TEE(1) Các câu lệnh TEE(1)

tee - read from standard input and write to standard output and files

TÓM TẮT

tee [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Sao chép đầu vào tiêu chuẩn vào mỗi TẬP_TIN, và đồng thời vào đầu ra tiêu chuẩn.

nối thêm vào các TẬP_TIN chỉ ra, không ghi đè
bỏ qua tín hiệu gián đoạn
operate in a more appropriate MODE with pipes.
đặt cách ứng xử khi gặp lỗi ghi. Xem CHẾ ĐỘ ở dưới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

chuẩn đoán các lỗi ghi ra bất kỳ đầu ra nào
warn-nopipe
chuẩn đoán các lỗi ghi ra bất kỳ đầu ra nào không là đường ống
thoát khi gặp lỗi ghi ra bất kỳ đầu ra nào
exit-nopipe
thoát khi gặp lỗi ghi ra bất kỳ đầu ra nào không là đường ống

The default MODE for the -p option is 'warn-nopipe'. With "nopipe" MODEs, exit immediately if all outputs become broken pipes. The default operation when --output-error is not specified, is to exit immediately on error writing to a pipe, and diagnose errors writing to non pipe outputs.

TÁC GIẢ

Viết bởi Mike Parker, Richard M. Stallman và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/tee
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) tee invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4