INSTALL(1) Các câu lệnh INSTALL(1)

install - copy files and set attributes

TÓM TẮT

install [TÙY_CHỌN]… [-T] NGUỒN ĐÍCH
install [TÙY_CHỌN]… NGUỒNTHƯ_MỤC
install [TÙY_CHỌN]… -t THƯ_MỤC NGUỒN
install [TÙY_CHỌN]… -d THƯ_MỤC

This install program copies files (often just compiled) into destination locations you choose. If you want to download and install a ready-to-use package on a GNU/Linux system, you should instead be using a package manager like yum(1) or apt-get(1).

Theo ba kiểu đầu tiên, sao chép NGUỒN vào ĐÍCH hoặc đồng thời nhiều NGUỒN vào THƯ_MỤC đã có, cũng cài đặt các chế độ quyền hạn và chủ sở hữu/nhóm. Theo kiểu thứ tư, tạo mọi thành phần của (các) THƯ_MỤC đưa ra.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

tạo bản sao lưu cho mỗi tập tin đích đã tồn tại
giống --backup nhưng không chấp nhận đối số
(bị bỏ qua)
compare content of source and destination files, and if no change to content, ownership, and permissions, do not modify the destination at all
coi mọi đối số là tên thư mục; tạo tất cả các thành phần của thư mục chỉ ra
tạo mọi thành phần đi trước của mỗi ĐÍCH trừ cái cuối, hoặc mọi thành phần của --target-directory, sau đó sao chép NGUỒN tới ĐÍCH
explain how a file is copied. Implies -v
đặt quyền sở hữu nhóm, thay cho nhóm của tiến trình hiện thời
đặt chế độ quyền hạn (như trong chmod(1)), thay cho “rwxr-xr-x”
đặt quyền sở hữu (chỉ cho siêu người dùng)
áp dụng thời gian truy cập/sửa đổi cho các tập tin NGUỒN tới các tập tin đích tương ứng
cắt bỏ các bảng ký hiệu
chương trình dùng để cắt bỏ tập tin nhị phân
thay cho hậu tố thường dùng để sao lưu
sao chép mọi đối số NGUỒN vào THƯ_MỤC
coi ĐÍCH là một tập tin thông thường
print the name of each created file or directory
bảo tồn ngữ cảnh bảo mật SELinux
đặt ngữ cảnh an ninh SELinux của các tập tin đích và từng thư mục được tạo thành kiểu mặc định
giống với -Z, hoặc nếu NGỮ_CẢNH được chỉ định thì đặt ngữ cảnh an ninh SELinux hay SMACK thành NGỮ_CẢNH
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Hậu tố sao lưu là “~”, trừ khi đặt với --suffix hoặc SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Phương pháp điều khiển phiên bản có thể chọn qua tùy chọn --backup hoặc qua biến môi trường VERSION_CONTROL. Có những giá trị sau:

không bao giờ tạo bản sao lưu (dù đưa ra --backup)
đánh số thứ tự
đánh số thứ tự nếu có kho lưu trước đó, không thì dùng dạng đơn giản
luôn luôn tạo bản sao lưu dạng đơn giản

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

cp(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/install
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) install invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4