ATANH(3) Podręcznik programisty Linuksa ATANH(3)

atanh, atanhf, atanhl - funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego

#include <math.h>
double atanh(double x);
float atanhf(float x);
long double atanhl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

atanh():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

atanhf(), atanhl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają funkcję odwrotną do tangensa hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość, dla której tangens hiperboliczny wynosi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność tangensa hiperbolicznego argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe +1 lub -1, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem.

Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
errno jest ustawiane na ERANGE (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
atanh(), atanhf(), atanhl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

In glibc 2.9 and earlier, when a pole error occurs, errno is set to EDOM instead of the POSIX-mandated ERANGE. Since version 2.10, glibc does the right thing.

acosh(3), asinh(3), catanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.