intro(3) Library Functions Manual intro(3)

intro — introduktion till biblioteksfunktioner

Avsnitt 3 av manualen beskriver alla biblioteksfunktioner utom biblioteksfunktionerna (systemanropsomslag) som beskrivs i avsnitt 2, vilka implementerar systemanrop.

Många av funktionerna som beskrivs i avsnittet är en del av standard-C-biblioteket (libc). Några funktioner är en del av andra bibliotek (t.ex., matematikbiblioteket, libm, eller realtidsbiblioteket, librt) då manualsidorna kommer indikera länkningsflaggorna som behövs för att länka mot det nödvändiga biblioteket (t.ex., -lm respektive -lrt, för de tidigare nämnda biblioteken).

I några fall måste programmeraren definiera ett funktionstestmakro för att få tillgång till deklarationen av en funktion från huvudfilerna som anges i manualsidans SYNOPSIS-avsnitt. (Där de behövs måste dessa funktionstestmakron definieras före inkluderingen av några huvudfiler.) I sådana fall beskrivs det nödvändiga makrot i manualsidan. För ytterligare information om funktionstestmakron, se feature_test_macros(7).

Avsnitt 3 av denna manual är organiserad i underavdelningar som återspeglar den komplexa strukturen hos standard-C-biblioteket och dess många implementationer.

3const
3head
3type

Denna besvärliga historia gör det ofta till ett dåligt exempel att följa i design, implementation och presentation.

Idealiskt designas ett bibliotek för språket C så att varje huvudfil presenterar gränssnittet till en koherent programvarumodul. Den ger ett litet antal funktionsdeklarationer och exponerar bara datatyper och konstanter som krävs för användning av dessa funktioner. Tillsammans kallas detta ett API eller application program interface. Typer och konstanter som skall delas mellan flera API:er skall placeras i huvudfiler som inte deklarerar några funktioner. Denna organisation gör att en C-biblioteksmodul kan dokumenteras koncist med en huvudfil per manualsida. En sådan metod förbättrar läsbarheten och tillgängligheten till biblioteksdokumentationen, och därmed programvarans användbarhet.

Vissa termer och förkortningar används för att indikera UNIX-varianter och -standarder vilka anropen i detta avsnitt följer. Se standards(7).

Se i huvudet av manualsidans källkod för författarna och copyright-villkor. Observera att dessa kan skilja från sida till sida!

intro(2), errno(3), capabilities(7), credentials(7), environ(7), feature_test_macros(7), libc(7), math_error(7), path_resolution(7), pthreads(7), signal(7), standards(7), system_data_types(7)

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06