READLINK(1) Các câu lệnh READLINK(1)

readlink - print resolved symbolic links or canonical file names

TÓM TẮT

readlink [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.

Hiển thị giá trị của một liên kết mềm hoặc tên tập tin chuẩn tắc.

làm hợp quy tắc bằng cách theo đệ quy mọi liên kết mềm trong mọi thành phần của tên đưa ra; tất cả thành phần (trừ mục cuối cùng) của đường dẫn phải tồn tại
làm hợp quy tắc bằng cách theo đệ quy mọi liên kết mềm sau trong mọi thành phần của đường dẫn đưa ra, tất cả thành phầu của đường dẫn phải tồn tại
làm hợp quy tắc bằng cách theo đệ quy mọi liên kết mềm sau trong mọi thành phần của đường dẫn đưa ra, và không cần sự tồn tại của các thành phần
không đưa ra ký tự thừa

-q, --quiet

bỏ đi hầu hết các thông báo lỗi (mặc định là bật)
báo cáo các thông báo lỗi
kết thúc dòng bằng NUL thay vì kí tự dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Dmitry V. Levin.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) readlink invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4