alloca(3) Library Functions Manual alloca(3)

alloca - przydzielanie pamięci, która jest automatycznie zwalniana

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <alloca.h>
void *alloca(size_t rozmiar);

Funkcja alloca() przydziela rozmiar bajtów pamięci na ramce stosu procedury, z której została wywołana. Ta tymczasowa przestrzeń jest automatycznie zwalniana po powrocie funkcji, która wywołuje alloca() do miejsca wywołania.

Funkcja alloca() zwraca wskaźnik do początku przydzielonej pamięci. Gdy przydzielenie pamięci spowoduje przepełnienie stosu, zachowanie programu nie jest określone.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
alloca() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

None.

PWB, 32V.

The alloca() function is machine- and compiler-dependent. Because it allocates from the stack, it's faster than malloc(3) and free(3). In certain cases, it can also simplify memory deallocation in applications that use longjmp(3) or siglongjmp(3). Otherwise, its use is discouraged.

Ponieważ przestrzeń alokowana przez alloca() jest przydzielana z przestrzeni stosu, to przestrzeń ta jest automatycznie zwalniana, jeśli nastąpi przeskoczenie powrotu z funkcji przez wywołanie longjmp(3) lub siglongjmp(3).

The space allocated by alloca() is not automatically deallocated if the pointer that refers to it simply goes out of scope.

Pamięci przydzielonej przez alloca() nie można zwalniać za pomocą free(3)!

By necessity, alloca() is a compiler built-in, also known as __builtin_alloca(). By default, modern compilers automatically translate all uses of alloca() into the built-in, but this is forbidden if standards conformance is requested (-ansi, -std=c*), in which case <alloca.h> is required, lest a symbol dependency be emitted.

The fact that alloca() is a built-in means it is impossible to take its address or to change its behavior by linking with a different library.

Variable length arrays (VLAs) are part of the C99 standard, optional since C11, and can be used for a similar purpose. However, they do not port to standard C++, and, being variables, live in their block scope and don't have an allocator-like interface, making them unfit for implementing functionality like strdupa(3).

Due to the nature of the stack, it is impossible to check if the allocation would overflow the space available, and, hence, neither is indicating an error. (However, the program is likely to receive a SIGSEGV signal if it attempts to access unavailable space.)

W wielu systemach alloca() nie może być używana w obrębie listy argumentów w wywołaniu funkcji, gdyż zarezerwowana przez alloca() przestrzeń stosu znalazłaby się w środku przestrzeni stosu przeznaczonej na argumenty funkcji.

brk(2), longjmp(3), malloc(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06