acosh(3) Library Functions Manual acosh(3)

acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego

Math library (libm, -lm)

#include <math.h>
double acosh(double x);
float acoshf(float x);
long double acoshl(long double x);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

acosh():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

acoshf(), acoshl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkcje te obliczają funkcję odwrotną do cosinus hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość, dla której cosinus hiperboliczny wynosi x.

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność cosinusa hiperbolicznego argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +1, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest mniejsze niż 1, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
acosh(), acoshf(), acoshl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

asinh(3), atanh(3), cacosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03