CAT(1) Các câu lệnh CAT(1)

cat - concatenate files and print on the standard output

TÓM TẮT

cat [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Nối (các) TẬP_TIN rồi ghi ra đầu ra tiêu chuẩn.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

tương đương với -vET
đánh số dòng kết quả không rỗng, đè lên -n
tương đương với -vE
hiển thị “$” tại cuối mỗi dòng
đánh số tất cả những dòng của kết quả
không bao giờ lặp lại các dòng rỗng
tương đương với -vT
hiển thị ký tự TAB ở dạng “^I”
(bị bỏ qua)
dùng ký hiệu “^” và “M-”, trừ cho LFD và TAB
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

cat f - g
Xuất nội dung của f, tiếp đến là đầu vào tiêu chuẩn, rồi đến nội dung của g.
Sao chép đầu từ đầu vào tiêu chuẩn sang đầu ra tiêu chuẩn.

TÁC GIẢ

Viết bởi Torbjorn Granlund và Richard M. Stallman.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

tac(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/cat
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) cat invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4