WESNOTHD(6) Битката за Уеснот сървър за мрежова игра WESNOTHD(6)

ИМЕ

wesnothd - Битката за Wesnoth сървър за мрежова игра

ОБЗОР

wesnothd [-dv] [-c path] [-p port] [-t number] [-T number]
wesnothd -V

ОПИСАНИЕ

Управлява мрежови игри на Битката за Уеснот. Вижте https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration , за това какви команди се приемат през уеснот клиента (/query ...) или сокета.

НАСТРОЙКИ

показва на wesnothd, къде да намери файл с настройки, който да използва. Вижте долу частта НАСТРОЙКА НА СЪРВЪРА за синтаксис. Можете да презаредите настройката, като изпратите SIGHUP към сървърния процес.
runs wesnothd as a daemon.
показва какво правят параметрите за командния ред.
определя нивото не сериозността на дебъг домейните. all съответства на всички домейни. Достъпни нива: errorwarninginfodebug. По подразбиране се използва ниво error, а ниво info за server домейн.
прикача сървъра към определен порт. Ако не се определи такъв, се използва порт 15000.
настройва максималният чакащи работни нишки за мрежов Вход/Изход на n (по подразбиране: 5, max: 30).
определя максималният брой на работни нишки, които да се създадат. Ако е 0, то няма да има граница (по подразбиране: 0).
показва номера на версията и излиза.
включва по-подробен дневник за дебъгването.

НАСТРОЙКА НА СЪРВЪРА

Общият синтаксис е:

[tag]

key="value"
key="value,value,..."

[/tag]

Всеобщи ключове:

If set to no (default), shut_down and restart requests are ignored unless they come from the fifo. Set it to yes to allow remote shutdown via a /query by an administrator.
Пълен или относителен път към (gzip компресиран) файл, който сървърът може да разчете и презаписва. Тук се записват отлъчванията и се разчитат наново, когато сървърът стартира.
Определя дали файлът с помещенията ще бъде разчитан и презаписван в компресирана форма. По подразбиране е yes.
Броят позволени връзки от един и същ IP адрес. 0 означава безкрай. (по подразбиране: 5)
Дали да попречи на потребители, които не са регистрирани с user_handler, да се впишат. (по подразбиране: false)
Имена/Псевдоними които не се приемат от сървъра. Поддържат се * and ? за създаване на диви шаблони. Вижте glob(7) за повече информация. Стандартните стойности (използвани, ако други не са посочени) са: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the compile-time path (default: /var/run/wesnothd/socket).
Броят позволени съобщения в messages_time_period. (по подразбиране: 4)
Периодът от време (в секунди), за който се засича наводнение от съобщения. (по подразбиране 10 секунди)
Съобщението на деня.
Определя кой може да създава нови помещения на сървъра. Достъпни стойности са everyone, registered, admin and nobody, като се дават разрешения съответно на всички, на регистрирани потребители, на админи или напълно изключва създаването на такива стаи. По подразбиране е everyone.
Паролата, използвана за да се придобият администраторски права (чрез /query admin password).
Директорията, където сървърът съхранява повторения на игри. (Не забравяйте трейлинга /!) По подразбиране е `', което значи директорията, в която wesnothd е бил стартиран.
Командата, която сървърът използва, за да стартира нов сървърен процес чрез командата restart. (Може да се използва само чрез fifo. Вижте allow_remote_shutdown setting.)
Пътят към файл, където информацията за помещението трябва да бъде съхранена. Файлът се разчита със стартирането на сървъра и после се вписва там. Ако е празен или не е поставен, помещенията не се зареждат, нито се записват.
Определя дали сървърът автоматично ще записва повторения за игри. (default: false)
Enable use of TLS. If true, requires 3 following options to be set too.
TLS full certificate chain in .pem format
private key for TLS in .pem format
TLS DH parameters, as .pem file. Generate with openssl dhparam -out filename.pem 4096
Списък на разделени с запетая версии, които са позволени от сървъра. Поддържат се * and ? за създаване на диви шаблони. (по подразбиране със съответстващата версия на уеснот)
Пример: versions_accepted="*" приема всяка версия.
The ID of the server when using the database functionality to store game information. Generally is the major.minor version of accepted clients, such as 1.16 or 1.17.

Глобални етикети:

[redirect] A tag to specify a server to redirect certain client versions to. Is not used if versions_accepted is not set.

Адресът на сървъра, на който да се препращат.
Порт за връзка.
Списък на разделени със запетая версии за препращане. Държи се по същият начин, като versions_accepted по отношение на шаблоните.

[ban_time] Етикет за определяне на удобни ключови думи за дължините на временни отлъчвания.

Името, с което се посочва часът на отлъчването.
Дължината на време Форматът е: %d[%s[%d%s[...]]], където %s е s (секунди), m (минути), h (часове), D (дни), M (месеци) или Y (години, а %d е число. Ако не е посочена стойност, тя се дава в минути (m). Например: time="1D12h30m" означава отлъчване за 1 ден, 12 часа и 30 минути.

[proxy] Етикет, който казва на сървъра да се държи като прокси и да препраща заявките на закачените клиенти към определен сървър. Приема същите ключове като B[redirect].

[user_handler] Configures the user handler. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository. Requires mysql support enabled. For cmake this is ENABLE_MYSQL and for scons this is forum_user_handler.

Името на сървъра с базата данни
Името на датабазата
Името на потребителя през когото ще се осъществи вписването в базата данни
Паролата на този потребител
The name of the table in which your phpbb forum saves its user data. Most likely this will be <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).
Името на таблицата, в която wesnothd ще записва собствената си дата относно потребителите.
Името на таблицата, в която wesnothd ще записва данните си за игрите.
Името на таблицата, в която wesnothd ще записва данните си за играчите по време на игра.
Името на таблицата, в която wesnothd ще записва данните си относно използваните модификации в игра.
The name of the table in which your phpbb forum saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
The name of the table in which to store login/logout times. Also used for matching IPs to users and vice versa.
The name of the table in which your phpbb forum saves its topic (thread) information. Most likely this will be <table-prefix>_topics (e.g. phpbb3_topics).
The name of the table in which your phpbb forum saves its user bans data. Most likely this will be <table-prefix>_banlist (e.g. phpbb3_banlist).
ID на форумната група, за която се счита, че има модераторски права.

СТАТУТ НА ИЗХОДА

Обичайният изходен статут е 0, когато сървърът бива правилно затворен. Статут номер 2 сочи към грешка с опциите по командната линия.

АВТОР

Написано от Дейвид Уайт <davidnwhite@verizon.net>. Редактирано от Нийлс Нопър <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> and Томас Баумхауер <thomas.baumhauer@gmail.com>. Тази страница е първоначално написана от Сирил Боуторс <cyril@bouthors.org>.
Посетете официалната страница: https://www.wesnoth.org/

АВТОРСКИ ПРАВА

Copyright © 2003-2024 David White <davidnwhite@verizon.net>
Това е Свободен софтуер; лицензиран е под GPL версия 2, както е публикуван от Free Software Foundation. НЯМА никаква гаранция, дори за ПРОДАВАЕМОСТ или ПРИЛАГАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ВИЖТЕ СЪЩО

wesnoth(6)

2022 wesnothd