SPLIT(1) Polecenia użytkownika SPLIT(1)

split - dzieli pliki na części

split [OPCJA]... [PLIK [PRZEDROSTEK]]

Wypisuje równe części PLIKU do plików PRZEDROSTEKaa PRZEDROSTEKab, ...; domyślnym rozmiarem jest 1000 wierszy, a domyślnym PRZEDROSTKIEM jest x.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

używa przyrostków długości N (domyślnie 2)
dodaje dodatkowy PRZYROSTEK do nazw plików
określa rozmiar każdego z plików wyjściowych na ROZMIAR
używa najwyżej ROZMIARU bajtów na rekord w każdym pliku wyjściowym
używa przyrostków liczbowych poczynając od 0, nie alfabetycznych
jak -d, ale pozwala wybrać wartość początkową
używa przyrostków szesnastkowych poczynając od 0, nie alfabetycznych
jak -x, ale pozwala wybrać wartość początkową
nie wypisuje pustych wierszy dla opcji -n
pisze do POLECENIA powłoki, nazwą pliku jest $FILE
używa LICZBY wierszy/rekordów na każdy plik wyjściowy
dzieli plik na podaną liczbę CZĘŚCI, patrz niżej
używa SEPARATORA zamiast nowego wiersza jak separatora rekordów; "\0" (zero) wybiera znak NUL
natychmiast kopiuje wejście na wyjście z opcją -n r/...
wyświetla informacje diagnostyczne zaraz przed otwarciem każdego pliku wynikowego
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

CZĘŚCIĄ może być:

dzieli na N części w oparciu o wielkość wejścia
wypisuje K-tą część z N na standardowe wyjście
1/N
dzieli na N plików, bez rozdzielania wierszy/rekordów
wypisuje K-tą część z N na standardowe wyjście, bez rozdzielania wierszy/rekordów
jak l, lecz używa algorytmu karuzelowego (ang. round robin)
podobnie, lecz wypisuje tylko K-tą część z N na standardowe wyjście

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/split
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) split invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4