CHCON(1) Các câu lệnh CHCON(1)

chcon - change file security context

TÓM TẮT

chcon [TÙY_CHỌN]… NGỮ_CẢNH TẬP_TIN
chcon [TÙY_CHỌN]... [-u NGƯỜI_DÙNG] [-r VAI_TRÒ] [-l PHẠM_VI] [-t KIỂU] TẬP_TIN
chcon [TÙY_CHỌN]… --reference=TẬP_TIN_TC TẬP_TIN

Thay đổi ngữ cảnh bảo mật của từng TẬP_TIN thành NGỮ_CẢNH. Khi có --reference, ngữ cảnh bảo mật cho từng TẬP_TIN được lấy từ TẬP_TIN_TC.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

tác động đến nơi chỉ đến của mỗi liên kết mềm (đây là mặc định), hơn là tự bản thân liên kết mềm đó
tác động đến liên kết mềm thay vì tham chiếu đến tập tin
đặt NGƯỜI_DÙNG trong ngữ cảnh bảo mật đích
đặt VAI_TRÒ trong ngữ cảnh bảo mật đích
đặt KIỂU trong ngữ cảnh bảo mật đích
đặt PHẠM_VI trong ngữ cảnh bảo mật đích
không coi “/” là đặc biệt (mặc định)
không thực hiện đệ quy trên “/”
sử dụng ngữ cảnh bảo mật của TẬP_TIN_TC thay cho việc chỉ định giá trị cho NGỮ_CẢNH
thao tác trên các tập tin và thư mục một cách đệ qui
xuất ra các chuẩn đoán cho mọi quá trính xử lý tập tin

Những tùy chọn sau sửa đổi cách đi qua cây thư mục khi có tùy chọn -R. cũng được chỉ định. Nếu chỉ ra hơn một tùy chọn, thì chỉ tùy chọn cuối có hiệu lực.

nếu đối số dòng lệnh là liên kết mềm tới một thư mục, thì đi qua nó
đi qua mọi liên kết mềm tới một thư mục mà nó gặp
không đi qua bất kỳ liên kết mềm nào (mặc định)
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Russell Coker và Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) chcon invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4