cosh(3) Library Functions Manual cosh(3)

cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double cosh(double x);
float coshf(float x);
long double coshl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

coshf(), coshl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny dla x, który jest zdefiniowany matematycznie jako:


cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają cosinus hiperboliczny argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 lub -0, to zwracane jest 1.

Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
cosh(), coshf(), coshl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

In glibc 2.3.4 and earlier, an overflow floating-point (FE_OVERFLOW) exception is not raised when an overflow occurs.

acosh(3), asinh(3), atanh(3), ccos(3), sinh(3), tanh(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01