RM(1) Các câu lệnh RM(1)

rm - remove files or directories

TÓM TẮT

rm [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

TÙY CHỌN

Xóa (hủy liên kết) các TẬP_TIN.

bỏ qua tập tin không tồn tại, không bao giờ hỏi trước
hỏi trước mỗi lần xóa
hỏi mỗi một lần xóa nhiều hơn 3 tập tin, hoặc: khi di chuyển đệ quy. Ít phiền toái hơn -i trong khi vẫn đưa lại khả năng bảo vệ tránh khỏi phần lớn lỗi.
prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always
khi xóa đệ quy một phân cấp, nhảy qua thư mục nằm trên hệ thống tập tin khác với hệ thống có đối số dòng lệnh tượng ứng.
không coi “/” là đặc biệt
không xóa “/” (mặc định); với, từ chối bất kỳ một đối số dòng lệnh nào trên một thiết bị ngăn cách từ cha mẹ nó
xóa đệ quy các thư mục và nội dung của chúng
xóa bỏ thư mục rỗng
cho biết cụ thể những gì đã thực hiện
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Mặc định, “rm” không xóa thư mục. Hãy dùng tùy chọn --recursive (-r hoặc -R) để xóa từng thư mục đã liệt kê, cùng với nội dung của chúng.

Để xóa một tập tin có tên bắt đầu với một “-”, ví dụ “-foo”, sử dụng một trong các câu lệnh sau:

rm -- -foo
rm ./-foo

Note that if you use rm to remove a file, it might be possible to recover some of its contents, given sufficient expertise and/or time. For greater assurance that the contents are truly unrecoverable, consider using shred(1).

TÁC GIẢ

Viết bởi Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman và Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) rm invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4