NICE(1) Các câu lệnh NICE(1)

nice - run a program with modified scheduling priority

TÓM TẮT

nice [TÙY_CHỌN] [LỆNH [Đ.SỐ]…]

Chạy câu LỆNH với giá trị ưu tiên (nice) khác để thay đổi quyền ưu tiên xử lý. Khi không có câu LỆNH, in ra giá trị nice hiện thời. Giá trị nice nằm trong khoảng từ -20 (ưu tiên về thời gian cao nhất) đến 19 (ưu tiên ít nhất).

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

thêm số nguyên N vào “niceness” (mặc định là 10)
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

CHÚ Ý: shell của bạn có thể có lệnh nice riêng của nó, mà nó lại thường có quyền cao hơn lệnh từ gói này. Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của shell để tìm chi tiết về các tùy chọn được hỗ trợ.

125
if the nice command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

nice(2), renice(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/nice
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) nice invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4