string(3) Library Functions Manual string(3)

stpcpy, strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup, strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - operacje na łańcuchach znaków

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <strings.h>

Porównuje łańcuchy s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
Porównuje pierwszych n bajtów łańcuchów s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
Identical to strchr(3).
Identical to strrchr(3).
#include <string.h>
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do końca wynikowego łańcucha dest.
Dołącza łańcuch src do łańcucha dest i zwraca wskaźnik do dest.
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
Porównuje łańcuchy s1 i s2.
Porównuje łańcuchy s1 i s2 używając bieżących ustawień regionalnych.
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do początku łańcucha dest.
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s niezawierającego żadnego z bajtów łańcucha reject.
Zwraca duplikat łańcucha n, w pamięci nowo zaalokowanej przez malloc(3)
Przypadkowo zamienia kolejność znaków w łańcuchu string.
Zwraca długość łańcucha s.
char *strncat(char dest[restrict strlen(.dest) + .n + 1],
    const char src[restrict .n],
    size_t n);
Append at most n bytes from the unterminated string src to the string dest, returning a pointer to dest.
Porównuje co najwyżej n bajtów łańcuchów s1 i s2.
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia w łańcuchu s jednego z bajtów łańcucha accept.
Zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
Wyciąga z stringp początkowe słowo, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s składającego się tylko i wyłącznie z bajtów łańcucha accept.
Znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack i zwraca wskaźnik do znalezionego podłańcucha.
Wyciąga z stringp słowa, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
size_t strxfrm(char dest[restrict .n], const char src[restrict .n],
    size_t n);
Przekształca src do bieżących ustawień regionalnych i kopiuje pierwszych n bajtów do dest.
char *strncpy(char dest[restrict .n], const char src[restrict .n],
    size_t n);
Fill a fixed-size buffer with leading non-null bytes from a source array, padding with null bytes as needed.

Funkcje łańcuchowe umożliwiają operacje na zakończonych znakiem null łańcuchach. Opis każdej z funkcji znajduje się na indywidualnej dla danej funkcji stronie podręcznika ekranowego.

bstring(3), stpcpy(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3), strcoll(3), strcpy(3), strcspn(3), strdup(3), strfry(3), strlen(3), strncasecmp(3), strncat(3), strncmp(3), strncpy(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), strxfrm(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

14 listopada 2023 r. Linux man-pages 6.06