte (relació entre l'amplada i l'altura). Això significa que pot haver-hi vores blanques als costats o a la part superior i inferior de la imatge, però la imatge no es distorsiona mai. Sense aquesta opció, la imatge pot estar una mica distorsionada, però no hi haurà vores.
Si s'especifica, el connector de sortida intentarà generar una sortida que sigui el més llegible possible. Pot ser que no tingui cap efecte en alguns connectors de sortida.
Títol per a qualsevol taula del contingut generada automàticament.

Opcions per a controlar l'aparença de la sortida

Transliterate Unicode characters to an ASCII representation. Use with care because this will replace Unicode characters with ASCII. For instance it will replace "Pelé" with "Pele". Also, note that in cases where there are multiple representations of a character (characters shared by Chinese and Japanese for instance) the representation based on the current calibre interface language will be used.
La mida de lletra base en pts. Totes les mides de lletra al llibre produït canviaran en base a aquesta mida. Escollir una mida més gran podeu fer les lletres més gran a la sortida i viceversa. Per defecte, quan el valor es zero, la mida de lletra base es tria en base al perfil de sortida triat.
Canvia l'alineació del text. Un valor d'"esquerra" converteix tot el text alineat a l'origen en text alineat a l'esquerra (és a dir, no alineat). Un valor d'"alineat" converteix tot el text no alineat en text alineat. Un valor d'"original" (el predeterminat) no canvia l'alineació del fitxer d'origen. Tingues en compte que només alguns formats de sortida són compatibles amb l'alineació.
Inhabilita tots els canvis d'escala de les mides de les lletres.
Incrusta cadascuna de les lletres referenciades al document d'entrada que encara no estan incrustades. Es farà una cerca de les lletres al sistema i, si es troben, s'incrustaran. La incrustació només funciona si el format que esteu convertint és compatible amb lletres incrustades, com ara EPUB, AZW3 o PDF. Assegureu-vos que teniu la llicència adequada per a la incrustació de les lletres utilitzades en aquest document.
Incrusta la família de la lletra especificada al llibre. Això especifica la lletra «base» que s'utilitza per al llibre. Si el document d'entrada especifica les seves pròpies lletres, es poden substituir amb aquesta lletra base. Podeu utilitzar l'opció de la informació del filtre d'estils per suprimir lletres del document d'entrada. Tingueu en compte que la incrustació de lletres només funciona amb alguns formats de sortida, principalment EPUB, AZW3 i DOCX.
Per defecte, calibre utilitza la forma abreujada per a diverses propietats CSS, com ara «margin», «padding», «border», etc. Aquesta opció farà que s'utilitzi la forma estesa. Tingueu en compte que el CSS s'expandeix sempre quan es generen els fitxers EPUB amb el perfil de sortida establert a un dels perfils Nook, ja que els Nook no poden gestionar el CSS abreujat.
Qualsevol camí a un full d'estil CSS o CSS en brut. Aquest CSS s'annexarà a les regles d'estil del fitxer d'origen, així es pot utilitzar per anul·lar aquelles regles.
Una llista separada per comes de propietats CSS que se suprimiran de totes les regles d'estil CSS. És útil si la presència d'alguna informació d'estil no permet la substitució al vostre dispositiu. Per exemple: font-family,color,margin-left,margin-right
Mapatge a partir de noms de lletra de CSS a mides de lletra en pts. Un paràmetre d'exemple és 12,12,14,16,18,20,22,24. Aquests són els mapatges per a les mides xx-petita a xx-gran, amb la mida final sent per lletres enormes. L'algoritme de canvi de lletra utilitza aquestes mides per canviar lletres de manera intel·ligent. Per defecte s'utilitza un mapatge basat en el perfil de sortida triat.
Insereix una línia en blanc entre paràgrafs. No funcionarà si el fitxer d'origen no utilitza paràgrafs (etiquetes <p> o <div>).
Estableix l'alçada de les línies en blanc inserides (en unitats em). L'alçada de les línies entre paràgrafs serà el doble del valor que s'estableixi aquí.
Preserva les lligadures presents al document d'entrada. Una lligadura és una renderització especial d'un parell de caràcters com ara ff, fi, fl.... La majoria dels lectors no admeten les lligadures en les seves lletres predeterminades, per aquest motiu és poc probable que les renderitzin correctament. Per defecte, calibre canvia una lligadura pel seu parell corresponent de caràcters normals. Aquesta opció fa que les lligadures en preservin en lloc seu.
L'alçada de línia en punts. Controla l'espaiat entre línies consecutives de text. Només s'aplica a elements que no defineixen la seva alçada de línia. A la majoria de casos és més útil l'opció de l'alçada mínima de línia. Per defecte no es manipula l'alçada de línia.
Alguns documents mal dissenyats utilitzen taules per controlar la disposició del text a la pàgina. Quan es converteixen sovint hi ha desplaçaments del text fora de la pàgina i altres artefactes. Aquesta opció extreu el contingut de les taules i el presenta de forma lineal.
Estableix el marge inferior en pts. Per defecte és 5.0. Establir-lo en menys de zero farà que no hi hagi marge (els ajusts del marge del document original es conservaran). Atenció: Els formats orientats a pàgines, com PDF o DOCX, tenen els seus propis ajusts del marge i aquests tenen preferència.
Estableix el marge esquerre en pts. Per defecte és 5.0. Establir-lo en menys de zero farà que no hi hagi marge (els ajusts del marge del document original es conservaran). Atenció: Els formats orientats a pàgines, com PDF o DOCX, tenen els seus propis ajusts del marge i aquests tenen preferència.
Estableix el marge dret en pts. Per defecte és 5.0. Establir-lo en menys de zero farà que no hi hagi marge (els ajusts del marge del document original es conservaran). Atenció: Els formats orientats a pàgines, com PDF o DOCX, tenen els seus propis ajusts del marge i aquests tenen preferència.
Estableix el marge superior en pts. Per defecte és 5.0. Establir-lo en menys de zero farà que no hi hagi marge (els ajusts del marge del document original es conservaran). Atenció: Els formats orientats a pàgines, com PDF o DOCX, tenen els seus propis ajusts del marge i aquests tenen preferència.
L'alçada mínima de la línia, com a un percentatge de la mida de la lletra calculada de l'element. Calibre s'assegurarà que cada element tingui una alçada de línia d'almenys aquest ajust, independentment del que especifiqui el document d'entrada. Zero per a inhabilitar-ho. Per defecte és 120%. Utilitzeu aquest ajust en lloc de l'especificació directa de l'alçada de la línia, llevat que sapigueu el que esteu fent. Per exemple, podeu assolir text a «doble espai» amb l'establiment del valor a 240.
Elimina l'espaiat entre paràgrafs. També estableix un sagnat als paràgrafs d'1.5 em. L'eliminació de l'espaiat no funcionarà si el fitxer d'origen no utilitza paràgrafs (etiquetes <p> o <div>).
Quan calibre suprimeix les línies en blanc entre paràgrafs, estableix automàticament un sagnat per assegurar-se que es puguin distingir bé els paràgrafs. Aquesta opció controla l'amplada del sagnat (en unitats em). Si s'estableix un valor negatiu, s'utilitza el sagnat especificat al document d'entrada, és a dir, calibre no canvia el sagnat.
Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants.
Subconjunt de totes les lletres incrustades. Es redueixen totes les lletres incrustades perquè només continguin els caràcters utilitzats al document. Això redueix la mida dels fitxers de les lletres. És útil si incrusteu una lletra especialment gran amb molts caràcters que no s'utilitzen.
Camí al fitxer que conté les regles per transformar els estils CSS del llibre. La manera més fàcil de crear aquest tipus de fitxer és utilitzar l'assistent de creació de regles a la interfície gràfica d'usuari. Podeu accedir-hi a la secció del diàleg de conversió a «Aparença->Transformació dels estils». Un cop hàgiu creat les regles, empreu el botó «Exporta» per desar-les en un fitxer.
Path to a file containing rules to transform the HTML in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform HTML" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.
Converteix les cometes, els guions i els punts suspensius als seus equivalents senzills.

Modifica el text i l'estructura del document amb els patrons habituals. Inhabilitat per defecte. Utilitzeu --enable-heuristics per a habilitar-ho. Les accions individuals es poden inhabilitar amb les opcions --disable-

*

.

Analitza les paraules amb guió de tot el document. S'utilitza el mateix document com a diccionari per determinar si s'han de mantenir o suprimir els guions.
Suprimeix els paràgrafs buits del document si aquests estan intercalats entre qualsevol altre paràgraf
Converteix els sagnats creats amb blocs de diversos espais seguits en sagnats CSS.
Els marcadors de salt d'escena alineats a l'esquerra se centren. Se suprimeixen els salts d'escena amb diverses línies en blanc per línies horitzontals.
Cerca paraules i patrons que solen estar en cursiva i posar-los-hi.
Detecta els encapçalaments i els subencapçalaments sense format dels capítols i canvia'ls a etiquetes h2 i h3. Aquest ajust no crearà una taula del contingut, però es pot utilitzar conjuntament amb la detecció de l'estructura per crear-ne una.
Cerca la presència de seqüències d'etiquetes <h1> o <h2>. Es torna a numerar les etiquetes per evitar una divisió al mig dels encapçalaments dels capítols.
Suprimeix els salts de línia mitjançant la puntuació i altres indicis de formatació.
Habilita el processament heurístic. S'ha d'activar aquesta opció per a poder fer qualsevol processament heurístic.
Escala utilitzada per determinar la longitud en què una línia s'hauria d'ajustar. Els valors vàlids són un decimal entre 0 i 1. Per defecte és 0.4, just per sota de la longitud mitjana de la línia. Si només algunes línies del document necessiten ajustar-se aquest valor s'hauria de reduir
Reemplaça els salts d'escena pel text especificat. Per defecte s'utilitza el text del document d'entrada.

Modifica el text i l'estructura del document mitjançant els patrons definits per l'usuari.

Camí a un fitxer que conté les expressions regulars de cerca i substitució. El fitxer ha de contenir línies alternants d'expressions regulars seguides per un patró de substitució (que pot ser una línia buida). L'expressió regular ha de ser expressions regulars de Python i han d'estar codificades en UTF-8.
Text de substitució del que es trobi amb sr1-search.
Patró de cerca (expressió regular) que se substituirà per sr1-replace.
Text de substitució del que es trobi amb sr2-search.
Patró de cerca (expressió regular) que se substituirà per sr2-replace.
Text de substitució del que es trobi amb sr3-search.
Patró de cerca (expressió regular) que se substituirà per sr3-replace.

Controla l'autodetecció de l'estructura del document.

When an <img> tag has no alt attribute, check the associated image file for metadata that specifies alternate text, and use it to fill in the alt attribute. The alt attribute is used by screen readers for assisting the visually challenged.
Una expressió XPath per detectar els títols dels capítols. Per defecte es considera <h1> o <h2> etiquetes que contenen les paraules "capítol", "llibre", "secció", "pròleg", "epíleg" o "part" així com títols de capítol i qualsevol etiqueta que tingui class="capítol". L'expressió utilitzada s'ha d'equiparar a una llista d'elements. Per inhabilitar la detecció de capítols, utilitzeu l'expressió "/". Vegeu el tutorial XPath al manual d'usuari de calibre per més ajuda sobre aquesta funció.
--chapter-mark
Especifica com s'ha de marcar els capítols detectats. El valor «pagebreak» insereix un salt de pàgina abans dels capítols. El valor «rule» insereix una línia abans dels capítols. El valor «none» inhabilita les marques dels capítols i el valor «both» insereix un salt de pàgina i una línia per marcar els capítols.
Alguns documents especifiquen els marges de pàgina amb un marge a la dreta i a l'esquerra per a cada paràgraf. Calibre pot intentar detectar i suprimir aquests marges. A vegades es poden suprimir marges que no s'haurien d'haver eliminat, en aquest cas es pot inhabilitar la supressió.
Insereix les metadades del llibre a l'inici. Això és útil si el vostre lector de llibres electrònics no disposa de cerca o visualització de metadades directament.
Una expressió XPath. Els salts de pàgina s'insereixen abans dels elements especificats. Per inhabilitar utilitzeu l'expressió: /
Estableix la portada detectada al fitxer d'origen de forma preferent a la portada indicada.
Suprimeix la primera imatge del llibre electrònic d'entrada. Útil si el document d'entrada té una imatge de portada que no s'identifica com a portada. En aquest cas, si establiu una portada a calibre, el document de sortida tindrà dues imatges de portada si no especifiqueu aquesta opció.
Una expressió XPath per detectar el lloc del document on s'ha de començar la lectura. Alguns programes de lectura (el més remarcable el Kindle) utilitzen aquest lloc com a la posició que s'ha d'obrir el llibre. Vegeu l'assistent de XPath al manual d'usuari de calibre per a més informació.

Controla la generació automàtica d'una taula de continguts. Per defecte, si el fitxer d'origen té una taula de continguts, s'utilitzarà aquesta abans que la generada automàticament.

Quan es crea una taula del contingut a partir dels enllaços al document d'entrada permet que hi hagin entrades duplicades, és a dir, permet més d'una entrada amb el mateix text, sempre que apuntin a una ubicació diferent.
Expressió XPath que especifica totes les etiquetes s'han d'afegir al primer nivell de la taula del contingut. Si s'especifica, té prioritat sobre les altres formes de detecció automàtica. Vegeu alguns exemples a la guia d'aprenentatge de XPath del manual d'usuari de calibre.
Expressió XPath que especifica totes les etiquetes s'han d'afegir al segon nivell de la taula del contingut. Cada entrada s'afegeix a sota de l'entrada de primer nivell prèvia. Vegeu alguns exemples a la guia d'aprenentatge de XPath del manual d'usuari de calibre.
Expressió XPath que especifica totes les etiquetes s'han d'afegir al tercer nivell de la taula del contingut. Cada entrada s'afegeix a sota de l'entrada de segon nivell prèvia. Vegeu alguns exemples a la guia d'aprenentatge de XPath del manual d'usuari de calibre.
Nombre màxim d'enllaços per afegir a la taula del contingut. Establiu-lo a 0 per a inhabilitar-ho. Per defecte és: 50. Els enllaços s'afegeixen a la taula del contingut si es detecta menys capítols que el nombre d'aquest llindar.
No afegeixis els capítols detectats automàticament a la taula del contingut.
Suprimeix les entrades de la taula del contingut quan els seus títols coincideixin amb l'expressió indicada. Se suprimiran les entrades coincidents i els seus subapartats.
Si el nombre de capítols detectats és menor que aquest s'afegeixen els enllaços a la taula del contingut. Per defecte 6
Normalment s'utilitza preferentment la taula del contingut del fitxer d'origen, si existeix, al generat automàticament. Amb aquesta opció sempre s'utilitza el generat automàticament.

Opcions per a assignar metadades a la sortida

La cadena que s'utilitzarà en l'ordenació per autor.
Estableix els autors. Diversos autors haurien d'estar separats per "&".
Estableix el productor del llibre.
Estableix la descripció del llibre.
Estableix la portada a partir del fitxer o URL especificat
Estableix l'ISBN del llibre.
Estableix la llengua.
Estableix la data de publicació (s'assumeix que és zona horària local, llevat que s'especifiqui una altra explícitament)
Estableix l'editorial del llibre.
Estableix la valoració. Hauria de ser un nombre entre l'1 i el 5.
Llegeix les metadades del fitxer OPF especificat. Les metadades que es llegeixin d'aquest fitxer substituiran les metadades del fitxer d'origen.
Estableix la sèrie que pertany el llibre.
--series-index
Estableix l'índex del llibre en aquesta sèrie.
Estableix les etiquetes per al llibre. Hauria de ser una llista separada per comes.
Estableix la marca horària del llibre (ja no s'utilitza enlloc més)
Estableix el títol.
--title-sort
La versió del títol que s'utilitzarà per a l'ordenació.

Opcions per a ajudar a la depuració de la conversió

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring.
Nivell de detall. Especifiqueu diverses vegades per un detall més gran. Si s'especifica dues vegades el resultat serà un detall complet; una vegada, detall mitjà, i cap vegada, el mínim de detall.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

de maig 31, 2024 7.12.0