tanh(3) Library Functions Manual tanh(3)

tanh, tanhf, tanhl - funkcja tangens hiperboliczny

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double tanh(double x);
float tanhf(float x);
long double tanhl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

tanhf(), tanhl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają tangens hiperboliczny dla x, który jest matematycznie zdefiniowany jako:

    tanh(x) = sinh(x) / cosh(x)

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają tangens hiperboliczny argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracanE +1 (-1).

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
tanh(), tanhf(), tanhl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), ctanh(3), sinh(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06