ASINH(3) Podręcznik programisty Linuksa ASINH(3)

asinh, asinhf, asinhl - funkcja odwrotna do sinusa hiperbolicznego

#include <math.h>
double asinh(double x);
float asinhf(float x);
long double asinhl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

asinh():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

asinhf(), asinhl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają funkcję odwrotną do sinusa hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość, dla której sinus hiperboliczny wynosi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność sinusa hiperbolicznego argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej (lub ujemnej) nieskończoności, to zwracana jest dodatnia (ujemna) nieskończoność.

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
asinh(), asinhf(), asinhl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

acosh(3), atanh(3), casinh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU