PTX(1) Polecenia użytkownika PTX(1)

ptx - tworzy indeks permutacyjny z zawartości pliku

ptx [OPCJA]... [WEJŚCIE]... (bez -G)
ptx -G [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

Wypisuje indeks permutacyjny, obejmujący kontekst, ze słów z plików wejściowych.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wyświetla automatycznie utworzone przypisy
zachowuje się zgodnie z wersją ptx z System V
używa ŁAŃCUCHA do oznaczania wyciętych wierszy. Domyślnie "/".
nazwa makra używana zamiast xx
tworzy wyjście w postaci dyrektyw roff
umieszcza przypisy po prawej stronie, nie liczone w opcji -w
użycie podanego wyrażenia do określenia końców wierszy lub zdań
tworzy wyjście w postaci dyrektyw TeX-a
używa WYRAŻENIA-REGULARNEGO w celu dopasowania słów kluczowych
znaki rozdzielające słowa umieszczone są w PLIKU
w sortowaniu traktuje małe litery jak wielkie
określa rozmiar odstępów pomiędzy polami w kolumnach
odczytuje listę ignorowanych słów z PLIKU
odczytuje tylko słowa z listy słów z PLIKU
pierwsze pole w każdym wierszu jest przypisem

-t, --typeset-mode (nie zaimplementowane)

szerokość wyjściowa kolumn, wyłączając przypisy
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez F. Pinarda.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ptx invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4