CAT(1) Кориснички команди CAT(1)

cat - спојувај фајлови и отпечатете ги на стандардниот излез

cat [ОПЦИЈА]... [ФАЈЛ]...

Спој ФАЈЛ(ови) до стандарниот излез.

Без ФАЈЛ, или кога ФАЈЛ е -, читај од стандарниот влез.

-A, --show-all
equivalent to -vET
-b, --number-nonblank
номерирање на непразните редови на излезот, надминува -n
-e
equivalent to -vE
-E, --show-ends
прикажи $ на крајот на секоја линија
-n, --number
номерирање на излезните линии
-s, --squeeze-blank
потиснување на повторени празни излезни линии
-t
equivalent to -vT
-T, --show-tabs
прикажи ТАБ карактери како ^I
-u
(се игнорира)
-v, --show-nonprinting
користи ^ i M- нотација, освен за LFD i ТАБ
--help
прикажи ја оваа помош и излези
--version
прикажи информации за верзија и излези

cat f - g
Излез на содржината на f, потоа стандарден влез, потоа содржината на g.
cat
Копирај стандарден влез на стандарден излез.

Напишано од Torbjorn Granlund и Richard M. Stallman.

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

Авторски права © 2020 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

tac(1)

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/cat
или достапна покално преку: info '(coreutils) cat invocation'

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Март 2020 GNU coreutils 8.32