STRDUP(3) Podręcznik programisty Linuksa STRDUP(3)

strdup, strndup, strdupa, strndupa - powielenie łańcucha

#include <string.h>
char *strdup(const char *s);
char *strndup(const char *s, size_t n);
char *strdupa(const char *s);
char *strndupa(const char *s, size_t n);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

strdup():

_XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Since glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
    || /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

strndup():

Since glibc 2.10:
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Before glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

strdupa(), strndupa():

_GNU_SOURCE

Funkcja strdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha, który stanowi kopię łańcucha s. Pamięć dla nowego łańcucha jest przydzielana za pomocą malloc(3) i może być zwolniona za pomocą free(3).

Funkcja strndup() jest podobna, lecz kopiuje co najwyżej n znaków. Jeśli s jest dłuższe niż n, kopiowane jest tylko n znaków i dodawany jest kończący znak null ('\0').

strdupa() i strndupa() są podobne, ale korzystają z alloca(3) do przydzielania pamięci na bufor. Są one dostępne wyłącznie, gdy używany jest pakiet GNU GCC, i dotyczą ich te same ograniczenia, które opisano w alloca(3).

On success, the strdup() function returns a pointer to the duplicated string. It returns NULL if insufficient memory was available, with errno set to indicate the error.

ENOMEM
Nie można przydzielić dostatecznej ilości pamięci potrzebnej dla kopii łańcucha.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
strdup(), strndup(), strdupa(), strndupa() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

strdup() jest zgodne z SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001. strndup() jest zgodna z POSIX.1-2008. strdupa() i strndupa() są rozszerzeniami GNU.

alloca(3), calloc(3), free(3), malloc(3), realloc(3), string(3), wcsdup(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU