PTX(1) Các câu lệnh PTX(1)

ptx - produce a permuted index of file contents

TÓM TẮT

ptx [TÙY_CHỌN]… [VÀO]… (không có “-G”)
ptx -G [TÙY_CHỌN]… [VÀO [RA]]

MÔ TẢ

Đưa ra một chỉ mục đã hoán vị, bao gồm ngữ cảnh, của những từ trong các tập tin đầu vào.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

đưa ra sự chỉ đến đã tạo ra tự động
làm việc giống với ptx của System V
dùng CHUỖI để đánh dấu sự cắt dòng. Mặc định là “/”
tên vĩ lệnh để sử dụng thay cho “xx”
tạo ra kết quả như chỉ thị roff
đặt sự chỉ đến ở bên phải, không đếm trong -w
cho cuối các dòng hoặc cuối các câu (BTCQ: biểu thức chính quy)
tạo kết quả như chỉ thị TeX
dùng biểu thức chính quy này để tương ứng mỗi từ khóa
ký tự phá vỡ từ trong TẬP_TIN này
đưa chữ thường thành hoa để sắp xếp
kích cỡ chỗ trống trong các cột giữa các trường kết quả
đọc danh sách từ bỏ qua từ TẬP_TIN
chỉ đọc danh sách từ từ TẬP_TIN này
trường đầu tiên của mỗi dòng là một sự tham khảo

-t, --typeset-mode (chưa thực hiện)

chiều rộng kết quả theo cột, bỏ đi sự tham khảo
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi F. Pinard.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) ptx invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4