NOHUP(1) Các câu lệnh NOHUP(1)

nohup - run a command immune to hangups, with output to a non-tty

TÓM TẮT

nohup LỆNH [Đ.SỐ]…
nohup TÙY_CHỌN

Chạy câu LỆNH, và bỏ qua tín hiệu treo (hangup).

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Đầu vào tiêu chuẩn là thiết bị cuối, thì chuyển hướng nó từ tập tin không đọc được. Đầu ra tiêu chuẩn là thiết bị cuối thì nối thêm kết xuất vào ”nohup.out” nếu có thể, không thì “$HOME/nohup.out”. Đầu lỗi tiêu chuẩn là thiết bị cuối thì chuyển hướng nó đến đầu ra tiêu chuẩn.Để lưu kết xuất vào TẬP TIN, dùng “nohup LỆNH > TẬP_TIN”.

CHÚ Ý: shell của bạn có thể có lệnh nohup riêng của nó, mà nó lại thường có quyền cao hơn lệnh từ gói này. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của shell để tìm chi tiết về các tùy chọn được hỗ trợ.

125
if the nohup command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

TÁC GIẢ

Viết bởi Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) nohup invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4