EXPR(1) Các câu lệnh EXPR(1)

expr - evaluate expressions

TÓM TẮT

expr BIỂU_THỨC
expr TÙY_CHỌN

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

In giá trị của BIỂU_THỨC ra đầu ra tiêu chuẩn. Một dòng trắng ở dưới phân cách các nhóm có quyền ưu tiên tăng dần. BIỂU_THỨC có thể là:

Đ.SỐ1 | Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 nếu nó không phải rỗng hoặc 0, nếu không thì Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 & Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 nếu mỗi đối số không phải rỗng hay 0, ngược lại thì 0
Đ.SỐ1 < Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 nhỏ hơn Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 <= Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 nhỏ hơn hoặc bằng Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 = Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 bằng Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 != Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 khác Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 >= Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 lớn hơn hoặc bằng Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 > Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 lớn hơn Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 + Đ.SỐ2
tổng số học của Đ.SỐ1 và Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 - Đ.SỐ2
hiệu số học của Đ.SỐ1 và Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 * Đ.SỐ2
tích số học của Đ.SỐ1 và Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 / Đ.SỐ2
thương số học của Đ.SỐ1 chia cho Đ.SỐ2
Đ.SỐ1 % Đ.SỐ2
phần dư khi Đ.SỐ1 chia cho Đ.SỐ2
đánh dấu tương ứng của BTCQ trong CHUỖI
giống như CHUỖI : BTCQ
chuỗi con của CHUỖI, VỊ_TRÍ đếm từ 1
chỉ mục trong CHUỖI ở đó tìm thấy KÝ_TỰ, hoặc 0
chiều dài CHUỖI
+ HIỆU_BÀI
hiểu HIỆU_BÀI như một chuỗi, thậm chí cả khi nó
là một từ khóa như “match” hay một toán tử như “/”
( BIỂU_THỨC )
giá trị của BIỂU_THỨC

Cần biết rằng rất nhiều toán tử cần đặt sau ký tự thoát hoặc trong dấu ngoặc khi gõ vào trong shell. So sánh sẽ là số học nếu cả hai Đ.SỐ đều là số, nếu không sẽ là so sánh nghĩa từ. Khớp mẫu sẽ trả lại chuỗi tương ứng giữa “\(” và “\)” hoặc rỗng. Nếu không dùng “\(” và “\)”, chúng sẽ trả lại số ký tự tương ứng hoặc 0.

Trạng thái thoát là: 0 nếu BIỂU_THỨC không phải rỗng hoặc 0, 1 nếu BIỂU_THỨC là rỗng hoặc 0, 2 nếu BIỂU_THỨC sai cú pháp, 3 nếu gặp lỗi.

TÁC GIẢ

Viết bởi Mike Parker, James Youngman và Paul Eggert.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/expr
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) expr invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4