RUNCON(1) Các câu lệnh RUNCON(1)

runcon - run command with specified security context

TÓM TẮT

runcon NGỮ_CẢNH LỆNH [đối_số…]
runcon [ -c ] [-u NGƯỜI_DÙNG] [-r VAI_TRÒ] [-t KIỂU] [-l PHẠM_VI] LỆNH [đối_số…]

Run COMMAND with completely-specified CONTEXT, or with current or transitioned security context modified by one or more of LEVEL, ROLE, TYPE, and USER.

If none of -c, -t, -u, -r, or -l, is specified, the first argument is used as the complete context. Any additional arguments after COMMAND are interpreted as arguments to the command.

Note that only carefully-chosen contexts are likely to successfully run.

Chạy một ứng dụng trong một ngữ cảnh bảo mật SELinux khác. Nếu không có NGỮ-CẢNH hoặc không LỆNH, hiển thị ngữ cảnh bảo mật hiện tại.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

toàn bộ ngữ cảnh bảo mật
tính ngữ cảnh chuyển tiếp tiến trình trước khi sửa đổi
kiểu (cho cùng một vai trỏ với điều mẹ)
định danh người dùng
vai trò
phạm vi cấp
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

125
if the runcon command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

TÁC GIẢ

Viết bởi Russell Coker.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) runcon invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4