SPLIT(1) Các câu lệnh SPLIT(1)

split - split a file into pieces

TÓM TẮT

split [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN [TIỀN_TỐ]]

Tạo ra các phần có kích cỡ xác định của TẬP TIN tên TIỀN_TỐaa, TIỀN_TỐab, v.v.; kích cỡ mặc định là 1000 dòng, và TIỀN_TỐ mặc định là “x”.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

tạo các hậu tố với chiều dài N (mặc định 2)
nối thêm hậu tố HẬU_TỐ vào tên tập tin.
đặt KÍCH-CỠ byte cho mỗi tập tin kết quả
đặt nhiều nhất CỠ byte của các bản ghi cho mỗi tập tin kết quả
sử dụng hậu tố kiểu số bắt đầu từ 0 thay cho chữ cái
giống với -d nhưng cho thay đổi giá trị khởi đầu
dùng hậu tố dạng thập lục phân bắt đầu từ 0 thay cho chữ cái
giống với -x nhưng cho thay đổi giá trị khởi đầu
không tạo tập tin trống với -n
ghi vào LỆNH hệ vỏ; với tên tập tin $FILE
đặt SỐ dòng cho mỗi tập tin kết quả
tạo ra CHUNKS tập tin. Xem giải thích ở dưới đây
dùng SEP thay cho ký tự dòng mới làm bộ ngăn cách bản ghi; “\0” (số không) để chỉ định ký tự NUL
sao chép trực tiếp từ đầu vào tới đầu ra với “-n r/…”
in thông tin chẩn đoán đúng trước khi mở mỗi tập tin kết xuất
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

chia nhỏ thành N tập tin theo cỡ của đầu vào
đầu ra thứ K trên N của stdout
chia nhỏ thành N tập tin không có dòng chia cắt
đầu ra thứ K trên N trong stdout không có dòng chia cắt
tương tự “l” nhưng dùng phân phối round-robin
tương tự nhưng chỉ xuất xuất phần thứ K trên N ra stdout

TÁC GIẢ

Viết bởi Torbjorn Granlund và Richard M. Stallman.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/split
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) split invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4