WESNOTHD(6) Bitva o Wesnoth – síťový server pro hru více hráčů WESNOTHD(6)

wesnothd – Bitva o Wesnoth – síťový server pro hru více hráčů

wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t počet_vláken] [-T počet_vláken]
wesnothd -V

Součást Bitvy o Wesnoth spravující hry více hráčů. Na https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration lze nalézt příkazy, které server akceptuje, a to jak přes fifo, tak přímo od klienta wesnoth.

specifikuje cestu, kde má wesnothd hledat konfigurační soubor. Syntaxe souboru je popsána v sekci KONFIGURACE SERVERU níže. Konfiguraci je možno znovu načíst posláním SIGHUP procesu serveru.
spouští wesnothd jako démona.
zobrazuje nápovědu k volbám příkazové řádky.
nastavuje úroveň závažnosti pro oblasti zaznamenávání. Pro zahrnutí všech oblastí zaznamenávání lze použít all. Dostupné úrovně: errorwarninginfodebug. Výchozí použitá úroveň je error a pro oblast server je to info.
server použije daný port. Pokud není určen, bude použit port 15000.
nastavuje nejvyšší počet pracovních vláken čekajících na vstupně-výstupní síťové operace. (výchozí hodnota: 5, maximum: 30)
nastavuje nejvyšší počet pracovních vláken, který bude vytvořen. Při nastavení na 0 nebude žádné omezení. (výchozí hodnota: 0)
zobrazí verzi wesnothd a skončí.
zapíná výpis rozšířených logovacích informací.

[značka]

klíč="hodnota"
klíč="hodnota,hodnota,..."

[/značka]

Globální klíče:

Při nastavení na no (výchozí) jsou požadavky shut_down a restart ignorovány, pokud nepocházejí z fifo. Při nastavení yes může správce vzdáleně vypnout server pomocí /query.
Plná či relativní cesta k souboru (komprese gzip), jenž může server číst a přepisovat. Do tohoto souboru jsou ukládány zákazy přístupu (ban) a načítány při spuštění.
Určuje, zda je soubor s místnostmi čten a zapisován jako komprimovaný. Výchozí hodnotou je yes.
Počet povolených spojení z jedné IP adresy. 0 znamená nekonečno. (výchozí hodnota: 5)
Zda bránit uživatelům, kteří nejsou registrováni použitým user_handler, aby se přihlásili. (výchozí hodnota: false)
Jména/přezdívky, jež server nepřijímá. Podporovány jsou zástupné znaky *?. Pro více podrobností viz glob(7). Výchozí hodnoty (použité, když není nic určeno) jsou: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
Cesta k fifo, do níž můžeš posílat příkazy serveru (stejně jako pomocí /query z klienta). Pokud není zadána, použije se cesta určená při kompilaci. (výchozí hodnota: /var/run/wesnothd/socket)
Přípustný počet zpráv během messages_time_period. (výchozí hodnota: 4)
Doba (ve vteřinách), během které se zjišťuje zahlcení zprávami. (výchozí hodnota: 10 vteřin)
Zpráva dne.
Určuje, kdo může vytvářet na serveru nové místnosti. Dostupné hodnoty zahrnují everyone, registered, adminnobody – místnosti pak může vytvářet každý, registrovaní uživatelé, pouze správci nebo nikdo. Výchozí hodnota je everyone.
Heslo pro získání administrátorských práv. (Přes /query admin password.)
Adresář, do nějž server ukládá záznamy her. (Nezapomeň na / na konci!) Výchozí hodnotou je `', což znamená adresář, v němž byl wesnothd spuštěn.
Příkaz, který server použije pro spuštění nového procesu sebe sama při příkazu restart. (Lze nastavit pouze přes fifo. Více viz allow_remote_shutdown.)
Cesta k souboru, v němž jsou ukládány informace o místnostech. Tento soubor je načten při spuštění serveru a poté přepisován. Pokud je prázdný nebo není nastaven, ukládání a načítání místností nebude aktivní.
Určuje, zda bude server automaticky ukládat záznamy her. (výchozí hodnota: false)
Povolit použití protokolu TLS. Je-li true, je třeba nastavit také následující tři klíče.
Úplný řetěz důvěry (certifikátů) pro TLS ve formátu PEM.
Soukromý klíč pro TLS ve formátu PEM.
Parametry DH pro TLS jako soubor ve formátu PEM. Vytvořte pomocí příkazu openssl dhparam -out jmeno_souboru.pem 4096.
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí, které server přijímá. Podporovány jsou zástupné znaky *?. (výchozí hodnotou je příslušná verze hry wesnoth)
Příklad: versions_accepted="*" přijímá jakýkoli řetězec verze.
Identifikátor serveru při použití databázových funkcí pro uložení informací o hře. Obvykle je to major.minor verze přípustných klientů, jako třeba 1.16 nebo 1.17.

Globální značky:

[redirect] Značka pro zadání serveru, na který se mají přesměrovat určité verze klientů. Nepoužije se, pokud není nastaven klíč versions_accepted.

Adresa serveru pro přesměrování.
Port, na kterém poslouchá vzdálený wesnothd.
Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, pro které jsou požadavky přesměrovány na tento vzdálený server. Obdobný zápis jako u versions_accepted.

[ban_time] Tag umožňující definovat klíčová slova pro délky zákazů přístupu (ban).

Název pro období.
Definice doby trvání. Formát je %d[%s[%d%s[...]]] kde %s je "s" (sekundy), "m" (minuty), "h" (hodiny), "D" (dny), "M" (měsíce) nebo "Y" (roky) a %d je číslo. Pokud není zadán druh délky, jsou předpokládány minuty (m). Například time="1D12H30m" představuje zákaz pro jeden den, 12 hodin a 30 minut.

[proxy] Značka říkající serveru, aby se choval jako proxy a přesměrovával na určený server klientské požadavky. Akceptuje stejné klíče jako [redirect].

[user_handler] Konfiguruje obsluhu uživatelů. Pokud v konfiguraci oddíl [user_handler] chybí, server poběží bez jakékoli služby pro registraci přezdívek. Všechny další tabulky, které jsou třeba, aby pracoval forum_user_handler, lze najít v table_definitions.sql v repozitáři zdrojových kódů Wesnothu. Vyžaduje zapnutou podporu mysql. Pro cmake je to ENABLE_MYSQL a pro scons je to forum_user_handler.

Název hostitele databázového serveru
Název databáze
Název uživatele pro přihlášení k databázi
Heslo tohoto uživatele
Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá svá data o uživatelích. S největší pravděpodobností to bude <table-prefix>_users (např. phpbb3_users).
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o uživatelích.
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o hrách.
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o hráčích ve hře.
Název tabulky, do které bude wesnothd ukládat svá vlastní data o modifikacích použitých ve hře.
Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá svá data o skupinách uživatelů. S největší pravděpodobností to bude <table-prefix>_user_group (např. phpbb3_user_group).
Název tabulky pro ukládání časů přihlášení a odhlášení. Je také použita pro párování IP adres s uživateli a naopak.
Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá své informace o tématech (vláknech). Nejpravděpodobněji to bude <table-prefix>_topics (např. phpbb3_topics).
Název tabulky, do které tvé phpBB fórum ukládá svá data o zablokovaných uživatelích. Nejspíše to bude <table-prefix>_banlist (např. phpbb3_banlist).
Identifikátor skupiny fóra, o které se předpokládá, že má oprávnění k moderování.

NÁVRATOVÝ KÓD

Když byl server řádně ukončen, je hodnota návratového kódu 0. Návratová hodnota 2 ukazuje na chybu ve volbách příkazového řádku.

Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>. Upravili Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton@sonnenkinder.org> a Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tuto manuálovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Navštiv oficiální domovskou stránku: https://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2024 David White <davidnwhite@verizon.net>
Toto je svobodný software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

wesnoth(6)

2022 wesnothd