FMT(1) Các câu lệnh FMT(1)

fmt - simple optimal text formatter

TÓM TẮT

fmt [-RỘNG] [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Định dạng lại mỗi đoạn văn trong (các) TẬP_TIN, ghi ra đầu ra tiêu chuẩn. Tùy chọn -RỘNG là dạng viết tắt của tùy chọn --width=CHỮ_SỐ.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

giữ khoảng thụt dòng của hai dòng đầu tiên
chỉ định dạng lại những dòng bắt đầu với CHUỖI, gán lại chuỗi tiền tố đó vào dòng đã định dạng lại
chia những dòng dài, nhưng không điền lại
thụt dòng của dòng đầu tiên khác với dòng thứ hai
một khoảng trống giữa các từ, hai giữa các câu
độ rộng dòng tối đa (mặc định là 75 cột)
độ rộng mục đích (mặc định là bằng 93% of chiều rộng)
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Ross Paterson.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) fmt invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4