EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]

Конвертиране на е-книга от един формат в друг.

input_file е входът и output_file е изходът. И двата трябва да бъдат посочени като първите два аргумента към командата.

Изходния формат на е-книга се отгатва от разширението на файла output_file. output_file, може да бъде и от специалния формат .EXT където EXT е разширението на изходния файл. В този случай името на изходния файл произлиза от името на входния файл. Имайте предвид, че файл-имената не трябва да започват с тире. И накрая, ако output_file няма разширение, тогава се третира като папка и "отворена е-книга" (OEB), състояща се от HTML файлове, написани в тази папка. Тези файлове са файловете, които обикновено биха били предадени на плъгина за изход.

След указване на файла за въвеждане и изход може да персонализирате конвертирането, като посочите различни опции. Наличните опции зависят от типовете входни и изходни файлове. За да получите помощ за тях посочете входния и изходния файл и след това използвайте -h опцията.

За пълна документация на системата за конвертиране виж E-book conversion

Винаги, когато предавате аргументи на ebook-convert, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

Опциите и стойностите по подразбиране на опциите за промяна зависят както от входните, така и от изходните формати, така че винаги трябва да проверявате с:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

По-долу са опциите, които са общи за всички конвертации, последвани от опциите, специфични за всеки входен и изходен формат.

  • ВХОДЯЩИ ОПЦИИ
  • ИЗХОДЯЩИ ОПЦИИ
  • ВИЗИЯ И УСЕЩАНЕ
  • ЕВРИСТИЧНА ОБРАБОТКА
  • Търсене и подмяна
  • Откриване на структурата
  • СЪДЪРЖАНИЕ
  • Метаданни
  • Дебъгване
Покажи това помощно съобщение и излез
Задайте входния профил. Входният профил дава на конверсионната система информация как да се тълкува различна информация във входящия документ. Например дължини, зависими от резолюцията (т.е. дължини в пиксели). Изборите са: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900
Списък с имена на вградени рецепти. Може да създадете е-книга от вградена рецепта като тази: ebook-convert "Име на рецепта.рецепта" output.epub
Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to optimize the created document for the specified device. In some cases, an output profile can be used to optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices are:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_scribe, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large, tablet
покажи версия на програмата и излез

ВХОДЯЩИ ОПЦИИ

Опции за настройване обработката на изходящия mobi файл

Определете кодирането на входящия документ. Ако е указана, тази опция отменя кодирането, декларирано в самия документ. Особено полезна за документи, които не указват кодиране или имат неправилни декларации за кодиране.

ИЗХОДЯЩИ ОПЦИИ

Опции за контрол на обработката на изхода epub

Изключете разделянето при прекъсвания на страници. Обикновено входните файлове автоматично се разделят при прекъсване на всяка страница в два файла. Това дава изходна е-книга, която може да се анализира по-бързо и с по-малко ресурси. Разделянето обаче е бавно и ако вашият файл източник съдържа много голям брой прекъсвания на страници, трябва да изключите разделянето при прекъсвания на страници.
Тази опция е необходима само ако възнамерявате да използвате EPUB с FBReaderJ. Тя ще сплеска файловата система вътре в EPUB, поставяйки всички файлове в горното ниво.
Вмъкване на инлайн Таблица на съдържание, която ще се появи като част от основното съдържание на книга.
The maximum image size (width x height). A value of none means use the screen size from the output profile. A value of profile means no maximum size is specified. For example, a value of 100x200 will cause all images to be resized so that their width is no more than 100 pixels and their height is no more than 200 pixels. Note that this only affects the size of the actual image files themselves. Any given image may be rendered at a different size depending on the styling applied to it in the document.
Поставете вмъкнатата инлайн Таблица на съдържание в края на книгата, вместо в началото.
Версията на EPUB файла за генериране. EPUB 2 е най-широко съвместим, използвайте EPUB 3 само ако знаете, че действително се нуждаете от него.
Извлечете съдържанието на генерирания EPUB файл в указаната папка. Съдържанието на папката първо се изтрива, така че бъдете внимателни.
Разделете всички HTML файлове, по-големи от този размер (в KБ). Това е необходимо като повечето четци на EPUB не могат да се справят с големи размери на файловете. По подразб. 260KB е размерът, необходим за Adobe Digital Editions. Задайте на 0, за да забраните базиран размер на разделяне.
Обикновено, ако входният файл няма корица и не посочите такава, корица по подразбиране е генерирана със заглавието, авторите и т.н. Тази опция деактивира генерирането на тази корица.
Не използвайте SVG за корицата на книга. Използвайте тази опция, ако вашият EPUB ще се използва на устройство, което не поддържа SVG, като iPhone или JetBook Lite. Без тази опция такива устройства ще показват корица като празна страница.
При използване на SVG корица, тази опция ще доведе до мащабиране на корица в наличната зона на екрана, но все пак запазва своето аспектно съотношение (съотношение на ширина към височина). Това означава, че може да има бели граници отстрани или отгоре и долната част на изображението, но изображението няма да бъде изкривено. Без тази опция изображението може да бъде леко изкривено, но няма да има граници.
Ако е указано, "output" плъгина ще се опита да създаде резултат който е максимално разбираем за четене. Може да не работи за някои "output" плъгини.
Заглавие за всяка генерирана в-ред таблица на съдържание.

ВИЗИЯ И УСЕЩАНЕ

Опции за контрол на облика и усещането на изхода

Транслитерат unicode знаци към ASCII представяне. Употреба с внимание, защото това ще замени Unicode знаци с ASCII. Например ще замени "Pelé" с "Pele". Също така, имайте предвид, че в случаите, когато има множество представяния на знак (например, знаци, споделени от Китайски и Японски) представянето ще се използва въз основа на настоящия език на calibre интерфейса.
Размерът на основния шрифт в тчк. Всички размери на шрифта в произведената книга ще се преизчисляват въз основа на този размер. Чрез избора на по-голям размер може да направите шрифтовете в изхода по-големи и обратно. По подразбиране, когато стойността е нула, размерът на основния шрифт се избира въз основа на изходния профил, който сте избрали.
Промяна на текстово подравняване. Стойност на "ляво подравняване" преобразува целия подравнен текст в източника наляво подравнен (т.е. подравнен) текст. Стойност на "подравнен" преобразува целия неподравнен текст в подравнен. Стойност на "оригинал" (по подразбиране) не променя подравняването във файла източник. Имайте предвид, че само някои изходни формати поддържат подравняване.
Забраняване на цялото премащабиране на размерите на шрифтовете.
Вграждане на всеки шрифт, който е посочен във входния документ, но не вече вградени. Това ще търси в системата за шрифтовете и ако бъдат намерени, те ще бъдат вградени. Вграждане ще работи само ако форматът, който конвертирате, поддържа вградени шрифтове, като EPUB, AZW3, DOCX или PDF. Моля, осигурете, че имате подходящ лиценз за вграждане на шрифтовете, използвани в този документ.
Вграждане на зададеното семейство шрифтове в книгата. Това указва "основен" шрифт, използван за книгата. Ако входният документ задава свои собствени шрифтове, те може да заместват този основен шрифт. Може да използвате информация за опцията филтриране на стил за да премахнете шрифтовете от входния документ. Имайте предвид, че само вграждане на шрифтове работи с някои изходни формати, основно EPUB, AZW3 и DOCX.
По подразбиране calibre ще използва късометражен формуляр за различни CSS свойства като поле, подплънка, граница и др. Тази опция ще го накара да използва пълен разширен формуляр вместо това. Имайте предвид, че CSS винаги се разширява при генериране на EPUB файлове с изходния профил, зададен на един от профилите на Nook като Nook не може да се справи с късометражен CSS.
Или пътят към CSS лист със стилове или суров CSS. Този CSS ще бъде приложен към правилата на стила от изходния файл, така че може да се използва за управление на тези правила.
Списък със свойства, разделени със запетая, които ще бъдат премахнати от всички CSS стилови правила. Това е полезно, ако наличието на някаква информация за стила предотвратява управление на вашето устройство. Например: шрифт-семейство,цвят,поле-ляво,поле-дясно
Картографиране от CSS имена на шрифтове към размери на шрифтовете в тчк. Примерната настройка е 12,12,14,16,18,20,22,24. Това са картографите за размерите xx-малки до xx-големи, като крайният размер е за огромни шрифтове. Преизчисляващ алгоритъм за шрифт използва тези размери за интелигентно премащабиране на шрифтове. По подразб. е да, използвайте картографиране въз основа на изходния профил, който сте избрали.
Поставете празен ред между абзаците. Няма да работи, ако файлът източник не използва параграфи (<p> или <div>етикети).
Задайте височината на вмъкнатите празни редове (в ем). Височината на редовете между параграфите ще бъде два пъти по-малка от зададената тук стойност.
Запазване на лигатурите, присъстващи във входния документ. Лигатурата е специално изобразяване на двойка знаци като ff, fi, fl et cetera. Повечето четци нямат подкрепа за лигатури в техните шрифтове по подразбиране, така че те са малко вероятни за правилно рендиране. По подразбиране calibre ще превърне лигатура в съответна двойка нормални знаци. Тази опция ще ги запази вместо това.
Височината на ред в pts(точки). Контролира разредка между последователни редове текст. Отнася се само за елементи, които не определят собствената си височина на ред. В повечето букви, минималната опция за височина на ред е по-полезна. По подразбиране няма манипулация на височината на ред.
Някои лошо проектирани документи използват таблици, за да контролират оформлението на текста на страницата. Когато са конвертирани тези документи често имат текст, който се изпълнява от страница и други артефакти. Тази опция ще извлече съдържанието от таблиците и ще го представи по линеен начин.
Задайте долното поле в тчк. По подразбиране е 5.0. Задаване на по-малко от нула, няма да доведе до задаване на поле (настройката на поле в оригиналния документ ще бъде запазена). Забележка: Страница ориентирани формати като PDF и DOCX имат свои собствени настройки за поле , които имат предимство.
Задайте лявото поле в тчк. По подразбиране е 5.0. Задаване на по-малко от нула, няма да доведе до задаване на поле (настройката на поле в оригиналния документ ще бъде запазена). Забележка: Страница ориентирани формати като PDF и DOCX имат свои собствени настройки за поле, които имат предимство.
Задайте дясното поле в тчк. По подразбиране е 5.0. Задаване на по-малко от нула, няма да доведе до задаване на поле (настройката на поле в оригиналния документ ще бъде запазена). Забележка: Страница ориентирани формати като PDF и DOCX имат свои собствени настройки за поле, които имат предимство.
Задайте горното поле в тчк. По подразбиране е 5.0. Задаване на по-малко от нула, няма да доведе до задаване на поле (настройката на поле в оригиналния документ ще бъде запазена). Забележка: Страница ориентирани формати като PDF и DOCX имат свои собствени настройки за поле , които имат предимство.
Минималната височина на ред, като процент от размера на изчислен шрифт на елемент. Calibre с тази настройка ще гарантира най-малката височина, за всеки елемент, независимо от това какво указва входният документ. Зададено на нула за забрана. По подразб. е 120%. Използвайте тази настройка в предпочитание към пряката спецификация на височината на ред, освен ако не знаете какво правите. Например, може да постигнете "double spaced" текст, като зададете това на 240.
Премахване на разстояние между параграфи. Също така определя отстъп на параграфи от 1.5em. Отстраняване на разстояние няма да работи, ако файлът източник не използва параграфи (<p> или <div> етикети).
Когато calibre премахва празни редове между параграфи, той автоматично задава отстъпи на параграфи, за гарантиране, че параграфите могат лесно да бъдат разграничени. Тази опция контролира ширината на тези отстъпи (в em). Ако зададете тази стойност отрицателна, тогава се използват отстъпи, посочени във входния документ, т.е. calibre не променя отстъпите.
Конвертиране на обикновени кавички, тирета и елипси в техните типографски правилни еквиваленти. За подробности, вижте https://daringfireball.net/projects/smartypants.
Подбор на всички вградени шрифтове. Всеки вграден шрифт се намалява, за да съдържа само глифите, използвани в този документ. Това намалява размера на шрифтовите файлове. Полезно, при вграждане на особено голям шрифт с много неизползвани глифи.
Път до файл, съдържащ правила за трансформиране на CSS стиловете в тази книга. Най-лесният начин за създаване на такъв файл е да използвате съветника за създаване на правила в calibre GUI. Достъп до него в "Визия & усещане->раздел Стилове на Трансформиране" на диалога за конвертиране. След като създадете правилата, може да използвате бутона "Експорт", за да ги запишете във файл.
Път до файл, съдържащ правила за трансформиране на HTML в тази книга. Най-лесният начин за създаване на такъв файл е да използвате съветника за създаване на правила в calibre GUI. Достъп до него в раздела "Визия & усещане->Трансформиране на HTML" секция на диалога за конвертиране. След като създадете правилата, може да използвате бутона "Експорт", за да ги запишете във файл.
Конвертиране на фантастични кавички, тирета и елипси към техните обикновенни еквиваленти.

ЕВРИСТИЧНА ОБРАБОТКА

Модифицирайте текста и структурата на документа, като използвате общи шаблони. Деактивирано от по подразбиране. Използвайте --enable-heuristics за да разрешите. Отделните действия могат да бъдат деактивирани с --disable-* опции.

Анализирайте сричкопренасяните думи в целия документ. Самият документ е използван като речник, за да се определи дали тиретата трябва да се задържат или премахнати.
Премахване на празни абзаци от документа, когато те съществуват между всеки друг параграф
Превърнете отстъп, създаден от няколко неразчупени местни обекти в CSS отстъпи.
Ляво подравнени маркери за прекъсване на сцена са подравнени в центъра. Заменете прекъсвания на мека сцена, които използват няколко празни редове с хоризонтални правила.
Вижте за общи думи и шаблони, които обозначават italics и ги итализирайте.
Откриване на неформатирани заглавия на глави и под заглавия. Променете ги на h2 и h3 етикети. Тази настройка няма да създаде TOC, но може да се използва съвместно с откриване на структура, за да създадете такава.
Вижте събития на последователни <h1> или <h2> етикети. Етикетите са преномерирани, за да предотвратят разделяне в средата на заглавия на глави.
Пренасяне на редове с помощта на пунктуация и други указания за форматиране.
Разрешаване на евристична обработка. Тази опция трябва да се зададе за всяка евристична обработка, която да се осъществи.
Мащаб, използван за определяне на дължината, за пренасяне на ред. Валидните стойности са десетичен знак между 0 и 1. По подразбиране е 0.4, точно под средната дължина на ред. Ако само няколко реда в документа изискват пренасяне, тази стойност трябва да бъде намалена
Заменете прекъсвания на сцени с указания текст. По подразбиране текстът от входен документ е използван.

ТЪРСЕНЕ И ПОДМЯНА

Преработване на текста и структурата на документа, използвайки дефинирана от потребителя схема

Път до файл, съдържащ търсене и замяна на регулярни изрази. Файлът трябва да съдържа редуващи се линии на регулярно изразяване, последвани от шаблон за замяна (който може да бъде празен ред). Регулярният израз трябва да бъде в синтаксисът на Python regex и файлът трябва да е кодиран в UTF-8.
Замяна, за да замените текста, намерен със sr1-search.
Шаблон за търсене (регулярен израз), който да бъде заменен със sr1-replace.
Замяна, за да замените текста, намерен със sr2-search.
Шаблон на търсене (регулярен израз), който трябва да бъде заменен със sr2-replace.
Замяна, за да замените текста, намерен със sr3-search.
Шаблон за търсене (регулярен израз), който да бъде заменен със sr3-replace.

ОТКРИВАНЕ НА СТРУКТУРАТА

Настройки на автоматичното разчитане на структурата на документа

When an <img> tag has no alt attribute, check the associated image file for metadata that specifies alternate text, and use it to fill in the alt attribute. The alt attribute is used by screen readers for assisting the visually challenged.
XPath израз за откриване на заглавия на глави. По подразбиране да се има предвид <h1> или <h2> етикети, които съдържат думите "глава", "книга", "секция", "пролог", "епилог" или "част" като заглавия на глави, както и всякакви етикети, които имат клас="глава". Използваният израз трябва да оцени до списък на елементи. За да забраните откриване на глави, използвайте израза "/". Вижте XPath урок в calibre Ръководство на потребителя за допълнителна помощ за използване на тази функция.
--chapter-mark
Задайте как да маркирате открити глави. Стойност на "страницапрекъсване" ще вмъкне прекъсвания на страници преди глави. Стойност на "правило" ще вмъкне ред преди глави. Стойност на "няма" ще забрани маркирането на главите и стойност на "и двете" ще използва както прекъсвания на страници, така и редове за маркиране на глави.
Някои документи задават полета на страница, определяйки ляво и дясно поле на всеки отделен параграф. calibre ще се опита да открие и премахне тези полета. Понякога, това може да предизвика премахването на полета, които не трябва да са премахнати. В този случай може да забраните премахването.
Вмъкнете метаданните на книга в началото на книгата. Това е полезно, ако вашия четец на е-книги не поддържа директно показване/търсене на метаданни.
XPath израз. Прекъсванията на страници се вмъкват преди посочените елементи. За да забраните използването на израза: /
Използвайте корицата, засечена от изходния файл, в предпочитание към указаната корица.
Премахнете първото изображение от входната е-книга. Полезно, ако входният документ има изображение на корицата, което не е идентифицирано като корица. В този случай, ако зададете корица в calibre, изходният документ ще свърши с две изображения-корици, ако не посочите тази опция.
XPath израз за откриване на локацията в документа, на която да започнете четене. Някои програми за четене на е-книги (най-видно от Kindle) използват тази локация като позицията, на която да отворите книгата. Вижте XPath урок в calibre Ръководство на потребителя за допълнителна помощ използвайки тази функция.

СЪДЪРЖАНИЕ

Настройки на автоматичното генериране на съдържание. По подразбиране, ако файлът източник има съдържание, то ще бъде то ще бъде предпочетено пред автоматичното такова.

При създаване на TOC от връзки във входния документ разрешете дублирани записи, т.е. позволете повече от един запис със същия текст, при условие че те сочат към друга локция.
XPath израз, който указва всички етикети, които трябва да се добавят към Таблицата на съдържание на първо ниво. Ако това е посочено, то има предимство пред други форми на автоматично откриване. Вижте XPath урок в calibre Потребител Ръководство за примери.
XPath израз, който указва всички етикети, които трябва да се добавят към Таблицата на съдържание на второ ниво. Всеки запис се добавя под предишното ниво едно запис. Вижте XPath урок в calibre Ръководство на потребителя за примери.
XPath израз, който указва всички етикети, които трябва да се добавят към Таблицата на съдържание на трето ниво. Всеки запис се добавя под предишното второ ниво запис. Вижте XPath урок в calibre Ръководство на потребителя за примери.
Максимален брой връзки за вмъкване в TOC. Задайте на 0, за да забраните. По подразбиране е: 50. Връзките се добавят към TOC само ако са по-малко от прага на открити брой глави.
Не добавяй автооткрити глави към Таблица на съдържание.
Премахване на записи от Таблицата на съдържанието, чиито заглавия отговарят на зададения регулярен израз. Съвпадащите записи и всичките им деца се премахват.
Ако се открие по-малко от този брой глави, тогава се добавят връзки към Таблицата със съдържание. По подразбиране: 6
Обикновено, ако файлът източник вече има Таблица на съдържанието, тя се използва в предпочитание към автогенерираната. С тази опция автогенерираната единственно винаги се използва.

МЕТАДАННИ

Опции за задаване на метаданни в изхода

Ред, който да се използва при сортиране по автор.
Задайте авторите. Множество автори трябва да бъдат разделени от амперсанди-(&).
Задайте продуцента на книгата.
Задайте описанието на е-книга.
Задайте корицата на посочения файл или URL
Задайте ISBN на книгата.
Задаване на езика
Задайте датата на публикуване (приема се, че е в местната времева зона, освен ако време-зона изрично е зададена)
Задайте издателя на е-книга.
Задайте рейтинга. Трябва да бъде число между 1 и 5.
Прочетете метаданни от посочения OPF файл. Метаданните, прочетени от този файл, ще заместят всички метаданни в изходния файл.
Задайте поредицата, към която принадлежи тази е-книга.
--series-index
Задайте индекса на книгата в тази поредица.
Задайте етикетите за книгата. Трябва да бъде списък, разделен със запетаи.
Задаване клеймото на книгата (вече не се използва някъде)
Задайте заглавието.
--title-sort
Версията на заглавието, която трябва да се използва за сортиране.

ДЕБЪГВАНЕ

Опции за помощ при отстраняване на грешки в конвертиране

Запазете изхода от различни етапи на конверсионния конвейер в зададена папка. Полезно, ако не сте сигурни на кой етап от процеса на конвертиране се появява бъг.
Ниво на словесност. Задайте няколко пъти за по-голяма словесност. Указване на това два пъти ще доведе до пълна словесност, след като средна словесност и нула пъти, най-малко словесност.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0