asinh(3) Library Functions Manual asinh(3)

asinh, asinhf, asinhl - funkcja odwrotna do sinusa hiperbolicznego

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double asinh(double x);
float asinhf(float x);
long double asinhl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

asinh():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

asinhf(), asinhl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają funkcję odwrotną do sinusa hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość, dla której sinus hiperboliczny wynosi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność sinusa hiperbolicznego argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej (lub ujemnej) nieskończoności, to zwracana jest dodatnia (ujemna) nieskończoność.

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
asinh(), asinhf(), asinhl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

acosh(3), atanh(3), casinh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06