RUNCON(1) Polecenia użytkownika RUNCON(1)

runcon - uruchamia polecenie w określonym kontekście bezpieczeństwa

runcon KONTEKST POLECENIE [argumenty]
runcon [ -c ] [-u UŻYTKOWNIK] [-r ROLA] [-t TYP] [-l ZAKRES] POLECENIE [argumenty]

Uruchamia POLECENIE w określonym w sposób zupełny KONTEKŚCIE lub w bieżącym bądź przejściowym kontekście bezpieczeństwa zmodyfikowanym przez jedną lub więcej wartości POZIOM, ROLA, TYP i UŻYTKOWNIK.

Jeśli nie podano żadnej z opcji -c, -t, -u, -r lub -l, to pierwszy argument jest używany jako pełny kontekst. Każdy dodatkowy argument po POLECENIU jest interpretowany jako argument do POLECENIA.

Proszę zwrócić uwagę, że jedynie uważnie dostosowane konteksty mogą się poprawnie uruchomić.

Jeśli nie podano KONTEKSTU SELinux ani POLECENIA, wyświetlany jest bieżący kontekst bezpieczeństwa.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

KONTEKST
kompletny kontekst bezpieczeństwa
-c, --compute
oblicza przejściowy kontekst procesu przed zmodyfikowaniem go
-t, --type=TYP
typ (do tej samej roli co proces nadrzędny)
-u, --user=UŻYTKOWNIK
identyfikator użytkownika
-r, --role=ROLA
rola
-l, --range=ZAKRES
zakres poziomów
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Russella Cokera.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) runcon invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32