WESNOTHD(6) Démon na sieťovú hru Bitky o Wesnoth WESNOTHD(6)

wesnothd - Démon na sieťovú hru Bitky o Wesnoth

wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t číslo] [-T číslo]
wesnothd -V

Spravuje hry pre viacerých hráčov Bitky o Wesnoth. Na stránke https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration nájdete informácie o tom, aké príkazy prijíma server prostredníctvom klienta wesnoth (/query ...) alebo fifo.

povie wesnothd, kde má hľadať konfiguračný súbor. Syntax, viď sekciu KONFIGURÁCIA SERVERA nižšie. Konfiguráciu môžete znovunačítať poslaním SIGHUP serverovému procesu.
spustí wesnothd ako démona.
povie, čo robia jednotlivé možnosti príkazového riadku.
nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky zapisovacie domény. Možné úrovne: errorwarninginfodebug. Štandardne sa používa úroveň error a info pre doménu server.
zavesí server na daný port. Ak nie je daný port, použije sa port 15000.
nastaví maximálny počet čakajúcich pracovných vlákien pre sieťové I/O (štandardne: 5, maximum: 30).
nastaví maximálny počet vytvorených pracovných vlákien. Hodnota 0 znamená bez obmedzenia (štandardne: 0).
vypíše číslo verzie a skončí.
zapne zaznamenávanie ladiacich informácií.

[značka]

kľúč="hodnota"
kľúč="hodnota,hodnota,..."

[/značka]

Globálne kľúče:

Ak je nastavené na no (predvolené), príkazy na vypnutie alebo reštartovanie servera budú ignorované ak neprichádzajú zo soketu (fifo). Nastavenie na yes povolí vypnutie servera po sieti cez /query od administrátora.
Plná alebo relatívna cesta k súboru (komprimovanému gzipom), ktorý môže server čítať a zapisovať. Zákazy budú ukladané do tohto súboru a načítané pri štarte.
Určuje či sa má súbor s miestnosťami ukladať v komprimovanej forme. Predvolené je yes.
Počet povolených spojení z rovnakej IP adresy. 0 znamená nekonečno. (štandardne: 5)
Či sa má zabrániť prihláseniu používateľov, ktorí nie sú zaregistrovaní v používanom user_handler. (predvolené: false)
Mená/prezývky, ktoré server neprijíma. Podporujú sa zástupné znaky * and ?. Pre ďalšie podrobnosti pozri glob(7). Štandardné hodnoty (ak sa nič nezadá) sú:*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
Cesta k soketu (fifo), do ktorého môžete posielať príkazy pre server (rovnaké ako /query ... from wesnoth). Ak nie je uvedená, použije sa cesta zadaná pri kompilácii (predvolená: /var/run/wesnothd/socket).
Počet povolených správ počas messages_time_period. (štandardne: 4)
Časové obdobie (v sekundách), v ktorom sa meria zasypávanie správami. (štandardne: 10 sekúnd)
Správa dňa.
Určuje kto môže zakladať nové miestnosti na serveri. Povolené hodnoty sú everyone, registered, admin a nobody, ktoré dávajú oprávnenia každému, registrovaným používateľom, administrátorom, a nikomu. Predvolená hodnota je everyone.
Heslo používané na získanie administrátorských práv (pomocou /query admin heslo) .
Adresár kam server ukladá záznamy hier. (Nezabudnite na posledné /!) Predvolené je `', čo znamená adresár, v ktorom bol wesnothd spustený.
Príkaz, ktorý server použije na spustenie nového serverovského procesu po príkaze restart. (Môže byť použité iba cez soket (fifo). Pozri tiež nastavenie allow_remote_shutdown.)
Cesta k súboru kam majú byť uložené informácie o miestnostiach. Tento súbor sa načíta pri spustení serveru a neskôr zapisuje. Ak nie je zadaný, miestnosti sa neukladajú ani nenačítavajú.
Určuje či bude server automaticky ukladať záznamy hier. (predvolené: false)
Umožní používať TLS. Ak bude nastavený na hodnotu true, je treba nastaviť aj 3 ďalšie prepínače uvedené hneď pod týmto.
Úplný reťazec certifikátov TLS vo formáte .pem
privátny kľúč pre TLS v .pem formáte
Parametre TLS DH ako súbor .pem. Generujte pomocou openssl dhparam -out filename.pem 4096
Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré má server prijímať. Podporujú sa zástupné znaky * and ?. (štandardne je to zodpovedajúca verzia wesnothu)
Napríklad: versions_accepted="*" prijme hocijakú verziu.
ID servera pri použití funkcie databázy na ukladanie informácií o hre. Všeobecne je to major.minor verzia akceptovaných klientov, napríklad 1.16 alebo 1.17.

Globálne značky:

[redirect] Značka na zadanie servera, na ktorý sa majú presmerovať určité verzie klientov. Nepoužíva sa, ak nie je nastavený parameter versions_accepted.

Adresa servera, kam sa presmerujú.
Port, na ktorý sa majú pripojiť.
Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré sa majú presmerovať. Podporuje zástupné znaky rovnako ako versions_accepted.

[ban_time] Značka na pohodlné definovanie kľúčových slov pre dĺžku dočasných zákazov.

Názov použitý na pomenovanie času zákazu.
Definícia dĺžky trvania. Formát je: %d[%s[%d%s[...]]] kde %s sú s (sekundy), m (minúty), h (hodiny), D (dni), M (mesiace) alebo Y (roky) a %d je číslo. Ak nie je zadaná jednotka času, použije sa minúta (m). Príklad: čas="1D12h30m" znamená zákaz trvajúci 1 deň, 12 hodín a 30 minút.

[proxy] Značka, ktorá povie serveru, aby sa správal ako proxy a preposielal požiadavky pripojených klientov na daný server. Podporuje rovnaké kľúče ako [redirect].

[user_handler] Konfiguruje obsluhu používateľa. Ak v konfigurácii nie je prítomná žiadna sekcia [user_handler], server bude bežať bez akejkoľvek služby registrácie nickom. Všetky ďalšie tabuľky, ktoré sú potrebné na fungovanie forum_user_handler, nájdete v súbore table_definitions.sql v úložisku zdrojov Wesnoth. Vyžaduje zapnutú podporu mysql. Pre cmake je to ENABLE_MYSQL a pre scons je to forum_user_handler.

Hostname databázového servera
Názov databázy
Nickname na prihlásenie sa do databázy
Heslo tohto používateľa
Názov tabuľky, do ktorej vaše phpbb fórum ukladá údaje o používateľoch. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude <table-prefix>_users (napr. phpbb3_users).
Názov databázovej tabuľky v ktorej bude wesnothd ukladať svoje vlastné dáta o užívateľoch.
Názov databázovej tabuľky v ktorej bude wesnothd ukladať svoje vlastné dáta o hrách.
Názov databázovej tabuľky v ktorej bude wesnothd ukladať svoje vlastné dáta o hráčoch v hre.
Názov databázovej tabuľky v ktorej bude wesnothd ukladať svoje vlastné dáta o modifikáciách využitých v hre.
Názov tabuľky, do ktorej vaše phpbb fórum ukladá údaje o skupinách používateľov. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude <table-prefix>_user_group (napr. phpbb3_user_group).
Názov databázovej tabuľky na ukladanie časov prihlásení/odhlásení. Tiež sa používa na priraďovanie IPčiek k užívateľom a naopak.
Názov tabuľky, do ktorej vaše phpbb fórum ukladá informácie o témach (vláknach). S najväčšou pravdepodobnosťou to bude <table-prefix>_topics (napr. phpbb3_topics).
Názov tabuľky, do ktorej vaše phpbb fórum ukladá údaje o zákazoch užívateľov. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude <table-prefix>_banlist (napr. phpbb3_banlist).
ID skupiny fóra, ktorá sa má považovať za skupinu s moderátorskými právomocami.

NÁVRATOVÝ KÓD

Normálny návratový kód je 0, keď bol server správne ukončený. Návratový kód 2 znamená chybu v parametroch zadaných na príkazovom riadku.

Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>. Editovali Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton@gmail.com> a Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>. Túto manuálovú stránku pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Navštívte oficiálny web: http://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2024 David White <davidnwhite@verizon.net>
Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

wesnoth(6)

2022 wesnothd